Parkas teršiamas, o gal tvarkomas?

Nuot­rau­kos iš feis­bu­ko
Rie­ta­viškę nu­ste­bi­no par­ke pa­skleis­tas dvo­kian­tis dumb­las bei su­mes­tos kaž­kie­no dar­žo at­lie­kos
Rie­ta­vo gy­ven­to­jai – ak­tyvūs ir aky­li. Vos tik įžvel­gia kur nors pro­blemą, ne­ty­li, o ke­lią ją į vie­šumą. Praė­ju­sią sa­vaitę rie­ta­viš­kius bu­rian­čio­je feis­bu­ko pa­sky­ro­je rie­ta­viškė Ire­na pa­si­da­li­jo nuo­trau­ko­mis, ku­rio­se ma­ty­ti į par­ko te­ri­to­riją su­vež­tas, anot jos, dvo­kian­tis bjau­rus pur­vas. Mo­ters ti­ki­ni­mu, jis čia at­ga­ben­tas iš gre­ti­mos so­dy­bos „su prūde­liu ir su bal­tu til­tu­ku“. Rie­ta­viškė stebė­jo­si, kodėl dumb­las ir pikt­žolės iš dar­žo ver­čia­mos su­tvar­ky­ta­me par­ke?

So­dybą, iš ku­rios į par­ką at­ke­lia­vo dumb­las, mo­te­ris, ma­tyt, at­sekė ne­sun­kiai – dumb­las par­ko te­ri­to­ri­jo­je iš­vers­tas už jos už­pa­ka­li­nių vartų. Be to, esą ma­ty­ti, jog so­dy­bo­je iš­kas­tas ir iš­va­ly­tas tven­kinė­lis, tad ar be­ga­li būti aiš­kiau?
Pa­si­da­li­nus dumb­lo nuo­trau­ko­mis ir įra­šu feis­bu­ke, pa­si­pylė ir kitų rie­ta­viš­kių ko­men­ta­rai. Vie­ni py­ko, kad smir­dan­tis dumb­las pi­la­mas par­ke uos­ty­ti lan­ky­to­jams, ki­ti ra­gi­no ne­da­ry­ti sku­botų iš­vadų ir nu­pa­sa­kotą si­tua­ciją va­di­no spėlionė­mis. Be to, esą lai­ki­nas dumb­lo kva­pas yra „ma­žiau­sia Rie­ta­vo kvapų pro­ble­ma“.
Iš­ties vi­siems ži­no­ma, kad Rie­tavą la­biau­siai smar­di­na ar bent jau ilgą laiką smar­di­no UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­rinė sa­ni­ta­ri­ja“, už­sii­man­ti ša­lu­ti­nių gy­vu­linės kilmės pro­duktų su­rin­ki­mu ir per­dir­bi­mu. Žmonės ne­no­ri, kad ne­ma­lo­nius kva­pus tektų uos­ty­ti dar ir vaik­štinė­jant po par­ką.
„Ma­žiau­sia pro­ble­ma? Ta­da vi­si Rie­ta­vo gy­ven­to­jai vi­sus sa­vo dumb­lus, dar­žo žo­les, šiukš­les – į par­ką“, – py­ko įrašą pa­skel­bu­si Ire­na ir ti­ki­no ten ne­be­vaikš­tinė­sian­ti, mat smir­dan­tis, iš­va­žinė­tas buvęs gra­žus par­ko plo­tas jos ne­ža­vi. Esą net me­de­liai ap­krau­ti „dar­žo šiukšlė­mis“.
Kas ir kodėl į par­ką su­vertė dumblą, ne­si­ėmėme spėlio­ti. Pas­kam­bi­no­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės eko­lo­gei Ves­tai And­ri­jaus­kie­nei ir pa­klausė­me.
Eko­logė sakė iki mūsų skam­bu­čio nie­ko apie par­ke dvo­kiantį dumblą ne­girdė­ju­si, bet žadė­jo pa­ti ten ap­si­lan­ky­ti, sa­vo aki­mis ap­žiūrė­ti, o pa­skui ir mums pa­ko­men­tuo­ti.
Taip ir pa­darė. Anot V. And­ri­jaus­kienės, minė­to­je par­ko da­ly­je iš tiesų pri­vers­ta dumb­lo, kaip ir už­fik­suo­ta rie­ta­viškės nuo­trau­ko­se. Ta­čiau, pa­si­ro­do, jis ten at­vež­tas „le­ga­liai“. Be to, eko­logės ti­ki­ni­mu, dvo­ko ji neu­žuo­du­si.
„Ka­dan­gi te­ri­to­ri­ja pri­klau­so Rie­ta­vo Ogins­kių kultū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jui, su­si­sie­kiau su jo di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tu Rut­kaus­ku. Skly­po sa­vi­nin­kai su di­rek­to­riu­mi su­de­ri­no van­dens tel­ki­nio dumb­lo pa­sklei­dimą, ne­bu­vo prie­šta­rau­ta. Šiuo tu­ri­niu bu­vo su­ly­gin­ta te­ri­to­ri­ja, rel­je­fas, da­bar lau­kia­ma, kol dumb­las pra­džius ir ta­da bus tvar­kin­gai iš­ly­gin­tas ir užsė­ta žolė“, – elek­tro­ninia­me laiš­ke rašė V. And­ri­jaus­kienė.
O dėl iš­mestų gėlių ji ko­men­ta­vo, kad bu­vo kalbė­ta su gy­ven­to­jais. Jie per­spėti, jog to­kias at­lie­kas rei­kia kom­pos­tuo­ti sa­vo skly­po te­ri­to­ri­jo­je.