Pasigenda atvažiuojančių gydytojų

„Unsp­lash“ nuo­trau­ka
Tam, kad kviestų­si ant­ri­nio ly­gio gy­dy­to­jus, Rie­ta­vo PSPC turėtų gau­ti li­cen­ciją
Rie­ta­vo pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro (PSPC) vie­nin­telė steigė­ja ir da­li­ninkė yra Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė, dėl to kas­met jis Sa­vi­val­dy­bei tu­ri pa­teik­ti veik­los ata­skaitą už pra­ėju­sius me­tus, ką ir pa­darė pra­ėjusį ket­vir­ta­dienį vy­ku­sio Svei­ka­tos ir so­cia­linės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu. Ko­mi­te­to na­riai ata­skai­tai pri­tarė, bet turė­jo ir pa­stabų. Įstai­gos va­dovės Bi­rutės Ker­pienės klaus­ta, gal būtų ga­li­ma pa­si­kvies­ti dau­giau at­vyks­tan­čių kon­sul­tuo­ti gy­dy­tojų, juk su po­lik­li­ni­ka kon­ku­ruo­jan­tys ki­ti du svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rai, ku­rie yra pri­vatūs, to­kių spe­cia­listų pa­slau­gas siū­lo. Bet va­dovė sakė to­kios ga­li­mybės ne­ma­tan­ti.Pri­si­ra­šiu­siųjų su­mažė­jo

Apž­velg­da­ma, kaip jos va­do­vau­ja­mai įstai­gai sekė­si dirb­ti 2021 me­tais, vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja B. Ker­pienė pa­brėžė, jog cent­ro darbą pa­ko­re­ga­vo ekst­re­ma­li pan­de­minė si­tua­ci­ja. Ne­pai­sant to, pa­slau­gos teik­tos tiek pa­čio­je po­lik­li­ni­ko­je, tiek Daugėdų me­di­ci­nos punk­te, tiek Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je, slau­gy­to­jai vyk­da­vo ir į na­mus.
Nors dėl ko­ro­na­vi­ru­so minė­ta­me sky­riu­je pa­cientų su­mažė­jo (2020 m. gydė­si 113, per­nai – 109), jie čia iš­gulė­da­vo il­giau, tad lo­va­die­nių skai­čius išau­go 3,4 pro­cen­to. Tai, kad 24 lo­vas tu­rin­čia­me Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je pa­cien­tai galė­jo išbū­ti ne 120 dienų, kaip anks­čiau, o net dvi­gu­bai il­giau (300 dienų), įstai­gai išė­jo į naudą – pa­ja­mos, gau­na­mos iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do, pa­didė­jo 14,5 pro­cen­to.
Ta­čiau ne­džiu­gi­nan­ti ten­den­ci­ja ta, kad kas­met, nors ir ne­žy­miai, Rie­ta­vo PSPC jau­čia­mas pri­si­ra­šiu­siųjų mažė­ji­mas: jei už­per­nai įstai­ga turė­jo 1 510 pa­cientų, per­nai jų bu­vo 1 486.


Dau­giau nuo­to­li­nių kon­sul­ta­cijų

Ka­dan­gi siautė­jant ko­ro­na­vi­ru­sui po­lik­li­ni­koms bu­vo leis­ta dau­giau pa­slaugų teik­ti nuo­to­li­niu būdu, žmonės daž­nai su gy­dy­to­jais kon­sul­tuo­da­vo­si tik te­le­fo­nu. Ir to­kios nuo­to­linės kon­sul­ta­cinės bu­vo žy­mi­mos kaip ap­si­lan­ky­mai pas gy­dy­toją, tad šių ap­si­lan­kymų skai­čius Rie­ta­vo PSPC per­nai išau­go dau­giau nei tūkstan­čiu – nuo 12 273-ių iki 13 915-os.
Pan­de­mi­ja pa­ko­re­ga­vo ir tai, kad sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai re­čiau varstė Rie­ta­vo PSPC odon­to­logų du­ris (jei už­per­nai dėl dantų pro­blemų kreipė­si 948 pa­cien­tai, 2021 m. jų bu­vo vi­su šim­tu ma­žiau – 830), mat teik­ta tik būti­no­ji pa­gal­ba. O štai Daugė­duo­se vei­kian­tis me­di­ci­nos punk­tas per­nai pa­cientų ap­tar­na­vo šiek tiek dau­giau – ap­si­lankė 546 žmonės (2020 m. – 538).
B. Ker­pienė gar­siai pa­si­džiaugė Daugėdų punk­to dar­buo­to­ja, ku­ri bu­vo rim­ta at­sva­ra sun­kiu pan­de­mi­niu lai­ku: pa­dėjo gy­ven­to­jus skie­pi­jant vak­ci­na nuo ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos, juos tes­ta­vo, at­lik­da­vo PGR tes­tus ne­įga­liems pa­cien­tams, jų pa­skie­py­ti vyk­da­vo ir į na­mus.
Vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja pa­stebė­jo, kad da­lis gy­ven­tojų dėl pan­de­minės si­tua­ci­jos ne­si­ry­žo atei­ti į po­lik­li­niką ir da­ly­vau­ti pro­fi­lak­tinė­se svei­ka­tos pro­gra­mo­se, dėl ko šių su­mažė­jo.
To­kias prie­žas­tis daž­nai įvar­di­ja me­di­ci­nos įstaigų va­do­vai, bet žur­na­lis­tams pan­de­mi­niu lai­ko­tar­piu daž­nai tek­da­vo iš­girs­ti, jog pa­tys gy­dy­to­jai pa­ta­ria ver­čiau veng­ti po­lik­li­nikų ko­ri­do­rių, atei­ti tik ta­da, kai žūtbūt rei­kia, o ki­tus klau­si­mus spręsti tik te­le­fo­nu. Bet tai grei­tu lai­ku turėtų pa­si­keis­ti, mat ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja dėl CO­VID-19 nu­stos ga­lio­ti nuo ge­gužės 1 die­nos, tad pa­sta­ruo­ju me­tu daugiau nuo­to­liu įpratę dirb­ti gy­dy­to­jai vėl turės pa­cien­tus ap­tar­nau­ti gy­vai, ko dau­ge­lis pa­cientų vi­so­je Lie­tu­vo­je sa­ko pa­si­gen­dan­tys, dėl to net ap­leidę sa­vo svei­katą.


