Geriausiems sportininkams – padėkos ir dovanos

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Sa­va­ran­kiš­kai be­si­tre­ni­ruo­jan­čiam autokrosininkui G. Šat­kaus­kui (cent­re) ge­riau­sių spor­ti­ninkų de­šim­tu­ke ati­te­ko tre­čio­ji vie­ta
„Kiek­vie­nus me­tus už­bai­gia­me su­skai­čiuo­da­mi pa­sie­ki­mus, per­ga­les, sėkmes. O se­ka­si tiems, ku­rie dir­ba. Per šiuos me­tus jūs dir­bo­te daug ir esa­te ge­riau­si“, – pra­ėju­sio penk­ta­die­nio va­karą, kreip­da­ma­sis į mūsų kraš­to spor­ti­nin­kus, kalbė­jo Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ku­ris drau­ge su ko­le­go­mis į bu­vu­sio Plungės My­ko­lo Ogins­kio dva­ro žir­gy­no salę at­ėjo pa­si­džiaug­ti šių­me­ti­niais spor­ti­ninkų pa­sie­ki­mais ir per­galė­mis.
Tra­di­ci­nio ren­gi­nio, į Plungę grįžu­sio po metų per­trau­kos, me­tu, kaip ir anks­čiau, ap­do­va­no­tos ge­riau­sios 2021-ųjų spor­ti­nių žai­dimų ko­man­dos bei pa­skelb­tas ge­riau­sių spor­ti­ninkų de­šim­tu­kas. Jo viršūnė­je šie­met at­si­dūrė orien­ta­ci­nin­kas Leo­nas Mockū­nas, iš šios po­zi­ci­jos išstūmęs ket­ve­rius me­tus iš eilės jo­je bu­vusį mo­tok­ro­so spor­to at­stovą Do­mantą Jaz­dauską.Žadė­jo ge­res­nes tre­ni­ra­vi­mo sąly­gas

Gau­siai į Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) su­reng­tas ap­do­va­no­jimų iš­kil­mes su­si­rin­ku­sią spor­to bend­ruo­menę – spor­ti­nin­kus ir jų tre­ne­rius – be me­ro pa­svei­ki­no ir vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė. Už­da­vu­si re­to­rinį klau­simą, kas svar­biau – meist­riš­ku­mas ar ma­siš­ku­mas, – po­li­tikė SRC linkė­jo ras­ti ge­riau­sią ba­lansą ir kad ki­ti me­tai būtų dar gau­ses­ni per­ga­lių.
O Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­ninkė Vi­da Bon­daus­kienė spor­ti­nin­kams dėko­jo už dau­gybę va­landų, pra­leistų tre­ni­ruotė­se, už ki­bi­rus iš­lie­to pra­kai­to, tre­ne­riams – už jų iš­mintį, išt­vermę ir kant­rybę. „Be jūsų bendrų pa­stangų ne­būtų tų pui­kių laimė­jimų, ku­rie ro­do jūsų va­lią, už­sis­py­rimą ir be abe­jo – ko­man­dinę dva­sią“, – kalbė­jo pir­mi­ninkė.
Už tai juos gyrė ir Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ju­lius Nek­ra­šas bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas. Pas­ta­ra­sis, dėko­da­mas spor­ti­nin­kams už Plungės var­do gar­si­nimą, už­si­minė apie spor­to ba­zių būklės ge­ri­nimą. „Tre­ni­ra­vi­mo­si sąly­gos atei­ty­je tik­rai gerės, todėl lin­kiu, kad ati­tin­ka­mai dar la­biau gerėtų ir jūsų pa­sie­ki­mai“, – sakė jis.
Gausų būrį spor­ti­ninkų pa­svei­ki­no ir SRC di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las. Did­žiuo­da­ma­sis va­do­vau­ja­mos įstai­gos auklė­ti­nių pa­sie­ki­mais jis sakė, kad re­zul­ta­tai kal­ba pa­tys už sa­ve, mat net penk­ta­da­lis cent­ro spor­ti­ninkų ta­po Lie­tu­vos čem­pio­nais, pri­zi­nin­kais, ko­man­dos pa­te­ko į še­še­tu­kus, daug spor­ti­ninkų – Lie­tu­vos rink­ti­nių na­riai. Prie to, pa­sak A. Vir­ši­lo, pri­si­dėjo vi­si – pra­de­dant tre­ne­riais bei ad­mi­nist­ra­ci­ja ir bai­giant ūkio da­li­mi. Todėl jiems vi­siems dėko­ta už nuo­širdų ir at­sa­kingą darbą šiuo la­bai sun­kiu lai­ko­tar­piu.
Gra­žius svei­ki­ni­mus bei pa­linkė­ji­mus pa­lydė­jo Plungės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los auklė­ti­nių at­lik­ti kūri­niai. Jau­nie­ji so­lis­tai ir ko­lek­ty­vai jau­kią šven­tinę at­mos­ferą kūrė vi­so ren­gi­nio me­tu.


