Sprendžiamas buvusios Žadvainių mokyklos likimas

Nuot­rau­ka iš feis­bu­ko
Bu­vu­sią mo­kyklą ruo­šia­ma­si par­duo­ti
Ket­vir­ta­dienį su­grįžę iš po va­sa­ros ato­stogų Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­riai rin­ko­si į nuo­to­linį Ūkio plėtros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sėdį. Ja­me, be kitų, nag­rinė­tas klau­si­mas, koks vis­gi bus bu­vu­sios Žad­vai­nių mo­kyk­los pa­statų li­ki­mas.

Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­rengė spren­di­mo pro­jektą, ku­riuo siū­lo­ma iš vie­ša­ja­me auk­cio­ne par­duo­da­mo Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sąra­šo išb­rauk­ti jau par­duo­tus ob­jek­tus ir įtrauk­ti nuo šio rugsė­jo tuš­čius li­ku­sius bu­vu­sios Žad­vai­nių pa­grin­dinės mo­kyk­los pa­sta­tus.

Ko­mi­te­to me­tu kalbė­ta, kad pro­cedū­ros už­sitęs. Visų pir­ma rei­kia nu­trauk­ti skly­po, ant ku­rio sto­vi bu­vu­sios mo­kyk­los pa­sta­tai, pa­nau­dos su­tartį, ta­da Na­cio­na­linė žemės tar­ny­ba tą sklypą tu­ri per­duo­ti Tur­to ban­kui. Bet pir­miau­sia, kad būtų ga­li­ma pra­dėti šias pro­cedū­ras, Ta­ry­ba tu­ri priim­ti spren­dimą dėl to­les­nio tų pa­statų li­ki­mo.

„Rie­ta­vo Sa­vi­valdybė iš tiesų tu­ri daug pastatų ir šiuo at­ve­ju at­si­rastų dar vie­nas pa­pil­do­mai – di­de­li ne­nau­do­ja­mi plo­tai. Rei­kia leis­ti, kad kas nors galėtų nu­si­pirk­ti, įveik­lintų ir vyktų veiks­mas“, – kalbė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.

Ko­mi­te­to na­rys Juo­zas Bars­tei­ga už­davė klau­simą, ar šios pa­tal­pos ne­būtų tin­ka­mos uk­rai­nie­čiams ap­gy­ven­din­ti?

„Taip, šiuo me­tu pa­tal­pos jiems yra ieš­ko­mos. Bet rei­kia to­kių, kad sąly­gos būtų kiek ki­to­kios. Mes tu­ri­me pa­si­ūlymų, bu­vo nuo­to­li­nis su­si­ti­ki­mas, su mi­nis­te­ri­ja šnekė­jomės. Esam pa­si­ūlę bu­vu­sios Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos bend­ra­bu­ty­je, ten yra lais­vos vie­tos, kaip ir pa­čia­me bu­vu­sios ko­le­gi­jos pa­sta­te. Jei­gu uk­rai­nie­čiams bus to­kia bėda, mes ga­li­me ne­ma­žai jų pri­glaust. Aiš­ku, tu­ri pri­si­dėti ir Vy­riau­sybė, nes mūsų re­sur­sai yra ri­bo­ti ir ne­sa­me pa­jėgūs daug iš­lai­ky­ti“, – kalbė­jo A. Čer­nec­kis.

O bu­vu­sios Žad­vai­nių pa­grin­dinės mo­kyk­los pa­sta­tai nėra siū­lo­mi uk­rai­nie­čiams ap­gy­ven­din­ti, nes tie­siog būtų bran­gu juos pri­tai­ky­ti žmonėms gy­ven­ti.

Me­rui pa­ko­men­ta­vus, kad vis tik bu­vu­si mo­kyk­la esan­ti la­bai gra­žio­je ir stra­te­giš­kai ge­ro­je vie­to­je, ne­to­li te­ka upė, o ir au­tost­ra­da vos už ke­lių mi­nu­čių ke­lio, ko­mi­te­to na­rys Al­bi­nas Mas­laus­kas gar­siai pamąstė, kad gal vieną dieną koks vers­li­nin­kas ims ir pa­sta­tys ten rūmus. „O ką čia ga­li ži­no­ti, kaip bus atei­ty­je?“ – re­to­riš­kai klausė jis.

Ko­mi­te­to me­tu už­si­min­ta, kad va­sarą kaž­kas lankė­si Žad­vai­nuo­se, jiems pa­ro­dy­ta mo­kyk­la, ta­čiau dau­giau iš jų nie­ko ne­be­girdė­ti. „Kiek su­pra­tom, jie iš Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos bu­vo pri­si­graibę in­for­ma­ci­jos apie už­da­ro­mas mo­kyk­las, tai per visą Lie­tuvą taip ir šu­ka­vo“, – kalbė­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas.