Jaunieji krepšininkai dalyvavo turnyre

Plungės SRC nuo­trau­ka
Plun­gės SRC 2012-ai­siais gi­mu­sių ber­niukų krep­ši­nio ko­man­da, tre­ni­ruo­ja­ma A. Mo­tu­žio
Ba­land­žio 22 d. Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) 2012 m. gi­mu­sių ber­niukų krep­ši­nio ko­man­da, ku­rią tre­ni­ruo­ja And­rius Mo­tu­žis, da­ly­va­vo krep­ši­nio tur­ny­re Kėdai­niuo­se.

Jau­nie­ji plun­giš­kiai krep­ši­nin­kai iš Kėdai­niuo­se vy­ku­sio tur­ny­ro grįžo pa­si­puošę tre­čio­sios vie­tos laimė­to­jų var­du. Nau­din­giau­siu ko­man­dos žaidė­ju ta­po Vla­das Pa­kal­niš­kis.
Plun­giš­kiai iš vi­so su­žaidė 3 rung­ty­nes.