Rietavo savivaldybėje mokinių skaičius šiemet – aptirpęs

Nuot­rau­ka iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės sve­tainės
Šven­tinė mo­ki­nių ei­se­na
Ket­vir­ta­dienį ša­lies švie­ti­mo įstai­go­se nu­skambė­jo Rugsė­jo pir­mo­sios skam­bu­tis, pa­skelbęs apie tik prie­š aki­mirką pa­si­bai­gu­sias va­sa­ros ato­sto­gas bei naujų moks­lo metų pra­džią. Moks­lo ir ži­nių dieną šven­ti­nis skam­bu­tis aidė­jo ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės mo­kyk­lo­se, į ku­rių mo­kyk­li­nius suo­lus šie­met su­sėdo 801 ži­nių ir naujų pa­tir­čių išt­roškęs moks­lei­vis.

 

Gau­siau­siu būriu moks­lei­vių, rugsė­jo pir­mo­sios rytą su gėlėmis skubė­ju­sių svei­kin­ti sa­vo mo­ky­tojų, tra­di­ciš­kai ga­li did­žiuo­tis Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja, ku­rią, pa­sku­ti­nių rugpjū­čio dienų Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, šiais moks­lo me­tais lan­kys 654 moks­lei­viai. Per­nai jų bu­vo 598, tad šven­tinį Rugsė­jo pir­mo­sios rytą gim­na­zi­jos pe­da­gogų bend­ruo­menė džiaugė­si su­lau­ku­si vaikų pa­gausė­ji­mo. Dau­giau ir pir­mokė­lių – 59.

Moks­lo ir ži­nių die­na Rie­ta­ve pra­si­dėjo iš­kil­min­ga ei­se­na nuo Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čios. Tie­sa, prie­š tai mo­ki­niai, jų tėve­liai bei mo­ky­to­jai da­ly­va­vo šven­to­se Mi­šio­se.

Po jų pa­sku­ti­nie­siems šven­tinės ei­se­nos da­ly­viams pa­sie­kus gim­na­ziją, pa­skelb­ta apie naujų moks­lo metų pra­džią. Gausų būrį gim­na­zistų nuo­tai­kin­ga mu­zi­ka pa­si­ti­ko Rie­ta­vo My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čiamųjų or­kest­ras, ku­riam va­do­vau­ja Al­gi­man­tas Krėpšta ir Si­gi­tas Sau­ka­las.

Vėliau gim­na­ziją už­lie­jo Lie­tu­vos him­no gar­saii, o abi­tu­rien­tams iškė­lus gim­na­zi­jos vėliavą, skambė­jo ir šios mo­kyk­los him­nas.

Po va­sa­ros į mo­kyklą grįžu­sius mo­ki­nius svei­ki­no gim­na­zi­jos di­rek­torė Al­ma Leng­ve­nienė, ne­pa­mirš­da­ma ir pir­mokė­lių, ku­riems mo­kyk­la – dar neat­ras­tas pa­sau­lis, daž­nai ke­lian­tis ne­rimą ar pri­ver­čian­tis net ašarą nu­brauk­ti, kuo­met ten­ka pa­leis­ti į klasę at­lydė­ju­sios ma­mytės ranką.

Gim­na­zi­jos di­rek­torė kalbė­jo, kad prie mo­ki­nių pa­gausė­ji­mo pri­si­dėjo tai, jog bu­vo už­da­ry­ta Žad­vai­nių pa­grin­dinė mo­kyk­la, da­lis ją lan­kiu­sių vaikų at­ke­lia­vo į Rie­tavą. Mo­ki­nių gre­tas pa­pildė uk­rai­nie­čiai vai­kai, jų gim­na­zi­jo­je moks­lus krims net 18. A. Leng­ve­nienė iš­reiškė viltį, jog nuo ka­ro bai­sumų pa­bėgę ir Rie­ta­ve prie­globstį radę Uk­rai­nos vai­kai bus drau­giš­kai priim­ti, su­si­ras čia naujų bi­čiu­lių ir jiems Rie­ta­ve mo­ky­tis bus ge­ra.

Su dar vie­na pra­džia mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus pa­svei­ki­no ir sa­vi­val­dybės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, moks­lei­vi­jai linkėjęs įsi­min­tinų metų, gra­žaus lai­ko mo­kyk­lo­je, o mo­ky­to­jams – kant­rybės, svei­ka­tos bei su­si­tel­ki­mo.

Po gra­žių kalbų mo­ki­niai išs­kubė­jo į sa­vo kla­ses, ku­rio­se jų laukė su­si­ti­ki­mas su kla­sių va­do­vais.

Moks­lo ir ži­nių die­na su­tik­ta ir ki­to­se Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės mo­kyk­lo­se – Tverų gim­na­zi­jo­je ir jai pri­klau­san­čio­je Me­dingėnų mo­kyklėlė­je. Pas­ta­ro­jo­je nuo­tai­kos ne to­kios džiu­gios, mat jos du­ris pra­vėrė ko­ne per­pus ma­žiau vaikų nei pra­ėjusį rugsėjį. Į mo­kyk­li­nius suo­lus, pa­nai­ki­nus vy­res­nes kla­ses, čia su­sėdo vos 26 pra­di­nu­kai, nors pra­ėju­siais moks­lo me­tais čia mokė­si 44 moks­lei­viai.

Tik Tverų gim­na­zi­jo­je mo­ki­nių skai­čius iš­lie­ka sta­bi­lus – šiais moks­lo me­tais šią įstaigą turėtų lan­ky­ti 121 mo­ki­nys, iš ku­rių 8 – pir­mo­kai.

Ne­ma­žo būrio mažųjų Rugsė­jo 1-ąją su­laukė ir Rie­ta­vo lop­še­lis-dar­že­lis, šie­met mi­nin­tis sa­vo veik­los 40-ies metų su­kaktį. Jį šie­met lan­kys net 223 vai­kai.