Ar neuž­da­rys me­di­ci­nos punk­to Daugė­duo­se?

Ka­dan­gi Rie­ta­vo PSPC nuo 2019 m. pa­bai­gos ne­be­tu­ri me­di­ci­nos punktų La­bard­žiuo­se, Gi­lio­gi­ry­je, Žad­vai­nuo­se ir Lio­liuo­se, Vik­to­ras Kra­ji­nas domė­jo­si, kaip cent­rui se­ka­si ap­tar­nau­ti tų te­ri­to­rijų gy­ven­to­jus. Jam rūpėjo ir tai, ar už­da­ry­mas ne­gre­sia ir iš­li­ku­siam Daugėdų me­di­ci­nos punk­tui.
B. Ker­pienės tei­gi­mu, vi­sos rei­ka­lin­gos pa­slau­gos prie PSPC pri­si­ra­šiu­siems pa­cien­tams ir to­liau yra tei­kia­mos, gal tik ne to­kia pla­čia apim­ti­mi.
„Ten, kur punk­tai už­da­ry­ti, pa­slau­gos tei­kia­mos na­muo­se, slau­gy­to­jos vyks­ta tiek krau­jo paim­ti, tiek vaistų su­leis­ti, tiek kar­diog­ramą pa­da­ry­ti“, – ti­ki­no vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja, pri­dėju­si, kad dau­ge­lis pa­cientų da­bar yra mo­bilūs, tu­ri sa­vo trans­portą, tad ga­li at­vyk­ti ir į po­lik­li­niką.
O dėl Daugėdų me­di­ci­nos punk­to li­ki­mo va­dovė te­pa­sakė, kad už­da­ry­ti jį ar ne – ne jos va­lioj ir kad šiuo me­tu tas punk­tas dir­ba vi­so Rie­ta­vo PSPC la­bui.


