Irklavimo varžybose – antras

Plungės sporto ir rekreacijos centro nuotrauka
Irklavimo varžybose Trakuose M. Skarulskis užėmė antrąją vietą
Ge­gužės 7–8 die­no­mis Tra­kuo­se, Lie­tu­vos spor­to cent­ro irk­la­vi­mo bazė­je, vy­ko Lie­tu­vos taurės pa­va­sa­rio eta­po Da­riaus ir Zbig­ne­vo Sur­vutų me­mo­ria­lo irk­la­vi­mo var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo ir mūsiš­kis irk­luo­to­jas.

Jau­nių am­žiaus grupė­je Man­tas Ska­ruls­kis, irk­luo­da­mas vien­vietę ka­noją 200 m il­gio tra­so­je, iš­ko­vo­jo ant­rąją vietą.
Jau­no­jo spor­ti­nin­ko tre­ne­ris – Ed­mun­das Gel­čins­kas.