Dėko­jo už darbš­tumą

Tęsiant seną gra­žią tra­di­ciją metų pa­bai­go­je įver­tin­ti spor­ti­ninkų pa­siek­tus re­zul­ta­tus, pa­gerb­ti tuos, ku­riems la­biau­siai sekė­si, ku­rie sa­vo sun­kiu ir nuo­šird­žiu dar­bu la­biau­siai gar­si­no Plungės vardą, pir­miau­sia įteik­tos Plungės SRC pa­dėkos. Pa­sid­žiaug­ta, jog šiais me­tais per šim­tas jaunųjų SRC spor­ti­ninkų ta­po Lie­tu­vos čem­pio­natų pir­me­ny­bių pri­zi­nin­kais bei nu­galė­to­jais, Lie­tu­vos jau­nių ir jau­ni­mo rink­ti­nių na­riais.
Vie­ni pirmųjų pa­dėkas už pui­kius re­zul­ta­tus bu­ria­vi­mo var­žy­bo­se ga­vo Jo­no Pet­ro­nio tre­ni­ruo­ja­mi bu­riuo­to­jai. Padėkų su­laukė ir Ed­mun­do Gel­čins­ko bei Ar­vy­do Vait­kaus ug­do­mi bai­da­rių-ka­nojų irk­luo­to­jai, Da­nutės Za­les­kienės ir Jo­li­tos Do­mar­kienės tre­ni­ruo­ja­mi orien­ta­ci­nin­kai, tre­ne­rio Eu­ge­ni­jaus Jur­gu­čio auklė­ti­niai – jau­nie­ji leng­vaat­le­čiai, Ri­čar­do Skrins­kio tre­ni­ruo­ja­mi reg­bi­nin­kai, krep­ši­nio tre­ne­rių Min­dau­go Ta­mo­šaus­ko, Eu­ge­ni­jaus Ti­mo­fe­je­vo, Edi­tos La­pienė ir Vir­gi­li­jaus La­pio ug­do­mi jau­nie­ji krep­ši­nin­kai, šach­ma­ti­nin­kai, ku­riuos šio spor­to pa­slap­čių mo­ko Ge­no­vaitė Ža­li­mienė ir Si­gi­tas Kal­vai­tis, bei jau­nie­ji dziu­do spor­to at­sto­vai, ku­rių tre­ne­riai – Ro­ber­tas Zim­kus ir An­ta­nas Kas­tec­kas.
O štai Ed­var­do Za­niaus­ko ir Eval­do Za­niaus­ko tre­ni­ruo­ja­mi mūsų kraš­to jau­nie­ji sun­kiaat­le­čiai nu­si­pelnė pa­dėkos už ak­ty­vumą SRC ren­gi­niuo­se bei pa­ramą sun­kio­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se. Taip pat jiems įteik­ti pa­dėkos raš­tai už nuo­šird­žias pa­stan­gas sie­kiant aukštų spor­to re­zul­tatų ir ga­na spartų pro­gresą.
Dėko­ta ir Aloy­zo Da­mu­lio tre­ni­ruo­ja­miems tink­li­nin­kams. Jiems skir­tos pa­dėkos už ak­ty­vią spor­tinę veiklą, po­pu­lia­ri­nant tink­linį Plungė­je.


