Sujudimas Taryboje – bandė susilpninti mero galias?

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
A. Čer­nec­kis: „Ne­si­ver­žiu šitų darbų dirbt, ga­lim ap­krau­ti vi­sus“
Praė­jusį ket­vir­ta­dienį vykęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdis „tekė­jo“ įpras­ta va­ga, kol Ta­ry­bos na­riai ėmė gliaudė­ti klau­simą dėl biud­že­ti­nių įstaigų va­dovų dar­bo ap­mokė­ji­mo tvar­kos. O ta­da ir pra­si­dėjo: so­cial­de­mok­ra­tas Alf­re­das Moc­kus vi­sos opo­zi­cinės frak­ci­jos var­du pa­teikė siū­lymą šia­me spren­di­mo pro­jek­te nu­ma­ty­tas funk­ci­jas, išs­ky­rus ma­te­ria­li­nių pa­šalpų nu­sta­tymą, atim­ti iš me­ro An­ta­no Čer­nec­kio ir per­duo­ti Ta­ry­bai. Esą jei­gu dėl biud­že­ti­nių įstaigų va­dovų dar­bo ap­mokė­ji­mo ir kas­me­ti­nių veik­los ver­ti­nimų spręs Sa­vi­val­dybės ta­ry­ba, bus iš­veng­ta me­ro gi­mi­nai­čių pro­te­ga­vi­mo.
Vi­ce­me­ras Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas tokį frak­ci­jos siū­lymą pa­va­di­no noru nu­ša­lin­ti merą nuo pa­reigų.Ne­pai­so­ma Ta­ry­bos spren­dimų?

„Per di­de­lis įga­lio­jimų su­tei­ki­mas vie­nam as­me­niui prie­šta­rau­ja pa­grin­di­niams sa­vi­val­dos prin­ci­pams, vie­šu­mo ir at­vi­ru­mo ska­ti­ni­mui“, – iš­keltą siū­lymą pa­grindė A. Moc­kus, ku­ris yra ir Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­sinės sąjun­gos Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės su­si­vie­ni­ji­mo va­do­vas.
A. Moc­kus pa­sa­ko­jo, jog Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdžių me­tu jis ne kartą yra viešinęs pro­blemą, kad kai ku­rio­se švie­ti­mo įstai­go­se eta­tai for­muo­ja­mi ne­si­lai­kant Ta­ry­bos priimtų spren­dimų. Ta­čiau esą ne­bu­vo iš­girs­tas ir pa­lai­ky­mo ne­su­laukęs nei iš me­ro, nei iš ad­mi­nist­ra­ci­jos at­stovų. Todėl su­si­daręs įspūdis, jog Ta­ry­bos spre­di­mai prii­ma­mi sau, o pra­kti­ka yra vi­sai ki­to­kia.
„Pa­ban­dy­kim įsi­vaiz­duo­ti si­tua­ciją, kad Sa­vi­val­dybės įstai­gos va­do­vo veiklą ver­ti­na ir dar­bo už­mo­kestį nu­sta­to me­ras, o į laisvą dar­bo vietą pre­ten­duo­ja me­ro gi­mi­naitė, at­ran­kos ko­mi­si­jo­je da­ly­vau­ja Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vas. Kaip ma­no­te, ar ki­ti pre­ten­den­tai tu­ri ga­li­my­bių laimė­ti šitą at­ranką?“ – dar ži­ba­lo į ugnį šliūkš­telė­jo A. Moc­kus, apie įdar­bintą me­ro gi­mi­naitę klaus­ti bandęs ir pa­sku­ti­nio­jo Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu.
Tik tuo­met me­ras į kal­bas ne­si­lei­do ar­gu­men­tuo­da­mas, kad jis su to­kiais spren­di­mais nie­kaip ne­su­sijęs.


