Rietave vyko Telšių regiono plėtros tarybos posėdis

Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės nuo­trau­ka
Posė­dy­je da­ly­va­vo 4-ių sa­vi­val­dy­bių me­rai
Bir­že­lio 8 d. Rie­ta­vo tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re vy­ko Tel­šių re­gio­no plėtros ta­ry­bos po­sėdis, ku­rio me­tu ap­tar­ti ke­tu­rių re­gio­no sa­vi­val­dy­bių pla­nuo­ja­mi veiks­mai įgy­ven­di­nant Tel­šių re­gio­no plėtros 2021–2030 m. planą.

Posė­dy­je da­ly­va­vo Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Kęstu­tis Gu­sa­ro­vas, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Vid­man­tas Ma­ce­vi­čius, Cent­rinės pro­jektų val­dy­mo agentū­ros eks­per­tai, Tel­šių re­gio­no plėtros ta­ry­bos ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ki­ti ati­tin­kamų sri­čių spe­cia­lis­tai iš re­gio­no sa­vi­val­dy­bių.

Posėd­žio te­ma – pla­nuo­ja­mi Tel­šių re­gio­no funk­cinės zo­nos (tu­riz­mo, kultū­ros ir vers­lo) pro­jek­tai bei pa­si­ūly­ti veiks­mai pa­gal at­ski­ras veik­los sri­tis. Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­ti pla­nuo­ja­mi Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ap­lin­ko­sau­gos, švie­ti­mo, svei­ka­tos, so­cia­linės ap­sau­gos sri­čių pro­jek­tai.

„Rei­kia ruoš­tis atei­nan­čiam Eu­ro­pos Sąjun­gos fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piui: svars­tyt, ko­kius pro­jek­tus įgy­ven­din­sim, ką pa­da­ry­sim. Ne pa­ts leng­viau­sias dar­bas. Patį pro­jektą įgy­ven­dint yra ke­lis kar­tus leng­viau nei jį pra­dėti, su­mo­de­liuo­ti. Ne­leng­vi da­ly­kai, bet vis­kas pa­da­ro­ma“, – po dau­giau nei pus­dienį užt­ru­ku­sio po­sėdžio ko­men­ta­vo Rie­ta­vo me­ras A. Čer­nec­kis.