Dėmesys sporto aikštelėms

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Spor­to ta­ry­bos na­riai dis­ku­ta­vo, ku­rias spor­to aikš­te­les tvar­ky­ti pir­miau­sia
Jau ne pir­mus me­tus kal­ba­ma apie būti­nybę tvar­ky­ti Plungės ir ra­jo­no spor­to aikš­te­les, kad vai­kai, jau­ni­mas ar vy­res­ni spor­to mėgėjai galėtų jo­se spor­tuo­ti. Dalį spor­ti­nei veik­lai skirtų erd­vių jau spėta su­tvar­ky­ti per­nai bei dar anks­tes­niais me­tais. Li­ku­siųjų būklė ap­tar­ta per ne­se­niai vy­kusį Spor­to ta­ry­bos po­sėdį.

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­listė Ju­li­ja Čiu­že­lienė pa­pa­sa­ko­jo, kas nu­veik­ta per pra­ėju­sius – 2019-uo­sius – me­tus ir ko­kie dar­bai lau­kia šie­met. Kalbė­ta ir apie spor­to aikš­telėms at­nau­jin­ti rei­ka­lin­gas pi­nigų su­mas. O jos – iš­ties ne­kuk­lios. Pa­vyzd­žiui, vien rie­du­ti­ninkų ram­pai, esan­čiai prie „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los, su­tvar­ky­ti reikėtų maž­daug 27 tūkst. eurų (vi­sas spor­to rėmi­mo pro­gra­mos fon­das per­nai su­darė vos 30 tūkst. eurų).

Prieš pra­dėda­mi dis­ku­siją, ko­kias spor­to aikš­te­les šiais me­tais reikėtų tvar­ky­ti pir­miau­sia, po­sėdžia­vu­sie­ji pa­si­džiaugė jau su­tvar­ky­to­mis. Anot J. Čiu­že­lienės, su­re­mon­tuo­tos krep­ši­nio aikš­telės, esan­čios Sto­ties, V. Ma­čer­nio, Miškų, A. Ju­cio (prie 47-ojo na­mo) gatvė­se, Plungė­je.

At­nau­jin­to­mis krep­ši­nio aikš­telė­mis jau ga­li pa­si­gir­ti ir Aka­de­mi­ko A. Ju­cio bei „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos ir lop­še­lis-dar­že­lis „Sau­lutė“. Jos vi­sos da­bar klo­tos nau­ja dan­ga.

Pa­sirū­pin­ta ir to­mis, ku­rios džiu­gi­na ra­jo­no gy­ven­to­jus. Tai – krep­ši­nio aikš­telės Alsėd­žiuo­se bei prie Pla­te­lių gim­na­zi­jos. Sut­var­ky­tas ir Ku­lių gim­na­zi­jos sta­dio­nas.

O ne­sut­var­kytų li­ko be­veik de­šimt. Vi­soms at­nau­jin­ti reikėtų ne­ma­žos su­mos pi­nigų. Todėl Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ju­lius Nek­ra­šas siūlė su­si­dėlio­ti prio­ri­te­tus, eilės tvar­ka išdės­tant, ku­rias aikš­te­les, at­si­ra­dus pi­nigų, tvar­ky­ti pir­miau­sia.

Jo nuo­mo­ne, nea­tidė­lio­jant reikėtų pa­si­rūpin­ti prie „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los esan­čia ram­pa, ku­ri šiuo me­tu – ava­rinės būklės ir ke­lia pa­vojų ja va­žinė­jan­tiems rie­du­ti­nin­kams bei dvi­ra­ti­nin­kams. Kad šią vietą svar­bu su­tvar­ky­ti, ne­prieš­ta­ra­vo ir ki­ti Spor­to ta­ry­bos na­riai, ti­kinę, jog ši erdvė – la­bai mėgsta­ma jau­ni­mo. Pa­žymė­ta, jog ap­skri­tai prie šios mo­kyk­los esan­čios aikš­telės yra ta­pu­sios trau­kos ob­jek­tu, todėl joms būti­na skir­ti di­desnį dėmesį.

Tie­sa, dis­ku­tuo­jant apie rie­du­ti­ninkų rampą at­kreip­tas dėme­sys į tai, kad jai su­tvar­ky­ti yra ga­li­mybė gau­ti lėšų iš Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos spor­to rėmi­mo fon­do. Todėl pir­miau­sia reikėtų pa­si­nau­do­ti šia ga­li­my­be ir, tik ne­ga­vus pi­nigų iš minė­to fon­do, skir­ti jų iš Sa­vi­val­dybės „ki­šenės“.

Šis va­rian­tas neat­mes­tas, ta­čiau pir­mi­nin­kas sa­vo pa­si­ūly­mo vis tiek neat­si­sakė ir su ko­legų pri­ta­ri­mu rie­du­ti­ninkų ram­pos re­montą pa­žymė­jo pir­mu nu­me­riu. Esą jei pa­vyks gau­ti lėšų iš minė­to fon­do, šį sąrašą bus ga­li­ma pa­ko­re­guo­ti. Že­miau po­sėdžia­vu­sie­ji iš­ri­kia­vo krep­ši­nio aikš­te­les, esan­čias A. Ju­cio gatvė­je (už lop­še­lio-dar­že­lio „Rūtelė“) bei prie Prūsa­lių mo­kyk­los-dar­že­lio.

Šio­mis erdvė­mis no­ri­ma pa­si­rūpin­ti pir­miau­sia. Ne­va kai jos jau bus at­nau­jin­tos, bus ga­li­ma tvar­ky­ti ir ki­tas, ku­rios taip pat išdės­ty­tos prio­ri­te­ti­ne tvar­ka. Lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­turė­lis“ krep­ši­nio aikš­telė įra­šy­ta ket­vir­tuo­ju nu­me­riu, že­miau jos – Grumb­lių, A. Ju­cio gatvės (prie 4-uo­ju nu­me­riu pa­žymė­to na­mo) ir Sta­ne­lių krep­ši­nio aikš­telės bei spor­to aikš­telė, esan­ti Tai­kos gatvė­je, Plungė­je.

Posėd­žio me­tu kalbė­ta ir apie did­žiu­liu gal­vos skaus­mu ta­pu­sią irk­la­vi­mo bazę. Pas­ta­ro­sios tvar­ky­mo darbų pra­džiai per­nai skir­ta 50 tūkst. eurų, ta­čiau kol kas dar nie­ko už juos ne­pa­da­ry­ta. Tad pra­šy­ta šiuos pi­ni­gus per­kel­ti į šiuos me­tus, kad pa­ga­liau re­mon­tas pa­judėtų iš mir­ties taš­ko.

Už­si­min­ta ir apie mo­kyk­lo­se esan­čias erd­ves, skir­tas spor­tui. Pa­žymė­ta, jog dve­jo­se – „Ry­to“ pa­grin­dinė­je bei Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­se – pra­sti rei­ka­lai su vėdi­ni­mu. O an­tai „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­ja – vie­nin­telė įstai­ga, ne­tu­rin­ti du­ši­nių. Siū­ly­ta mo­kyk­loms skir­ti nors po ke­lis tūkstan­čius eurų, už ku­riuos jos pa­čios galėtų kaž­kiek pa­si­ge­rin­ti esamą si­tua­ciją.