„Jaunųjų vilčių“ programoje – aštuoni sportininkai

Plungės SRC nuo­trau­ka
„Jaunųjų vil­čių“ pro­gra­mo­je da­ly­vau­jan­tys spor­ti­nin­kai
Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro pro­gra­mos (SRC) „Jau­no­sios vil­tys“ tiks­las yra ska­tin­ti per­spek­ty­viau­sius spor­ti­nin­kus siek­ti aukštų tikslų. Spor­ti­nin­kams, da­ly­vau­jan­tiems šio­je pro­gra­mo­je, per me­tus ski­ria­ma 500 eurų pa­ra­mos.

Gau­ta pa­ra­ma ski­ria­ma mo­ko­mo­jo tre­ni­ruo­čių pro­ce­so efek­ty­vu­mui di­din­ti, da­ly­vau­ti var­žy­bo­se ir sto­vyk­lo­se, spor­ti­nei ap­ran­gai ir in­ven­to­riui įsi­gy­ti.
Prog­ra­mos lėšas su­da­ro Sa­vi­val­dybės biud­že­to Spor­to plėtros pro­gra­mos ir SRC bei Lie­tu­vos spor­to fe­de­ra­cijų ir rėmėjų fi­nan­sinė pa­ra­ma.
Pa­ra­ma ski­ria­ma aš­tuo­niems ga­biau­siems cent­ro spor­ti­nin­kams, ku­rie pra­ėju­siais ka­len­do­ri­niais me­tais pa­siekė aukš­čiau­sių re­zul­tatų ir ta­po Lie­tu­vos rink­ti­nių na­riais.
2022 me­tais ma­te­ria­li­nis pa­ska­ti­ni­mas vie­ne­riems me­tams skir­tas šiems Plungės SRC spor­ti­nin­kams: Eu­ge­ni­jaus Ti­mo­fe­je­vo tre­ni­ruo­ja­mam jau­na­jam krep­ši­nin­kui Ro­kui Kreiš­mon­tui, irk­luo­to­jams Ed­vi­nui Ša­ki­niui ir Lu­kui Gu­di­jui, ku­riuos tre­ni­ruo­ja Ed­mun­das Gel­čins­kas, taip pat bai­da­rių ir ka­nojų irk­la­vi­mu už­sii­man­čiam Man­tui Ska­rusl­kiui, ku­rio tre­ne­ris – Ar­vy­das Vait­kus.
Pa­ra­ma skir­ta ir dziu­dis­tams Bar­bo­rai End­rie­ku­tei bei Vy­gir­dui Nar­kui, ku­riuos tre­ni­ruo­ja Ro­ber­tas Zim­kus, Eu­ge­ni­jaus Jur­gu­čio auklė­ti­niui Ma­tui Pap­laus­kui, už­sii­man­čiam lengvą­ja at­le­ti­ka, bei Min­dau­go Ta­mo­šaus­ko tre­ni­ruo­ja­mam krep­ši­nin­kui Jus­tui Ston­kui.