Ap­do­va­no­ti ge­riau­si spor­ti­nių žai­dimų spor­ti­nin­kai

Prieš pa­skel­biant ge­riau­siųjų de­šim­tuką, ap­do­va­no­ti ge­riau­si spor­ti­nių žai­dimų at­sto­vai. Šiuos iš­rink­ti nu­tar­ta pirmą kartą per visą spor­ti­ninkų ap­do­va­no­jimų Plungė­je gy­va­vi­mo is­to­riją.
Ge­riau­siu 2021-ųjų metų krep­ši­nin­ku pri­pa­žin­tas „Olim­po“ ko­man­dos žaidė­jas To­mas Do­mar­kas, ge­riau­siu krep­ši­nio trys prie­š tris krep­ši­nin­ku ta­po ir pa­ts žaid­žian­tis SRC tre­ne­ris Ig­nas Ra­zu­tis. Jam me­ras įteikė ir at­mi­ni­mo me­dalį, mat šis spor­ti­nin­kas at­sto­va­vo Lie­tu­vai krep­ši­nio trys prie­š tris FI­FA Eu­ro­pos taurės čem­pio­na­te ir iš­ko­vo­jo ant­rąją vietą.
Pas­kelb­tas ir ge­riau­sias fut­bo­li­nin­kas. Juo ta­po To­mas Bud­rys – vie­nas iš ly­de­rių „Bab­run­go“ fut­bo­lo ko­man­do­je, ku­ri Lie­tu­vos pir­mo­sios ly­gos čem­pio­na­te užėmė 8-ąją vietą. Vir­gi­ni­jus Plai­pa pa­skelb­tas ge­riau­siu reg­bi­nin­ku, Man­tas Žu­tau­tas – ge­riau­sias tarp rip­ki­ninkų.
Vėliau me­ras A. Kli­šo­nis drau­ge su Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­ku pa­gerbė ge­riau­sio­mis pri­pa­žin­tas šių metų spor­ti­nių žai­dimų ko­man­das. Pirmąją vietą pelnė lie­tu­viš­ko ri­ti­nio ko­man­da „Pla­te­liai“, tre­ni­ruo­ja­ma Po­vi­lo Ru­bi­no, ant­rąją – reg­bio ko­man­da „Perkū­nas“, tre­ni­ruo­ja­ma R. Skrins­kio.


