Kaune – regbio čempionatas

Plungės SRC nuotrauka
„Dorbės“ ko­man­da su tre­ne­riu R. Skrins­kiu
Sek­ma­dienį Kau­ne vy­ko 2008–2009 m. gi­mu­sių jau­nu­čių kon­tak­ti­nio reg­bio čem­pio­na­to pir­ma­sis tu­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo ir Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro „Dorbės“ ko­man­da, tre­ni­ruo­ja­ma Ri­čar­do Skrins­kio.

Iš vi­so pir­ma­ja­me čem­pio­na­to tu­re da­ly­va­vo 11 ko­mandų. „Dor­bei“, prie ku­rios pri­si­jungė nau­ji žaidė­jai – Si­gi­tas Ta­mo­šaus­kas, Kris­tu­pas Bag­do­nas, Ma­tas Au­gus­ti­na­vi­čius, Er­nes­tas Vi­čius ir Ma­tas Skrins­kis, pa­vy­ko iš­ko­vo­ti penktąją vietą iš vie­nuo­li­kos. Prad­žiai tai – pui­kus re­zul­ta­tas.
Ge­riau­siu šio tu­ro Plungės žaidė­ju pri­pa­žin­tas Do­na­tas Abel­kis.