„40 metų plaukėm ir dar plauksim“

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Iš­ban­dy­ti jėgas ma­ža­ja­me ma­ra­to­ne pa­no­ro per 80 plau­kikų
To­kiu šūkiu pra­ėjusį šeš­ta­dienį ati­da­ry­tas tra­di­ci­nis Pla­tel­lių plau­ki­mo ma­ra­to­nas, šie­met su­reng­tas jau 40-ąjį kartą. Kas­met pa­sku­tinį lie­pos šeš­ta­dienį nuo 1982-ųjų Pla­te­liuo­se, prie jachtų klu­bo, ren­gia­ma plau­ki­mo en­tu­ziastų šventė ne­pra­ra­do po­pu­lia­ru­mo iki šiol – šiais me­tais iš­ban­dy­ti sa­vo jėgas 1,8 ir 3,5 km tra­so­se pa­no­ro per 100 da­ly­vių.

Kaip jau įpras­ta, mi­nint di­des­nius ar ma­žes­nius ju­bi­lie­jus dėme­sio su­lau­kia ne tik ju­bi­lia­tas, bet ir jo gim­dy­to­jai. Ne išim­tis bu­vo ir 40-asis plau­ki­mo ma­ra­to­nas „Pla­tel­le 2021“. Jo ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos me­tu Lie­tu­vos spor­to drau­gi­jos „Žal­gi­ris“ pre­zi­den­tas Al­gis Bro­nis­la­vas Va­si­liaus­kas įteikė Lie­tu­vos švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos dip­lo­mus pla­te­liš­kiams Vac­lo­vui Bui­vy­dui, Eu­ge­ni­jui Bun­kai, Be­nui Čiu­čiui, jur­bar­kie­tei Eve­li­nai Va­lu­ty­tei ir plun­giš­kiui Al­vy­dui Vir­ši­lui. Būtent šie žmonės pri­si­dėjo ir ne­ma­žai nu­veikė, kad Pla­te­lių plau­ki­mo ma­ra­to­nas, kaž­ka­da buvęs pir­ma­sis ir vie­nin­te­lis toks Lie­tu­vo­je, gy­vuotų iki šiol.
Da­bar ša­ly­je įpras­tai per se­zoną įvyks­ta 8 plau­ki­mo ma­ra­to­nai, ta­čiau ne­trūksta ir no­rin­čiųjų iš­ban­dy­ti sa­vo ga­li­my­bes Že­mai­ti­jos per­lu va­di­na­ma­me eže­re. At­vy­ku­sie­ji čia ne­sle­pia, kad juos trau­kia itin ge­ra tarp da­ly­vių tvy­ran­ti nuo­tai­ka, ku­rios ne­tem­do nė men­kiau­sias kon­ku­ren­ci­jos šešė­lis, bei pa­lai­ky­mas.
Šie­met da­ly­vius pa­si­ti­ko ir kaip nie­kad šil­tas – 24-ių laips­nių – van­duo bei ga­na vėjuo­tas oras, todėl po plau­kimų da­lin­da­mie­si įspūdžiais da­ly­viai kalbė­jo, kad plau­kiant te­ko pa­ko­vo­ti ir su ban­gelė­mis. Tik tie, kam yra tekę da­ly­vau­ti ma­ra­to­nuo­se Kur­šių ma­rio­se, juokė­si, kad plauk­ti Pla­te­lių eže­re – vie­nas ma­lo­nu­mas.
Sa­vo­tiš­ko ju­bi­lie­jaus pro­ga tiek da­ly­viai, tiek ma­ra­to­no or­ga­ni­za­to­riai svei­ki­no ir plau­kiką An­taną Guogą, ku­ris ne­pra­lei­do nė vie­no iš 40-ies Pla­te­lių ma­ra­tonų. Ne ką ma­žiau to­kia su­kak­ti­mi džiaugė­si ir pats 73-ejų kau­niš­kis, sakęs, kad manė šie­met jau ne­bep­lauk­sian­tis, bet ap­lin­kybės su­si­klostė pa­lan­kiai ir net lei­do užim­ti ant­rąją vietą tarp sen­jorų.
Kaip jau įpras­ta, pir­mie­ji šeš­ta­dienį susirungė ma­žo­jo (1,8 km) ma­ra­to­no da­ly­viai – jų į van­denį, nuaidė­jus star­to sig­na­lui, šo­ko per 80. Kar­tu su jais iš­ban­dy­ti sa­vo jėgas pa­sku­ti­niu mo­men­tu nu­sprendė ir Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro va­do­vas A. Vir­ši­las. Vėliau jis žur­na­lis­tams sakė ne tik su­rengęs jau gal dvi de­šim­tis šių ma­ra­tonų, bet ne vie­na­me ir pa­ts da­ly­vavęs, tik ma­ža­ja­me ma­ra­to­ne – pirmą­kart.
Ab­so­liu­čiu ma­žo­jo ma­ra­to­no nu­galė­to­ju, to­li už nu­ga­ros pa­likęs sa­vo var­žo­vus, ta­po Kau­no Ko­vo 11-osios gim­na­zi­jos de­šim­to­kas Džiu­gas Miš­ki­nis. Ant­ra­sis at­plaukė klaipė­diš­kis Da­nie­lis Kve­deris, tre­čia­sis – vil­nie­tis Artū­ras Štu­ra.
Mo­terų grupė­je grei­čiau­siai plaukė Smiltė Plyt­ny­kaitė iš Ne­men­činės, Ru­gilė Girš­tau­taitė iš Pa­nevė­žio ir Ga­bi­ja Dauk­šaitė iš Šiau­lių.
Ge­ro­kai ma­žiau da­ly­vių – ly­giai 20 – pa­si­ry­žo įveik­ti didįjį ma­ra­toną. 3,5 ki­lo­met­ro dis­tan­ciją pir­ma­sis nu­plaukė daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­nas vil­nie­tis Ed­ga­ras Štu­ra, ant­ras li­ko Ei­man­tas Šiv­ru­kis, o tre­čias – kau­niš­kis Jo­nas Kip­ras Gad­liaus­kas.
Mo­terų grupė­je ge­riau­sius re­zul­ta­tus pa­de­monst­ra­vo kau­niškės Ka­milė Ili­jons­kytė, Dei­mantė Iva­naus­kaitė ir Gab­rielė Brov­kaitė.