Tuokėsi ir dvidešimtmečiai, ir šešiasdešimtmečiai

Unsp­lash nuo­trau­ka
Per­nai tuokėsi ir jaunos, ir vyresnio amžiaus poros
Lie­tu­va jau daug metų trau­kia­si ir net juo­kau­ja­ma, kad pri­bren­do me­tas dainą apie čia gy­ve­nan­čius tris mi­li­jo­nus per­ra­šy­ti – gy­ven­tojų skai­čius jau se­niai ne­be toks. Jų kas­met mažė­ja ir Rie­ta­ve. Ne tik dėl emig­ra­ci­jos. Kiek­vie­nais me­tais čia dau­giau žmo­nių mirš­ta nei į pa­saulį pa­si­beld­žia nau­ja­gi­mių. To­kie bu­vo ir 2020-ie­ji, mat ži­nia apie pa­saulį iš­vy­du­sius kūdi­kius pa­sklis­da­vo be­veik du­kart re­čiau nei apie am­ži­nybėn išė­ju­siuo­sius. Ta­čiau yra ir švie­sių da­lykų – šei­mas ku­ria ne tik jau­ni­mas, bet ir be­veik pen­si­nio am­žiaus su­laukę žmonės.

Lankė gand­rai
Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­linės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus duo­me­ni­mis, 2020 me­tais įre­gist­ruo­tas 61 nau­ja­gi­mis (25-ios mer­gaitės ir 36 ber­niu­kai). Dau­giau­sia Rie­ta­ve – net 25 nau­ja­gi­miai. 14 gi­mimų re­gist­ruo­ta Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, 9 – Tverų se­niū­ni­jo­je. Daugėdų se­niū­ni­jo­je krykš­ta­vo 3, Me­dingėnų se­niū­ni­jo­je – 2 nau­ja­gi­miai. Tarp visų šių vaikų bu­vo ir dvi dvy­nukų po­ros.
8-ių at­žalų rie­ta­viš­kiai su­si­laukė už­sie­nio vals­tybė­se. Pa­gal tai, ku­rio­se ša­ly­se gimė šie kūdi­kiai, ga­li­ma spręsti, ko­kio­se ša­ly­se ap­si­stoję jų tėvai. Tai­gi 4 vai­kai gimė Jung­tinė­je Ka­ra­lystė­je, 3 – Nor­ve­gi­jo­je, 
1 – Vo­kie­ti­jo­je.
Džiu­gu, kad vi­sos kūdi­kių su­si­lau­ku­sios ma­mos – ne vie­ni­šos. Per­nai įre­gist­ruo­ta 15 tėvystės pri­pa­ži­nimų.
Praė­ju­siais me­tais vaikų su­si­laukę Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai, rink­da­mi šiems var­dus, rin­ko­si ir jau kurį laiką po­pu­lia­rius, ir re­tes­nius. Tarp po­pu­lia­riau­sių su­teiktų vardų – Adas, Ema, Be­nas. Re­tes­ni mer­gai­čių var­dai – Iglė, Milė­ja, Ad­ri­ja­na, Luk­re­ci­ja, Nei­da, ber­niukų – Ei­no­ras, Ai­nius, Ei­vy­das, Mar­kas.
Tuok­tu­vių dau­giau nei sky­rybų
Džiu­gu, kad per­nai dau­giau po­rų pa­si­ry­žo ei­ti bend­ro gy­ve­ni­mo ke­liu, nei nu­sprendė, kad bendrą ke­lionę lai­kas baig­ti ir san­tuoką nu­trauk­ti. Tai­gi su­si­tuokė 37-ios po­ros, iš­tuokų už­re­gist­ruo­ta 17.
Dau­giau­sia įsi­mylėjė­lių tuokė­si pirmą kartą (san­tuo­kos sai­tais pirmą­kart su­si­saistė 31 mo­te­ris ir tiek pat vyrų). 
O 6 vy­rai ir pen­kios mo­te­rys san­tuo­kai ry­žo­si ant­rąkart. Vie­na mo­te­ris am­ži­nos prie­sai­kos žod­žius tarė tre­čią­syk.
Su­si­tuo­ku­sių vyrų am­žiaus vi­dur­kis – 31,7 m., mo­terų – 29,3 metų. Jau­niau­siai nuo­ta­kai – 20 metų, jau­niau­sias jau­ni­kis taip pat bu­vo 20-ies. Ta­čiau tuo­kia­si ir gy­ve­ni­mo bran­dos su­lau­ku­sie­ji. An­tai vy­riau­siai jau­na­jai buvo 61-eri, vy­riau­siam jau­ni­kiui – 60 metų.
Tarp mir­čių prie­žas­čių – ir ko­ro­na­vi­ru­sas
O am­ži­no­jo poil­sio per­nai pa­lydė­ti 115 sa­vi­val­dybės gy­ven­tojų. Mirė 70 vyrų ir 45 mo­te­rys. Dau­giau­siai gy­ven­tojų ne­te­ko Rie­ta­vas (61), 23 mir­tys re­gist­ruo­tos Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, 18 – Tverų se­niū­ni­jo­je, 7-ios – Me­dingėnų se­niū­ni­jo­je. Daugėdų se­niū­ni­jo­je at­si­svei­kin­ta su 4-iais žmonė­mis. Už­sie­nio vals­tybė­se mirė 2 Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai.
108 jų mirė dėl li­gos. Daž­niau­sios ligų prie­žas­tys – šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos (mirė 64), vėžys (17), ki­tos li­gos (15). 12 gy­vy­bių nu­si­nešė ko­ro­na­vi­ru­sas.
4 mir­tys fik­suo­tos dėl ne­lai­mingų at­si­ti­kimų, 3 sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai iš gy­ve­ni­mo pa­si­traukė pa­tys.
Mi­ru­sių vyrų am­žiaus vi­dur­kis – 68,3 m., o mo­terų kur kas di­des­nis – 81 me­tai.