Rietave šurmuliavo Mykolinės

Li­nos RUI­BIENĖS nuo­trau­ka
Darbš­čiau­si 2022 metų ūki­nin­kai
Pas­ku­tinį rugsė­jo sa­vait­galį Rie­ta­ve pra­ūžė jau tra­di­ci­ne ta­pu­si My­ko­li­nių šventė. Tie­sa, šie­met ji švęsta dau­giau nei sa­vaitę, mat kar­tu pa­minė­tos elekt­ri­fi­ka­ci­jos 130-ies, te­le­fo­ni­za­ci­jos 140-ies ir Mag­de­bur­go tei­sių su­tei­ki­mo Rie­ta­vui 230 metų su­kak­tys.

 

Šventės kul­mi­na­ci­ja – šeš­ta­dienį

Šeš­ta­dienį pa­svei­kin­ti rie­ta­viš­kių at­vy­ko ne­ma­žai gar­bių sve­čių. Pir­ma­sis kalbė­jo sa­vi­val­dybės šei­mi­nin­kas, me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Jis pa­svei­ki­no su­si­rin­ku­sius į did­žiau­sią Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės šventę – My­ko­li­nes.

„Ge­ra die­na, brangūs ir my­li­mi sve­te­liai. Nuo su­si­rin­ku­siųjų šyp­se­nos ir ge­ros nuo­tai­kos šventė tęsia­si saulė­kai­to­je. Svei­ki­nu de­le­ga­ci­jas iš Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, me­rus iš kitų sa­vi­val­dy­bių, Sei­mo na­rius ir vi­sus ki­tus, pri­si­jun­gu­sius prie šios gra­žios šventės“, – kalbė­jo me­ras.


Pa­gerb­ti puo­selė­jan­tys sa­vo ap­linką

Po svei­ki­ni­mo kalbų at­ėjo lai­kas pa­svei­kin­ti se­niū­ni­jos gra­žiau­sių ir tvar­kin­giau­sių įstaigų, ūkių, gat­vių, sklypų šei­mi­nin­kus. Ko­mi­si­ja nu­sprendė, kad šie­met gra­žiau­siai sa­vo ap­linką tvar­ko Rie­ta­vo Ogins­kių kultū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus. Tvar­kin­giau­sia ir gra­žiau­siai su­tvar­ky­ta gatvė – Tverų Ko­vos 8-osios. Pas­vei­kin­ti ir šei­mos verslą vys­tan­tys bei įmonės ap­linką puo­selė­jan­tys „Aukš­ta­ty­ris“ sa­vi­nin­kai Li­gi­ta ir Ri­man­tas Bliu­tai iš Pa­ty­rio kai­mo.

Gra­žiau­siai tvar­ko­ma sen­jorų so­dy­ba šie­met iš­rink­ta Jūratės ir Sau­liaus Sta­ponų iš Rie­ta­vo. Ap­do­va­no­ji­mas šei­mos tra­di­cijų ir dar­nos puo­selė­ji­mo no­mi­na­ci­jo­je ati­te­ko Sau­liui Ka­vec­kui iš Gi­lio­gi­rio kai­mo.

Gra­žiau­siai su­tvar­ky­ta dau­gia­bu­čio ap­lin­ka – Ku­lių g. 24-ojo Rie­ta­ve. Gra­žiau­sia so­dy­ba kai­me jau ne pir­mus me­tus iš eilės ti­tu­luo­ja­ma daugė­diš­kių Vi­li­jos ir Jur­gio Razmų so­dy­ba. Na, o mies­te gra­žiau­siai sa­vo so­dybą tvar­kan­tys pri­pa­žin­ti Sand­ra ir Rai­mon­das Vai­niai, gy­ve­nan­tys Nau­jo­jo­je gatvė­je 15.

Darbš­čiau­si šių metų jau­nie­ji ūki­nin­kai: Lai­ma ir Artū­ras Jur­kai, Vik­to­ri­ja ir Ne­ri­jus Jo­nu­šai, Giedrė ir Ma­rius Ma­žo­nai iš Gi­lio­gi­rio kai­mo, Ok­sa­na ir Ro­ber­tas Šer­py­čiai iš Pi­vo­rių kai­mo, Ra­sa ir Ar­vy­das Kar­pa­vi­čiai iš Pat­ve­rio kai­mo. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės metų ūkiu iš­rink­tas An­ta­no Kar­baus­ko šei­mos ūkis iš Žad­vainų kai­mo.


