Tverų miestelis pasitiko 771-us metus

Li­nos RUI­BIENĖS nuo­trau­ka
Tve­rai šiais me­tais mi­ni 771 metų su­kaktį
Be­ne svar­biau­sias įvy­kis, kas­met į Tve­rus su­trau­kian­tis dau­gybę kraš­tie­čių ir sve­čių, – mies­te­lio šventė. Nuo neat­me­namų laikų šis mies­te­lis tu­ri iš­sau­gojęs se­nas tra­di­ci­jas, tad joms pa­minė­ti vie­nos die­nos tik­rai ne­ga­na. Tris die­nas cent­rinė­je Tverų da­ly­je šur­mu­lia­vu­si šventė kvietė pa­si­grožė­ti ko­lek­tyvų pa­si­ro­dy­mais, iš­ban­dy­ti sa­vo stip­rumą bei pro­to ašt­rumą įvai­rio­se rung­ty­se, pa­ra­gau­ti Klaipė­dos mies­to med­žio­tojų ir žvejų klu­bo „Me­dei­na“ bei A. Sem­pu­ko ūkio gur­ma­niškų vai­šių.Su­ju­di­mas Tve­ruo­se bu­vo jun­ta­mas nuo pat penk­ta­die­nio, o pa­si­ruo­ši­mas šven­tei pra­si­dėjo dar anks­čiau. Tve­riš­kiai ir mies­te­lio sve­čiai gau­siai rin­ko­si pa­minė­ti so­lid­žią 771 metų mies­te­lio su­kaktį.

Penk­ta­dienį šventė pra­si­dėjo Tverų kultū­ros na­muo­se, kur su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja „Je že­mai­tis osėspėrs – ėr į de­besį ėspėrs“. Po jos vi­si bu­vo kvie­čia­mi į Tverų kultū­ros namų folk­lo­ri­nio an­samb­lio „Ker­mu­šie“ kon­certą, įvai­rių že­mai­tiškų val­gių de­gus­ta­ciją, šo­kių bei dainų va­ka­ronę.

Šeš­ta­die­nio ry­tas pra­si­dėjo spor­ti­nių ren­gi­nių gau­sa. Vy­ko ma­si­nis bėgi­mas apie Tverų mies­telį, žais­tas tink­li­nis, krep­ši­nis, fut­bo­las, sta­lo te­ni­sas, smi­gi­nis, vy­ko svars­čių kėli­mo, rankų len­ki­mo rung­tys, virvės tem­pi­mas, šach­matų bei šaš­kių tur­ny­rai. Po rung­čių stip­riau­si ir vik­riau­si spor­ti­nin­kai bu­vo gar­bin­gai ap­do­va­no­ti me­da­liais bei taurė­mis.

Šven­tinį šeš­ta­die­nio va­ka­ro kon­certą pra­dėjo Tverų gim­na­zi­jos moks­lei­viai ir mies­te­lio die­nos cent­ro vai­kai. Pa­si­ro­dy­mus bu­vo pa­rengusios ir mo­terų šo­kių grupė iš Ši­lutės „Aukš­tu­ma­la“, mo­terų šo­kių grupė iš Ša­tei­kių „Ma­da­mos“, suau­gu­siųjų žmo­nių šo­kių grupė „Lau­ki­va“, Tverų mo­terų šo­kių grupė „Ton­cius“ bei Ku­lių kultū­ros cent­ro Stalgėnų fi­lia­lo kai­mo ka­pe­la „Sod­žius“.

Be kas­me­tinės mies­te­lio šventės vi­sa tve­riš­kių bend­ruo­menė šie­met minė­jo ir gar­bingą ju­bi­liejų – Tverų spor­to klu­bas „Vy­kin­tas“, ku­riam va­do­vau­ja ne­nuils­tan­tis  il­ga­me­tis bend­ruo­menės na­rys ir pir­mi­nin­kas Juo­zas Nor­ke­vi­čius, šie­met at­šventė 20-ies metų ju­bi­liejų.

Kon­cer­to me­tu iš­kil­min­gai su­gie­do­tas Tverų him­nas ir pri­sta­ty­ti gar­bin­gi sve­čiai, at­vykę pa­svei­kin­ti mies­telė­nus su gra­žia šven­te.

Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys džiaugė­si ma­ty­da­mas, kaip kei­čia­si ir at­si­nau­ji­na mies­te­lis. Jam Tve­rai – ypa­tin­gas kraš­tas, me­nan­tis jo vai­kystės die­nas, todėl po­li­ti­kas vi­sa­da pa­de­da tve­riš­kiams, re­mia čia vyks­tan­čius ren­gi­nius ir šven­tes.

