Europos jaunimo olimpiniame festivalyje – ir plungiškiai

Plungės SRC nuo­trau­ka
R. Kreiš­mon­tas ir tre­ne­ris E. Ti­mo­fe­je­vas
Lie­pos 24–30 die­no­mis Bans­ka Bist­ri­co­je (Slo­va­ki­ja) vy­ko Eu­ro­pos jau­ni­mo olim­pi­nis fes­ti­va­lis, ku­ria­me da­ly­va­vo skir­tingų spor­to šakų at­sto­vai. Tarp jų – ir krep­ši­nin­kai.

Lie­tu­vos jau­ni­mo krep­ši­nio rink­tinė, ku­riai at­sto­va­vo ir mūsų kraš­to spor­ti­nin­kai – Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) krep­ši­nio tre­ne­ris Eu­ge­ni­jus Ti­mo­fe­je­vas bei krep­ši­nin­kas Ro­kas Kreiš­mon­tas, – Eu­ro­pos jau­ni­mo olim­pi­nio fes­ti­va­lio krep­ši­nio tur­ny­re iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lius.

Le­mia­mos rung­tynės vy­ko šeš­ta­dienį. Jų me­tu lie­tu­viai 66:78 nu­si­lei­do Prancū­zi­jos bend­raam­žiams.

Lie­tu­viai pir­ma­vo tik ma­čo pra­džio­je, kai laimė­jo pirmąjį kėlinį 18:16. Ant­ra­ja­me jau ne­pa­vy­ko su­lai­ky­ti fi­ziš­kai ga­lingų prancūzų ir ilsė­tis ko­man­dos išė­jo lie­tu­viams at­si­lie­kant 26:39. Prancū­zi­jos rink­tinės spur­tas 20:2 bu­vo le­mia­mas šio­se rung­tynė­se.

Po per­trau­kos Lie­tu­vos rink­tinė priartė­jo tik ne­žy­miai ir po trijų kėli­nių ko­man­das skyrė 12 taškų (45:57). Pas­ku­ti­nia­me ket­vir­ty­je skir­tu­mas bu­vo išaugęs net iki 18 taškų.