Rietavo abiturientams kojos matematikos egzaminas nepakišo

DEL­FI nuo­trau­ka
Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės abi­tu­rien­tai ne­blo­gai su­si­tvarkė tiek su ma­te­ma­ti­kos, tiek su lie­tu­vių kal­bos ir ki­tais eg­za­mi­nais
Praė­jusį ant­ra­dienį pa­skel­bus pa­sku­ti­nius bran­dos eg­za­minų re­zul­ta­tus abi­tu­rien­tai galė­jo leng­viau at­si­kvėpti – eg­za­minų eta­pas baig­tas. Rie­ta­viš­kiai tu­ri kuo pa­si­džiaug­ti, mat šie­met du abi­tu­rien­tai ga­vo aukš­čiau­sią – 100 balų – įver­ti­nimą. Dvy­lik­to­kams la­biau­siai pa­si­sekė anglų kal­bos eg­za­mi­nas, ku­ris bu­vo ne tik po­pu­lia­rus tarp mo­ki­nių, bet ir ga­liau­siai nu­džiu­gi­no re­zul­ta­tais. Ga­na ne­blo­gai sa­vi­val­dybės abi­tu­rien­tams sekė­si įveik­ti ir šie­met daug dis­ku­sijų su­kėlusį ma­te­ma­ti­kos eg­za­miną, ku­rio Plungės ra­jo­ne ne­įveikė ko­ne kas ant­ras abi­tu­rien­tas, o štai Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je neiš­lai­kiu­siųjų – tik 19 pro­centų.Neiš­laikė vos vie­nas

Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ratū­ros vals­ty­binį bran­dos eg­za­miną laikė vi­so 28 mo­ki­niai. Iš­laikė vi­si, o aukš­čiau­sias gau­tas re­zul­ta­tas – 86 ba­lai. Tve­ruo­se lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ratū­ros ži­nias tik­ri­no­si 12 mo­ki­nių. Vie­nam iš jų eg­za­mi­nas bu­vo ne­sėkmin­gas.

L. Ivins­kio gim­na­zi­jo­je vals­ty­bi­nio bio­lo­gi­jos eg­za­mi­no už­duo­tis krim­to 15 moks­lei­vių. Vi­siems pa­vy­ko iš­lai­ky­ti sėkmin­gai, aukš­čiau­sias re­zul­ta­tas – 85 ba­lai. Bio­lo­gi­jos vals­ty­binį eg­za­miną ri­nko­si du Tverų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai, abu iš­laikė.

Vals­ty­binį geog­ra­fi­jos bran­dos eg­za­miną laikė 14 Rie­ta­vo L. Ivins­kio gim­na­zi­jos dvy­lik­tokų. Vi­siems sėkmin­gai pa­vy­ko įveik­ti šį bar­jerą. Sėkmin­gas šis eg­za­mi­nas bu­vo ir abiems jį lai­kiu­siems Tverų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams.


Staig­menų pa­žėrė ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­nas

Pras­čiau­siai iš visų tiek Lie­tu­vo­je, tiek Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je sekė­si ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­nas. Dau­gu­ma dvy­lik­tokų rin­ko­si jį tikė­da­mie­si įsto­ti į vals­tybės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas, ta­čiau, kaip paaiškė­jo, da­lis jų per­ver­ti­no sa­vo jėgas.

Vals­ty­binį ma­te­ma­ti­kos eg­za­miną laikė 33 Rie­ta­vo gim­na­zi­jos mo­ki­niai, 8-iems iš jų ne­pa­vy­ko jo įveik­ti. Tverų gim­na­zi­jo­je šį eg­za­miną laikė 8 dvy­lik­to­kai, neiš­lai­kiu­siųjų nebuvo.

Nors Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės mo­ki­niams ir ne­pa­vy­ko pa­siek­ti stul­bi­nan­čių re­zul­tatų, bet, ly­gi­nant su bend­ru ša­lies vi­dur­kiu, rie­ta­viš­kiai ir tve­riš­kiai pa­de­monst­ra­vo ge­res­nes ma­te­ma­ti­kos ži­nias. Lie­tu­vo­je šio da­ly­ko bran­dos eg­za­mi­no neiš­laikė 35,41 pro­c. mo­ki­nių, Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je – tik 19,51 pro­cen­to.


Po­pu­lia­riau­sia iš­lie­ka anglų kal­ba

Vals­ty­binį anglų kal­bos eg­za­miną laikė 37 Rie­ta­vo L. Ivins­kio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai. Vi­si iš­laikė sėkmin­gai, o vie­nam jų pa­si­sekė ypač – jis su­rin­ko aukš­čiau­sią – 100 balų – įver­ti­nimą. Tverų gim­na­zi­jo­je šį eg­za­mi­ną laikė 11 mo­ki­nių, vi­si iš­laikė sėkmin­gai, o vie­nas mo­ki­nys su­rin­ko taip pat 100 balų. Vi­so­je Lie­tu­vo­je anglų kal­bos eg­za­mi­no neiš­laikė vos 1,62 pro­c. a­bi­tu­rientų.

Is­to­ri­jos vals­ty­binį bran­dos eg­za­miną sėkmin­gai iš­laikė vi­si 20 jį lai­kiu­sių Rie­ta­vo gim­na­zi­jos mo­ki­nių, o Tverų gim­na­zi­jo­je – vi­si 9 jį lai­kiu­sie­ji. Lie­tu­vo­je neiš­lai­kiu­sių is­to­ri­jos eg­za­mi­no bu­vo vos 0,85 pro­cen­to.


Fi­zi­kos ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gijų eg­za­mi­nus rin­ko­si vos vie­nas ki­tas

Fi­zi­kos vals­ty­binį eg­za­miną rin­ko­si ma­žiau­siai iš visų – tik 3 L. Ivins­kio gim­na­zi­jos mo­ki­niai. Vi­si trys iš­laikė sėkmin­gai. Jį ge­rai įveikė ir vie­nin­te­lis šį eg­za­miną pa­si­rinkęs Tverų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas.

Vals­ty­binį in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gijų eg­za­miną sėkmin­gai taip pat laikė ir iš­laikė trys L. Ivins­kio gim­na­zi­jos mo­ki­niai. Tverų gim­na­zi­jo­je jį pa­si­rin­ko du mo­ki­niai, išlaikė abu, o vie­no jų ži­nios įver­tin­tos ga­na aukš­tu ba­lu.