Sergamumo rodikliai prastėja ir Rietave

„Unsplash“ nuotrauka
Rie­ta­ve vėl fik­suo­ja­ma naujų ko­ro­na­vi­ru­so at­vejų. Ta­čiau džiaugiamasi, kad at­si­sa­kan­čiųjų skie­po – vos vie­nas ki­tas
Kurį laiką Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je ne­be­bu­vo fik­suo­ja­ma nė vie­no ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jo. Rie­ta­viš­kiai ne­tgi bu­vo pla­čiai gi­ria­mi ir links­niuo­ja­mi tarp ge­riau­siai su­vald­žiu­sių šio vi­ru­so pli­timą. Ta­čiau džiaug­ta­si neil­gai. Nors si­tua­ci­ja Rie­ta­ve ir to­liau iš­lie­ka daug ge­resnė nei kai ku­rio­se ki­to­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dybė­se, už­sikrė­tu­siųjų vis at­si­ran­da. Ir tai, anot sa­vi­val­dybės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio, ver­čia su­ne­rim­ti.

„Pradė­jo dirb­ti kir­pyk­los, gro­žio sa­lo­nai, at­si­nau­ji­no par­duo­tu­vių veik­la. Šiek tiek pa­judė­jo rei­ka­lai, bet ser­ga­mu­mas, de­ja, ne­ra­mi­na. <...> Ro­dik­liai pra­stėja. 16-tą dieną (va­sa­rio – aut.) bu­vo du su­si­rgi­mai, 17-tą – vie­nas, 21-ą – vie­nas, 23-ią – du, 24-tą – du“, – ket­vir­ta­dienį vy­ku­sio Ta­ry­bos po­sėdžio me­tu skai­čiais kalbė­jo me­ras.
Esą dėl to, kad ser­gan­čiųjų vėl yra, žmonės turėtų su­klus­ti, ne­pa­mirš­ti sau­go­tis.
A. Čer­nec­kio pa­teik­tais duo­me­ni­mis, izo­liuo­ja­si 22 žmonės. Dau­giau­sia tai – vežė­jai ar per­vežė­jai.
Ir ryškė­ja ne­ma­ža pro­ble­ma, jog kai ku­rie už­sikrė­tu­sie­ji ko­ro­na­vi­ru­su ven­gia tes­tuo­tis, ta­čiau ke­lio į par­duo­tuvę, me­di­ci­nos įstai­gas ne­pa­mirš­ta, taip ga­li­mai pla­tin­da­mi vi­rusą.
„Sa­ko: o kas man nueis į par­duo­tuvę, jei­gu aš tir­siuo­si (jei paaiškėtų, kad pa­cien­tas už­sikrėtęs, jis tu­ri pri­va­lo­mai izo­liuo­tis – aut.)?“ – iš­girs­tas kal­bas, ku­rio­se „nėra lo­gi­kos“, pa­gar­si­no me­ras.
Anot jo, ši­taip ty­liai ra­miai na­muo­se CO­VID-19 per­ser­ga iš­ti­sos šei­mos. Stai­ga at­si­ran­da žmo­nių, ku­rių ko­ro­na­vi­ru­so sta­tis­ti­ko­je nėra, ta­čiau jie jau tu­ri su­si­for­ma­vusį imu­ni­tetą, mat sir­go gar­siai apie tai ne­kalbė­da­mi, gy­dy­to­jams ne­si­ro­dy­da­mi, ta­čiau tuo me­tu tvarkė­si sa­vo rei­ka­lus, gal net ėjo į darbą.
„Ge­rai, jei nie­ko neužkrėtė. O jei­gu...“ – pik­ti­no­si me­ras.
Kad to­kios kal­bos nėra iš pirš­to lauž­tos, su­ti­ko ir Ta­ry­bos na­rys Au­gus­tas Šli­mas: „Ir aš ži­nau to­kių žmo­nių, ku­rie per­si­rgę, bet sirg­da­mi nie­kur ne­si­kreipė. Ne­pa­gal­vo­jo, kad ga­li užkrės­ti ap­lin­ki­nius“.
Todėl tiek A. Čer­nec­kio, tiek A. Šli­mo nuo­mo­ne, rei­kia kuo dau­giau kalbė­ti apie tai, jog tir­tis pa­ju­tus ko­ro­na­vi­ru­so simp­to­mus ir sau­go­ti vie­ni ki­tus – būti­na, mat dar ne vi­si žmonės yra sąmo­nin­gi.
Kal­bant apie skie­pus, anot me­ro, Rie­ta­ve skie­pi­ja­ma ga­na skland­žiai. Esą skie­po at­si­sa­ko tik vie­nas ki­tas, ki­ti skie­py­tis su­tin­ka, ir tai džiu­gi­na.
„Kiek dis­ku­sijų, po­kal­bių ad­mi­nist­ra­ci­jo­je turė­jo­me. Tai tie žmonės, ku­rie per­si­rgę, kai jų klau­si – ar rink­tu­mei­si skiepą, kad ir skau­dantį, kad ir kokį, ar ligą, vi­si sa­ko, jog ka­te­go­riš­kai skiepą. Kas per­si­rgo, ži­no, ką tai reiš­kia“, – pa­vyzd­žiais kalbė­jo A. Čer­nec­kis.
Va­kar die­nos duo­me­ni­mis, Rie­ta­ve naujų li­gos at­vejų fik­suo­ta ne­bu­vo, šiuo me­tu sta­tis­tiš­kai ser­ga 13 žmo­nių, dek­la­ruo­ta –  87. Iš vi­so su­si­rgi-
mų – 313. Sta­tis­tiš­kai pa­svei­ko 281 žmo­gus (dek­la­ruo­ta 207). Nuo ko­ro­na­vi­ru­so mirė 9 žmonės, su ko­ro­na­vi­ru­su – 17. Pas­kie­py­tas 391 gy­ven­to­jas.