Tikina negalintys įlipti į autobusą – prašo bent plytų pasilypėti

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės gy­ven­to­ja skundė­si, kad Rie­ta­vo sto­ty­je bėdų dėl skau­dan­čių kojų tu­rin­tiems ke­lei­viams sun­ku įlip­ti į au­to­busą – nėra jo­kio paaukš­ti­ni­mo. Vis­gi prie­va­ža yra, tik ar au­to­busų vai­ruo­to­jai prie jos su­sto­ja?
Vie­na­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės kai­me gy­ve­nan­ti mo­te­ris, pa­skam­bi­nu­si į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją, sakė nuo­lat su­si­du­rian­ti su to­kia pro­ble­ma, kad na­mo grįžta ir su­plėšy­to­mis pėdkelnė­mis, ir dre­ban­čia šir­di­mi – o kaip bus kitą­kart?
Ji kalbė­jo apie va­žia­vimą į Rie­ta­vo stotį už­su­kan­čiais au­to­bu­sais: sakė esan­ti ne­įga­li, tad li­pant į au­to­busą sun­ku koją aukš­čiau pa­kel­ti. Todėl kar­tais ten­ka ir ke­liais ant pir­mo­jo laip­te­lio klaup­tis, pa­skui stip­riai ka­bin­tis į du­ris, kad įsi­ka­ba­rotų, o jau įli­pus at­si­sto­ti būna sudėtinga. Ir vi­si var­gai esą dėl to, kad Rie­ta­vo au­to­busų sto­ty­je nėra paaukš­tin­tos prieva­žos, nuo ku­rios leng­viau būtų įlip­ti į au­to­busą.Rei­kia ka­ba­ro­tis

„Kai žiemą va­žia­vau, toks ži­las vai­ruo­to­jas vi­dun ma­ne už rankų traukė. Sup­ra­tin­gas bu­vo, sakė, pa­ts ne­įgalų tėvą tu­ri. Nu­pa­veiks­luo­ti reikėtų taip li­pant žmogų, gal ta­da vald­žiai gėda pa­si­da­rytų... Pas­kui ten­ka ei­ti pas dak­tarą pėdkel­nių ke­liais suar­dy­tais. Vi­suo­se ki­tuo­se mies­tuo­se sto­ty­se yra pa­da­ry­tas toks paaukš­ti­ni­mas ke­lei­viams įlip­ti, o Rie­ta­ve nėra, – guodė­si mo­te­ris. – Vi­sad iš­si­ruo­šu­si va­žiuo­ti rūpestį tu­riu, ar pa­dės kas įlip­ti šįkart? Šir­dis dau­žo­si...“
Neį­ga­lio­ji sakė šią pro­blemą ne tik su žmonė­mis, taip pat tu­rin­čiais nu­si­skun­dimų dėl ne­pri­tai­ky­tos Rie­ta­vo au­to­busų sto­ties, ap­ta­ru­si, net tik „Že­mai­čiui“ bėdas iš­sa­kiu­si, bet ir į Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ciją skam­bi­nu­si. De­ja, pa­si­kalbė­ti su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi tąsyk ne­pa­vykę. Ta­čiau at­si­lie­pu­si dar­buo­to­ja sakė, kad to­kius nu­si­skun­di­mus gir­di ne pirmą kartą, kad pro­ble­ma yra ži­no­ma, nes ir dau­giau žmo­nių dėl to skam­bi­na. Esą tuos paaukš­ti­ni­mus ža­da­ma pa­da­ry­ti, tik ka­da – neaiš­ku.
„O jei nie­ko pa­da­ry­ti ne­ga­li, te­gu prie kiek­vie­no au­to­bu­so len­telės bent po ke­tu­rias ply­tas pa­sta­to, kad galė­tu­me jas at­si­neš­ti, dvi taip, dvi ki­taip su­si­dėti, įsi­kib­ti į au­to­busą ir leng­viau įlip­ti“, – papras­čiau­sią spren­dimą siūlė mo­te­ris.


Bėda – vai­ruo­tojų kultū­ra?

Savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas, „Že­mai­čio“ pa­klaus­tas, ka­da ke­ti­na­ma ne­įga­liųjų ar bėdų dėl skau­dan­čių kojų tu­rin­čių ke­lei­vių pa­to­giu įli­pi­mu į au­to­bu­sus pa­si­rūpin­ti, dėl to­kio klau­si­mo nu­ste­bo. Jis pro­blemą įžvelgė šiek tiek ki­to­kią.
„Rie­ta­vo au­to­busų sto­ty yra tas bor­te­lis, paaukš­ti­ni­mas toks, kad būtų ga­li­ma prie jo pri­va­žiuo­ti ir ke­leivį įlai­pin­ti. Jo nie­kas juk neišg­riovė – kaip bu­vo prie­š daug metų, taip ir tebė­ra. Bet pa­čiam yra tekę au­to­busų sto­ty­je lauk­ti ir ma­ty­ti, kaip kai ku­rie au­to­bu­sai, ypač tie di­die­ji – iš Vil­niaus, Kau­no at­va­žiuo­jan­tys, ne prie sto­telės priva­žiuo­ja, prie to paaukštinimo, bet už­sukę šo­nu susto­ja. Dėl to žmo­gui rei­kia nu­li­pi nuo to bor­te­lio, paei­ti aikš­te­le ir pa­skui jau lip­ti į au­to­busą“, – kalbė­jo di­rek­to­rius.
Esą čia jau sun­ku ką ir pa­da­ryt, ir pa­sa­kyt – tie­siog ne­tin­ka­ma vai­ruo­tojų kultū­ra, jei­gu tam skir­tuo­se su­sto­ji­muo­se, kaip turėtų, ne­sto­ja ir žmo­nių tin­ka­mai ne­įlai­pi­na.
Bet tuo­met kodėl Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­ja pa­skam­bi­nu­siai mo­te­riai sakė, kad tos prie­va­žos nėra, bet ji bus pa­da­ry­ta? V. Di­čiū­nas ma­no, kad tie­siog bu­vo ne­su­si­kalbė­ta, kad dar­buo­to­ja ne taip su­pra­tu­si, ko yra klau­sia­ma.
Ap­žiūrė­jo­me ir mes Rie­ta­vo stotį – prie­va­ža iš­ties yra. Nors „Že­mai­čio“ skai­ty­to­ja, ma­tyt, kalbė­jo apie mo­der­nesnę, ko­kius di­die­ji mies­tai įsi­rengė, kai sto­tis iš pa­grindų at­nau­ji­no, kur au­to­bu­sai gi­lyn įva­žiuo­ja, o šo­ne tas paaukš­ti­ni­mas lie­ka. Ta­čiau ir Rie­ta­vo sto­ty­je, kaip V. Di­čiū­nas ir sakė, tin­ka­mai au­to­bu­sams pri­va­žia­vus, pro­blemų įlip­ti net ir skau­dan­čio­mis ko­jo­mis būti ne­turėtų. Tad prie­kaiš­tus, ma­tyt, iš­ties reikėtų iš­sa­ky­ti ne­su­sip­ran­tan­tiems ir sa­vo dar­bo tin­ka­mai neat­lie­kan­tiems au­to­busų vai­ruo­to­jams.