Įvyko krepšinio turnyras

Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro nuo­trau­ka
Krep­ši­nio 3x3 tur­ny­ro pri­zi­nin­kai
Bir­že­lio 24 d. Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jos krep­ši­nio lau­ko aikš­telė­je vy­ko Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro or­ga­ni­zuo­tas krep­ši­nio 3x3 tur­ny­ras.

Ja­me da­ly­va­vu­sios ko­man­dos varžė­si U15 ir jau­nes­nių am­žiaus grupė­je ir „Mėgėjų“ ka­te­go­ri­jo­je.

U15 am­žiaus grupė­je, ku­rio­je da­ly­va­vo 5 ko­man­dos, nu­galė­to­jais ta­po „Sil­vers­tars“ iš Ma­žei­kių. Antrąją vietą užėmė „Plungė“, tre­čiąją – „Že­mai­te“ (Plungė).

Mėgėjų grupė­je tarp 9 ko­mandų nu­galė­to­jais ta­po ko­man­da ED­GE iš Šiau­lių. Ant­ri li­ko „San And­reas“, tre­ti – SK „Se­na­mies­tis“ (Skuo­das).

Ko­man­dos pri­zi­ninkės bu­vo ap­do­va­no­tos me­da­liais ir rėmėjų įsteig­tais pri­zais.