Rietavo parke – Joninių linksmybės

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Bir­že­lio 23-io­sios va­karą rie­ta­viš­kiai ir mies­to sve­čiai gau­siai su­si­rin­ko į Rie­ta­vo par­ką pa­minė­ti tra­di­ci­nių Jo­ni­nių.

Šventės pra­džio­je vi­sus džiu­gi­no teat­ra­li­zuo­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės kultū­ros cent­ro ko­lek­tyvų pa­si­ro­dy­mas „Van­duo. Žemė. Ug­nis“, ku­ria­me pa­si­rodė vy­res­niųjų žmo­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Trep­sis“, folk­lo­ro an­samb­lis „Ka­da­gi­nis“, mer­ginų šo­kių ko­lek­ty­vas „Šar­kelės“.

Jo­nus ir Ja­ni­nas svei­ki­no bei kuo ge­riau­sios sėkmės, tvir­čiau­sios svei­ka­tos, did­žiau­sios laimės linkė­jo ren­ginį ve­du­sios Eri­ka Pranc­ke­vi­čienė ir Vik­to­ri­ja Ei­ro­šienė. Jo­ni­nių links­my­bes tęsė ir pir­mie­ji mu­zi­kinį svei­ki­nimą do­va­no­jo Rie­ta­vo kultū­ros cent­ro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Su­ba­ta“ (vad. Ai­da Liu­ti­kienė). Po jų sce­no­je pa­si­rodė Žli­binų kultū­ros cent­ro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Ri­vie­na“ (vad. Alf­re­das Lu­čins­kas).

Po sve­čių pa­si­ro­dy­mo prie jų dar vie­nai dai­nai pri­si­jungė ir Rie­ta­vo kultū­ros cent­ro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Su­ba­ta“ bei folk­lo­ro an­samb­lis „Ka­da­gi­nis“, ku­rie bend­rai do­va­no­jo tra­di­cinį ir skambų mu­zi­kinį svei­ki­nimą Jo­nams ir Ja­ni­noms. Po mu­zi­ki­nio svei­ki­ni­mo ap­do­va­no­ti ir ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­sių ko­lek­tyvų Jo­nai – jie bu­vo pa­puoš­ti vai­ni­kais. Gėlėmis ap­do­va­no­ti ir kon­cer­ta­vu­sių ko­lek­tyvų va­do­vai.

Jo­nams ir Ja­ni­noms svei­ki­ni­mo žodį tarė bei vi­siems links­mos šventės linkė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. „Jo­ni­nių pro­ga lin­kiu vi­siems tai­kos, ku­rios la­bai rei­kia šią aki­mirką. Sa­vo tar­pe tu­ri­me gražų būrį uk­rai­nie­čių, ku­rie pri­me­na mums, kaip vi­siems da­bar yra rei­ka­lin­ga tai­ka. Su gra­žia šven­te Jus vi­sus, būki­te my­li­mi, lai­min­gi ir ras­ki­te šią­nakt pa­par­čio žiedą“, – linkė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės me­ras.

Va­ka­re gerą nuo­taiką kūrė grupės Pat­ru­liai ir Ve­ga. Šventės da­ly­viai turė­jo ga­li­mybę iš­vys­ti mis­tišką, už­bu­riantį, ener­gi­ja al­suo­jantį ug­nies šou, ku­rio me­tu už­si­lieps­no­jo ir Jo­ni­nių lau­žas. Jo­ni­nių dis­ko­te­ka tęsėsi su gru­pe „Plius“.