Ge­riau­siųjų de­šim­tu­kas

Va­ka­ro „de­ser­tu“ ta­po ge­riau­sių spor­ti­ninkų de­šim­tu­ko pa­skel­bi­mas. De­šim­ta vie­ta ati­te­ko R. Zim­kaus tre­ni­ruo­ja­mai dziu­dis­tei Bar­bo­rai End­rie­ku­tei, ku­ri Lie­tu­vos dziu­do jau­ni­mo U21 čem­pio­na­te užėmė pirmąją vietą. To­kią pa­čią vietą spor­ti­ninkė iš­ko­vo­jo ir Lie­tu­vos jau­ni­mo U23 dziu­do čem­pio­na­te.
De­vin­to­je vie­to­je – E. Gel­čins­ko auklė­ti­nis irk­luo­to­jas Ed­vi­nas Ša­ki­nis, iš­ko­vojęs pirmą­sias vie­tas Lie­tu­vos čem­pio­na­te ke­tur­vie­te ka­no­ja 200 metrų dis­tan­ci­jo­je bei Lie­tu­vos taurės var­žy­bo­se vien­vie­te ka­no­ja to­kio­je pa­čio­je dis­tan­ci­jo­je. Be to, Ed­vi­nas – Lie­tu­vos rink­tinės na­rys.
Aš­tun­tas gar­bin­ga­me sąra­še – leng­vo­sios at­le­ti­kos at­sto­vas Ma­tas Pap­laus­kas, ku­rio tre­ne­ris – E. Jur­gu­tis. Lie­tu­vos ilgų me­timų čem­pio­na­te Ma­tas iš­ko­vo­jo pirmąją vietą, su aukš­čiau­siu įver­ti­ni­mu grįžo ir iš Bal­ti­jos ša­lių jau­nių čem­pio­na­to.
 Be to, šis per­spek­ty­vus leng­vaat­le­tis – Lie­tu­vos jau­nių rink­tinės na­rys.
Aukš­čiau ri­kia­vo­si A. Vait­kaus tre­ni­ruo­ja­ma irk­luo­to­ja Ugnė Sa­ba­liaus­kaitė, ku­ri Lie­tu­vos jau­nių ir jau­ni­mo čem­pio­na­to 200 metrų rung­ty­je bei Lie­tu­vos čem­pio­na­to 500 metrų rung­ty­je užėmė ant­rąsias vie­tas. Jau­no­ji spor­ti­ninkė – taip pat ir Lie­tu­vos jau­nių rink­tinės narė.
Šeš­to­ji vie­ta šie­met ati­te­ko Eval­do ir Ed­var­do Za­niauskų ug­do­mai sun­kiaat­le­tei Auk­sei Jo­nu­šai­tei. Ši spor­ti­ninkė Lie­tu­vos mo­terų sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te pelnė ant­rąją vietą. Antrąją vietą ji iš­ko­vo­jo ir Lie­tu­vos mo­terų sun­kio­sios at­le­ti­kos at­skirų veiksmų čem­pio­na­te.
Laip­te­liu aukš­čiau – sun­kiaat­le­tis Dei­vi­das Ka­dys. Tų pa­čių tre­ne­rių ug­do­mo spor­ti­nin­ko pa­sie­kimų sąra­še – ant­ro­ji vie­ta, iš­ko­vo­ta Lie­tu­vos vyrų sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te bei ant­ro­ji vie­ta Lie­tu­vos jau­ni­mo iki 20-ies metų čem­pio­na­te.
Ket­vir­tas – orien­ta­ci­nin­kas Mar­ty­nas Sta­nys, ku­rio tre­nerė – J. Do­mar­kienė. Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si spor­to bėgte čem­pio­na­te il­go­jo­je tra­so­je jis laimė­jo ket­virtąją vietą, o Lie­tu­vos taurės var­žy­bo­se bu­vo penk­tas. Mar­ty­nas – Lie­tu­vos rink­tinės na­rys.
Tre­čio­ji vie­ta skir­ta sa­va­ran­kiš­kai be­si­tre­ni­ruo­jan­čiam au­to­mo­bi­lių spor­to at­sto­vui Gy­čiui Šat­kaus­kui, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių kro­so pir­me­nybė­se iš­ko­vo­ju­siam pirmąją vietą.
Ant­ro­jo­je vie­to­je – dar vie­nas J. Do­mar­kienės auklė­ti­nis – orien­ta­ci­nin­kas Rim­vy­das Al­mi­nas, ku­ris Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si spor­to bėgte čem­pio­na­te nak­tinė­je tra­so­je laimė­jo ant­rąją vietą, o Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si spor­to bėgte čem­pio­na­to sprin­to tra­so­je užėmė šeštąją vietą.
J. Do­mar­kie­nei teks per­duo­ti ap­do­va­no­jimą ir ge­riau­siu šių metų spor­ti­nin­ku iš­rink­tam orien­ta­ci­nin­kui Leo­nui Mockū­nui, ku­ris, kaip ir prie­š tai minė­tas orien­ta­ci­nin­kas, neat­vy­ko į iš­kil­mes. Šis spor­ti­nin­kas Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si spor­to bėgte čem­pio­na­to vi­du­tinė­je tra­so­je užėmė pirmąją vietą.
„Laukė­me ir pa­ga­liau su­laukė­me aukš­čiau­sios vie­tos“, – ne­slėpda­ma su­si­jau­di­ni­mo dėl auklė­ti­nių įver­ti­nimų kalbė­jo tre­nerė. Pa­sak J. Do­mar­kienės, trofė­jai – tik dul­kes ren­kan­tys daik­tai. Svar­biau­sia – il­gai iš­lie­kan­tys pri­si­mi­ni­mai, ku­rių ji ir linkė­jo sa­vo auklė­ti­niams bei ki­tiems spor­ti­nin­kams.
Po to, kai net trys šios tre­nerės auklė­ti­niai su­laukė aukštų įver­ti­nimų, me­ras pa­si­ge­do dar vie­nos – ge­riau­sio tre­ne­rio – no­mi­na­ci­jos, ku­ri šie­met be jo­kios kon­ku­ren­ci­jos būtų ati­te­ku­si J. Do­mar­kie­nei.