Ne­tu­ri li­cen­ci­jos

V. Kra­ji­nas siūlė Rie­ta­vo PSPC pa­si­kvies­ti dau­giau at­vyks­tan­čių gy­dy­tojų, gal ta­da kon­ku­ruo­ti su dviem ki­tais svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rais būtų pa­pras­čiau? Tie­sa, tą pa­tį klau­simą jis kėlė jau per­nai ir, kaip ir ta­da, su­laukė to pa­ties at­sa­ky­mo – kvies­ti ant­ri­nio ly­gio spe­cia­lis­tus po­lik­li­ni­ka ne­tu­ri li­cen­ci­jos, o jai gau­ti rei­ka­la­vi­mai – per­ne­lyg di­de­li ir tai būtų „nee­ko­no­miš­ka“.
Ta­čiau esą su Rie­ta­vo PSPC siun­ti­mu šios po­lik­li­ni­kos pa­cien­tus prii­ma į pri­va­čias Rie­ta­ve vei­kian­čias po­lik­li­ni­kas at­vyks­tan­tys kon­sul­tuo­jan­tys gy­dy­to­jai. „Jo­kių pro­blemų“, – nuo­monę iš­reiškė B. Ker­pienė.
Be to, ji pa­sa­ko­jo, kad po­lik­li­ni­ka su UAB „Šei­mos dak­ta­ru“ yra su­da­riu­si su­tar­tis pa­cien­tams su ne­ga­lia ap­tar­nau­ti. „Mūsų dar­buo­to­jas dir­ba jų ko­man­doj, o pa­slau­gas tei­kia mūsų pa­cien­tams“, – apie nau­jo­ves pa­sa­ko­jo gy­dy­to­ja.
Esą ši­taip Rie­ta­vo PSPC pri­si­de­da prie Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos nau­jai ku­ria­mo da­ri­nio – bend­ruo­menės svei­ka­tos cent­ro, ku­ris tu­ri jung­ti sa­vi­val­dy­bių gy­dy­mo įstai­gas, mat į jį tu­ri įsi­lie­ti ar­ba pa­čios įstai­gos, ar­ba su­da­ry­ti su­tar­tis su ki­to­mis, tei­kian­čio­mis rei­ka­lingą pa­slaugą.
„Mes kai ką su­da­ry­sim bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­čių pa­grin­du ne tik su mūsų sa­vi­val­dybės, bet ir su kitų sa­vi­val­dy­bių gy­dy­mo įstai­go­mis“, – pa­sa­ko­jo B. Ker­pienė, esą pa­čiai įstai­gai iš­lai­ky­ti dau­giau per­so­na­lo, kaip to rei­ka­lau­ja­ma, būtų per di­delė naš­ta.
Vis­gi V. Kra­ji­no at­sa­ky­mas dėl at­va­žiuo­jan­čių gy­dy­tojų ne­nud­žiu­gi­no. Kad ir su siun­ti­mu, kaip sakė po­li­ti­kas, kon­sul­ta­ci­ja vis tiek kai­nuo­ja kar­tais ir 40–80 eurų, „kas ga­na ne­pi­gu“.
Bet B. Ker­pienė te­galė­jo pa­si­ūly­ti, pa­vyzd­žiui, jei rei­kia kar­dio­lo­go, kreip­tis į Plungės vals­ty­bi­nes gy­dy­mo įstai­gas, kur at­va­žiuo­ja du puikūs kar­dio­lo­gai iš Šiau­lių. Ži­no­ma, eilė­je tektų pa­lauk­ti il­giau.


Prie­dai – ne vi­siems

Rie­ta­vo PSPC, ku­ris pra­ėju­sius me­tus už­baigė su 809 eurų per­vir­šiu, per­nai dir­bo 44 dar­buo­to­jai, iš ku­rių 5 – gy­dy­to­jai, 18 slau­gy­tojų, ki­to per­so­na­lo.
Pa­pil­do­mi prie­dai prie al­gos pan­de­mi­niu lai­ko­tar­piu, pa­sak B. Ker­pienės, bu­vo mo­ka­mi tik dir­ban­tie­siems Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riu­je, kai ten būda­vo ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­ja už­sikrė­tu­sių li­go­nių. Pa­čios po­lik­li­ni­kos dar­buo­to­jai prie­dų ne­ga­vo.
Bu­vo mo­ka­ma tik už skie­pi­jimą vak­ci­na nuo kor­na­vi­ru­so bei tiems dar­buo­to­jams, ku­rie at­lik­da­vo tes­tus mo­bi­lia­ja­me punk­te. Už tai būda­vo ap­mo­ka­ma iš vals­tybės biud­že­to.
Dar­buo­tojų al­gos per­nai šiek tiek ki­lo – vie­no eta­to dar­bo už­mo­kes­tis vi­du­ti­niš­kai pa­didė­jo 8 pro­cen­tais. Vi­du­ti­nis mėne­si­nis vie­no dar­buo­to­jo at­ly­gi­ni­mas bu­vo 928 eu­rai (2020 m. – 864 eu­rai).
Pa­ti įstai­gos va­dovė B. Ker­pienė, kaip vy­riau­sioji gy­dy­to­ja, per­nai per mėnesį ga­vo 1506 eu­rus. O už šei­mos gy­dy­to­jos darbą kas mėnesį vi­du­ti­niš­kai jai bu­vo mo­ka­mi 2375 eu­rai (šią sumą su­darė at­ly­gi­ni­mas už pri­si­ra­šiu­sius gy­ven­to­jus bei prie­das už ska­ti­namą­sias pa­slau­gas ir svei­ka­tos pro­gramų vyk­dymą).  Tai­gi bend­rai su­dėjus su­ma iš­ties solidi (pa­ly­gi­ni­mui – dau­giau kaip 20 m. sa­vi­val­dy­bei be per­trau­kos va­do­vau­jan­čio me­ro al­ga 2020 m. pa­bai­go­je bu­vo 4119 eu­rų).
Ne ką ma­žesnį at­ly­gi­nimą gy­dy­to­ja turėtų gau­ti ir šie­met. Ko­mi­te­tas pri­tarė, kad nuo ge­gužės 1 die­nos jai būtų nu­sta­ty­tas 15-os pro­centų mėne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio kin­ta­mo­sios da­lies dy­dis – 196 eu­rai „ant po­pie­riaus“. Kaip sakė So­cia­li­nių rei­kalų ir met­ri­ka­ci­jos sky­riaus vedė­ja Jo­li­ta Al­sei­kienė, jis kas­met nu­sta­to­mas at­si­žvel­giant į įstai­gos pa­siek­tus re­zul­ta­tus. 
Šiems spendimams dar turės pritarti Taryba.