„Ka­dai­se pa­ts Tve­ruo­se bai­giau mo­kyklą ir prie­š dve­jus me­tus pa­vy­ko gau­ti fi­nan­sa­vimą, kad ši gim­na­zi­ja būtų re­no­vuo­ta ir at­nau­jin­ta. Tad esu iš tiesų ne­nu­sa­ko­mai lai­min­gas, ma­ty­da­mas, kad tik­rai bu­vo ver­ta steng­tis“, – džiaugė­si J. Var­ka­lys. Gra­žių žod­žių jis ne­gailė­jo ir vie­ti­niam jau­ni­mui bei pa­ti­ki­no, kad gim­na­zi­jo­je ne­trūksta per­spek­ty­vių moks­lei­vių.

Rie­ta­vo me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis dėko­jo vi­siems, ku­rie su­si­rin­ko, ku­rie pri­si­de­da sa­vo dar­bais prie be­si­kei­čian­čio ir nuo­lat gražė­jan­čio mies­te­lio.

„Tai yra visų mūsų ko­man­di­nis dar­bas, ka­da dir­ba ir vald­žios at­sto­vai, ir vi­sa bend­ruo­menė. Neuž­ten­ka vien tik me­ro darbų ir pa­stangų, be ga­lo džiu­gu, ka­da įsit­rau­kia vi­sa mies­te­lio bend­ruo­menė“, – sakė me­ras A. Čer­nec­kis.

O spor­to klu­bo „Vy­kin­tas“ pir­mi­ninką J. Nor­ke­vi­čių už il­ga­metį ir at­si­da­vusį jo darbą, už ener­giją Sa­vi­val­dybės va­do­vas ap­do­va­no­jo pa­dėkos raš­tu.

Tverų se­niū­nas An­ta­nas Za­lepū­gas, kreip­da­ma­sis į su­si­rin­ku­siuo­sius, pa­dėkos žod­žius už pa­galbą ir ak­tyvų da­ly­va­vimą ren­giant šventę siuntė Tverų bend­ruo­me­nei. Se­niū­nas džiaugė­si tve­riš­kių gebė­ji­mu puo­selė­ti sa­vo kraš­to tra­di­ci­jas, gra­žin­ti ap­linką. Di­delį ačiū A. Za­lepū­gas tarė ir rėmėjams, be ku­rių ne­būtų pa­čios šventės. Tai Ste­po­nas Ged­mi­nas, Arū­no And­ri­jaus­ko įmonė, Anelė ir Vac­lo­vas Re­ka­šiai, Gied­rius ir So­na­ta Gai­žaus­kai, ūki­nin­kai Eli­gi­jus Nar­vy­das, Va­le­ri­ja Stan­ce­lienė, Jur­gi­ta ir Vik­to­ras Bru­žins­kiai, Dan­guolė ir Al­bi­nas Bru­žins­kiai, Da­nutė ir Pet­ras Pui­kiai, Ra­sa ir Ed­mun­das Gri­guo­los, Vir­gi­ni­ja ir Vi­li­mas Kur­miai bei ki­ti.

Sa­vo nuo­šird­žią pa­dėką iš­reiškė ir Tverų kle­bo­nas Ai­va­ras Pud­žiu­ve­lis, pa­si­džiaugęs vi­sa sa­vo pa­ra­pi­ja, kad yra to­kia vie­nin­ga ir at­si­da­vu­si. Dva­si­nin­kas dėko­jo ir vald­žios at­sto­vams, ku­rie nie­ka­da neat­si­sa­ko pa­dėti, pa­rem­ti iš­ki­lus sun­ku­mams. Na, o su­si­rin­ku­sie­siems į šventę kle­bo­nas linkė­jo pa­šėlti, o po šventės, sek­ma­dienį, neuž­mirš­ti atei­ti į Die­vo na­mus, kur vy­ks ti­tu­li­niai Šven­čiau­sios Mer­gelės Ma­ri­jos ap­si­lan­ky­mo at­lai­dai.

„Rei­kia šventės kūnui, kad at­si­pa­lai­duo­ti, bet svarbu ne­pa­mirš­ti, kad ir sie­lai rei­kia šventės, kad ir ją būti­na pa­mai­tin­ti“, – kalbė­jo kle­bo­nas.