Rietavo muzikos mokyklai – 150

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Rie­ta­vo M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­lai šie me­tai – ju­bi­lie­ji­niai
Jau šį penk­ta­dienį Rie­ta­vo are­no­je įvyks išs­kir­ti­nis kon­cer­tas, skir­tas Rie­ta­vo My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los 150-osioms me­tinėms pa­minė­ti. Pir­mo­ji Lie­tu­vo­je pro­fe­sio­na­li mu­zi­kos mo­kyk­la bu­vo įsteig­ta ku­ni­gaikš­čio ir dip­lo­ma­to M. K. Ogins­kio anū­ko no­va­to­riaus, me­ce­na­to Bog­da­no Ogins­kio. Šiam Lie­tu­vos mu­zi­kos is­to­ri­jai svar­biam įvy­kiui skir­ta­me įspūdin­ga­me kon­cer­te su­si­telks Lie­tu­vos kla­si­kinės mu­zi­kos gran­dai: kon­cer­tui di­ri­guos maest­ro Ro­ber­tas Šer­ve­ni­kas, Ogins­kių laikų kom­po­zi­to­rių kūri­nius bei ope­ras at­liks Lie­tu­vos ka­riuo­menės ir Kau­no sim­fo­ni­nis or­kest­rai bei ope­ros so­listės Joa­na Ged­mi­naitė ir Agnė Stan­či­kaitė. Rie­ta­ve vyk­sian­tis kon­cer­tas – Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio pro­gra­mos da­lis.

„Rie­ta­vo me­no mo­kyk­los indė­lis, ku­riant pro­fe­sio­na­lios kla­si­kinės mu­zi­kos tra­di­ci­jas Lie­tu­vo­je, yra nea­be­jo­ti­nas. Jo­je sa­vo mu­zi­kinę kar­jerą pra­dėjo dau­gybė Lie­tu­vo­je ži­nomų mu­zi­kantų, mu­zi­ko­logų, kom­po­zi­to­rių, dai­ni­ninkų. Kom­po­zi­to­riaus pro­f. Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus se­ne­lis Ri­čar­das Le­cha­vi­čius pėsčio­mis iš Kau­no at­ke­lia­vo, kad galėtų mo­ky­tis Rie­ta­vo mo­kyk­lo­je.

Vėliau jis ta­po pui­kiu ka­ri­nio or­kest­ro ka­pel­meis­te­riu, Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro al­ti­nin­ku“, – gar­bingą mo­kyk­los is­to­riją pri­si­minė Rie­ta­vo me­no mo­kyk­los di­rek­to­rius Ne­ri­jus Ja­sins­kas.

Įstai­gos va­do­vas pa­si­džiaugė, kad jau šį penk­ta­dienį vyk­sian­čia­me ju­bi­lie­ji­nia­me kon­cer­te bus ga­li­ma iš­vys­ti net ke­tu­ris šios mo­kyk­los mo­ki­nius – ope­ros so­lis­tes J. Ged­min­taitę ir A. Stan­či­kaitę bei Lie­tu­vos ka­riuo­menės or­kest­re gro­jan­čius Tadą Čes­nauską ir Tomą Kon­čių.

„La­bai kvie­čiu Rie­ta­vo gy­ven­to­jus ir sve­čius iš kitų miestų ne­pra­leis­ti pro­gos ap­si­lan­ky­ti šia­me įspūdin­ga­me ren­gi­ny­je, ku­ria­me iš­gir­si­te Džioa­ki­no Ro­si­nio, Džia­ko­mo Pu­či­nio, Džiu­zepės Verd­žio ir kitų gar­sių kom­po­zi­to­rių po­pu­lia­rių operų išt­raukų. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės dėka šis neei­li­nis kon­cer­tas klau­sy­to­jams – ne­mo­ka­mas,“ – kalbė­jo N. Ja­sins­kas.

Rie­ta­vo me­no mo­kyk­los, ku­rio­je mu­zi­kos, dailės ir teat­ro da­lykų šiuo me­tu mo­ko­si pu­sant­ro šim­to mo­ki­nių, iš­ta­kos sie­kia Ogins­kių dva­ro Rie­ta­ve lai­kus. Ogins­kių eu­ro­pie­tiš­ko po­žiū­rio dėka jų dva­ruo­se klestė­jo no­va­to­riš­ki spren­di­mai pra­monės, moks­lo, tech­ni­kos ir ūkio sri­ty­se, ta­čiau dau­giau­siai nuo­pelnų šios šei­mos na­riams pri­ski­ria­ma kultū­ros me­ce­na­tystės sri­ty­je.

Pas­ku­ti­nis Rie­ta­vo Ogins­kių dva­ro sa­vi­nin­kas – Bog­da­nas – bu­vo ge­ras mu­zi­kos ži­no­vas. 1872 m., su­laukęs 24-erių, jau­na­sis Bog­da­nas ati­darė pirmąją Lie­tu­vo­je še­šia­metę mu­zi­kos mo­kyklą, gy­va­vu­sią iki 1909-ųjų. Nors B. Ogins­kiui mi­rus mo­kyk­los veik­la ku­riam lai­kui bu­vo nu­trūku­si, Rie­ta­ve pa­si­likę or­kest­ran­tai su­gebė­jo tęsti bend­ro mu­zi­ka­vi­mo tra­di­ci­jas iki pat 1970-ųjų, kai Rie­ta­vo me­no mo­kyk­la vėl bu­vo at­kur­ta. 

2009-ai­siais mo­kyk­lai, įam­ži­nant Rie­ta­vo Ogins­kių dva­ro sa­vi­ninkų nuo­pel­nus kultū­ros bei me­no plėto­ji­mui, su­teik­tas My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio var­das.

„Pir­ma­sis po ne­prik­lau­so­mybės at­kūri­mo įvykęs pro­fe­sio­na­lios kla­si­kinės mu­zi­kos kon­cer­tas baž­ny­čio­je bu­vo prie­š tris­de­šimt metų Kau­no fil­har­mo­ni­jos ir Kau­no vals­ty­bi­nio cho­ro su­reng­tas būtent Rie­ta­vo Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo šven­tovė­je. Ga­liu drąsiai sa­ky­ti, jog šis kon­cer­tas bu­vo pir­ma­sis im­pul­sas plėto­jant Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio idėją reng­ti kon­cer­tus Lie­tu­vos baž­ny­čio­se. Taip pat man, kaip rie­ta­viš­kiui, yra la­bai ar­ti­ma Ogins­kių dvarų kultū­ros dva­sia, ku­ri pa­ska­ti­no dalį Pa­žais­lio fes­ti­va­lio ren­gi­nių or­ga­ni­zuo­ti dva­ruo­se, at­krei­piant į juos dėmesį per mu­ziką. Fes­ti­va­lis yra pa­si­rašęs bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tartį su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­be ir kiek­vie­nais me­tais bent vie­nas pro­gra­mos kon­cer­tas vyks­ta šia­me mies­te“, – sakė Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio įkūrėjas Jus­ti­nas Krėpšta, ku­ris ti­ki­si, jog Rie­ta­vo mu­zi­kos mo­kyk­los 150-me­čiui skir­tas kon­cer­tas su­kvies būrius mu­zi­kai ir kultū­rai nea­be­jingų žmo­nių.