Ap­sun­kintų ad­mi­nist­ra­ci­jos darbą

Opo­zi­ja nu­sprendė šį klau­simą dar ašt­riau iš­kel­ti jau Ta­ry­bos po­sėdžio me­tu, bet ir ta­da A. Čer­nec­kis į il­gas dis­ku­si­jas ne­si­vėlė. Tik J. E. Ba­čins­kui iš­reiš­kus nuo­monę, kad to­kiu siū­ly­mu iš me­ro ati­ma­ma ga­li­mybė va­do­vau­ti dar­buo­to­jams, įmo­nių va­do­vams, vėliau tars­telė­jo: „No­ras šiek tiek pa­ma­žin­ti ga­lias galbūt ir yra“.
Su tuo ne­su­ti­ko opo­zi­cinės frak­ci­jos na­rys, so­cial­de­mok­ra­tas Vik­to­ras Kra­ji­nas – esą juk ne­kal­ba­ma apie nu­ša­li­nimą nuo biud­že­to, tik apie šiuos, dau­giau­sia pi­ni­gi­nius, rei­ka­lus.
At­mos­fe­rai kais­tant, Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ratų (TS-LKD) par­ti­jos at­sto­vas Ta­ry­bo­je Juo­zas Bars­tei­ga pa­si­ūlė išk­lau­sy­ti tei­si­ninkų nuo­monę.
Sa­vi­val­dybės tei­si­ninkė Ie­va Var­pio­tienė, ant­rin­da­ma Do­ku­mentų val­dy­mo ir teisės sky­riaus vedė­jai Jūra­tei Šed­vi­lai­tei, kalbė­jo, jog minėtų me­ro funk­cijų per­da­vi­mas Ta­ry­bai ap­sun­kintų Sa­vi­val­dybės ad­mi­nit­ra­ci­jos darbą, o ir Ta­ry­bai į po­sėdžius tektų rink­tis kur kas daž­niau.  Be to, to­kias me­ro fun­ci­jas nu­ma­to Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas. O J. Šed­vi­laitė pa­brėžė, kad ir ki­to­se sa­vi­val­dybė­se to­kius įga­lio­ji­mus tu­ri būtent me­rai.
Ta­čiau A. Moc­kus ne­pa­si­davė, tvir­tin­da­mas, kad tai Ta­ry­bai ne­bus di­delė naš­ta, juk Sa­vi­val­dybės įstaigų va­dovų nėra tiek jau daug. Pa­na­šios nuo­monės bu­vo ir V. Kra­ji­nas – esą juk Ta­ry­ba ir ne­si­rinktų dėl kiek­vie­no pirs­telė­ji­mo.


Maištas ne­pa­vy­ko

Ga­liau­siai pa­si­gir­do siū­lymų spren­di­mo pri­ėmimą ap­skri­tai ati­dėti, jei jau to­kios dis­ku­si­jos įsip­lieskė. Ta­čiau A. Čer­nec­kis pa­kvietė si­tua­ciją iš­siaiš­kin­ti bal­suo­jant už pa­teiktą spren­di­mo pro­jektą ar­ba prie­š jį.
Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad jėgos bu­vo apy­ligės. Vi­sa opo­zi­cinė frak­ci­ja, ku­rią su­da­ro Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ratų par­ti­jos at­sto­vai Vy­tau­tas Bla­žai­tis, A. Moc­kus, V. Kra­ji­nas, Al­gi­man­tas Mic­kus ir Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Au­gus­tas Šli­mas, ži­no­ma, pa­si­sakė prie­š tokį spren­dimą. Juos pa­laikė ir TS-LKD at­sto­vai J. Bars­tei­ga bei Vai­da Vai­či­kaus­kienė, tik jų bend­ra­par­tietė Vi­li­ja Raz­mienė su­si­laikė.
O val­dan­čio­ji dau­gu­ma (Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ralų sąjūdžio na­riai) – Min­dau­gas Lit­vi­nas, J. E. Ba­čins­kas, Al­bi­nas Bru­žins­kis, Jo­nas Re­ka­šius, Al­bi­nas Mas­laus­kas, Eglė Fa­bi­jo­na­vi­čienė, Vir­gi­li­jus Ruš­kys ir pa­ts me­ras pa­si­sakė UŽ pa­teiktą spren­di­mo pro­jektą, tad ban­dy­mas su­si­lpnin­ti me­ro ga­lias opo­zi­ci­jai neiš­degė.
A. Moc­kus nu­si­stebė­jo, ar me­ras, bal­suo­jant šiuo klau­si­mu, ne­turėtų nu­si­ša­lin­ti, ta­čiau šis at­rėmė: „Ne­turėtų. Nes ta­da ne­priim­tu­me jo­kių kitų spren­dimų“.