Al­kanų ne­li­ko nė vie­no

My­ko­li­nių šven­tei tęsian­tis po­piet vi­si su­gužė­jo į mies­to aikštę, ku­rio­je nuo pat ry­to zu­jo pre­ky­bi­nin­kai, o se­niū­nijų kie­me­liai kvepė­jo įvai­riau­siais ska­nu­my­nais. Mi­nint Že­mai­ti­jos me­tus ne tik kalbė­ta že­mai­tiš­kai, bet ir vi­sas met­tur­gis kvietė ra­gau­ti že­mai­tiškų pa­tie­kalų.

Šventė­je al­kanų tik­rai ne­li­ko, bu­vo ga­li­ma pa­si­stip­rin­ti vėda­rais, vaf­liais, kep­ta ėrie­na, py­ra­gais, ki­bi­nais, na­mi­ne duo­na, ci­bu­ly­ne, kas­ti­niu, išs­kir­ti­niu že­mai­tiš­ku bi­čių me­du­mi ir ki­tais gar­du­my­nais, o Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos bend­ruo­menė siūlė išmė­gin­ti laimę lo­te­ri­jo­je.

Kaip pa­įvai­rin­ti sa­vo kie­me­lius, bend­ruo­menėms ir se­niū­ni­joms iš­monės tik­rai ne­sti­go. Bu­vo ga­li­ma nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie pa­ruoš­tos fo­to sie­nelės. Vi­so­je aikštė­je bu­vo įsikūrę ama­ti­nin­kai, tau­to­dai­li­nin­kai ir ki­ti pre­ky­bi­nin­kai, ant pre­kys­ta­lių su­krovę įvai­riau­sias pre­kes: deš­ras, sūrius, duoną, žuvį, medų, vil­no­nes ko­ji­nes ir ki­ta.


Ste­bi­nan­ti ren­gi­nių gau­sa

Na, o My­ko­linės šie­met pra­si­dėjo dar rugsė­jo 16-ąją gau­sy­be ren­gi­nių, skirtų pa­minė­ti Eu­ro­pos pa­vel­do die­nas, ak­tua­li­zuo­ti ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių pa­li­kimą Rie­ta­ve.

Rugsė­jo 17-oji į Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos spor­to salę su­kvietė vi­sus, nea­be­jin­gus spor­tui, mat vy­ko tarp­tau­ti­nis tink­li­nio tur­ny­ras Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės me­ro tau­rei laimė­ti. Tą pa­čią dieną Rie­ta­vo žir­gy­ne, Va­tu­šių kai­me, su­reng­tas žirgų konkū­ras, pri­sta­ty­tas pro­jek­tas „Saulė­to oran­ži­nio trau­ki­nu­ko ke­lionė per Lie­tuvą“, vy­ko tau­to­dai­li­ninkų ir ama­ti­ninkų mugė.

Užp­raėjęs šven­ti­nis sa­vait­ga­lis vai­ni­kuo­tas tra­di­ci­niu va­žia­vi­mu „Dvi­ra­čiais po Rie­ta­vo apy­lin­kes“, o nau­ja ren­gi­nių sa­vaitė star­ta­vo Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos salė­je vy­ku­sia sma­gia ir įdo­mia vik­to­ri­na 

„A vėskuo žėna ap­le Rėi­ta­va?“. Jos me­tu kiek­vie­nas no­rin­tis galė­jo pa­si­tik­rin­ti sa­vo ži­nias.

Ir tai tik da­lis My­ko­li­nių šventės pro­gra­mos. Praė­ju­sią sa­vaitę dar bu­vo ga­li­ma ap­si­lan­ky­ti džin­sinė­je va­ka­rienė­je su gy­vo gar­so gru­pe „Kartą Ame­ri­koj“, ap­lan­ky­ti eks­po­zi­ci­jas, skir­tas Lie­tu­vos te­le­fo­ni­za­ci­jos 140 metų su­kak­čiai. Su­reng­ta ir tra­di­cinė Rie­ta­vo kraš­tie­čių klu­bo suei­ga, šven­ti­nė ei­se­na ir ne vienas koncertas. Pas­ku­tinė šventės die­na bu­vo dedi­kuo­ta disk­gol­fo aikš­ty­no ati­da­ry­mui Rie­ta­vo par­ke ir šv. Mi­šioms mies­to baž­ny­čio­je.