Mažus ir didelius subūrė Sveikatingumo diena

Plungės SRC nuo­trau­ka
Svei­ka­tin­gu­mo die­na pra­dėta ren­gi­nio da­ly­vių šven­ti­ne ei­se­na
Saulėtą ant­ra­dienį į Plungė­je esan­čią ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ir pra­mogų zoną nuo pat ry­to rin­ko­si spor­tui nea­be­jin­gi žmonės. Tiek ma­žus, tiek di­de­lius, tiek mėgėjus, tiek pro­fe­sio­na­lus spor­ti­nin­kus draugėn su­būrė gra­žia pa­va­sa­rio tra­di­ci­ja ta­pu­si Svei­ka­tin­gu­mo die­na, į ku­rią jau ne pir­mus me­tus kvietė Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ras (SRC). Šiuo ren­gi­niu sie­kia­ma, kad kuo dau­giau žmo­nių, ypač vai­kai ir jau­ni­mas, su­si­pa­žintų su ra­jo­ne kul­ti­vuo­ja­mo­mis spor­to ša­ko­mis.

Iš­kil­min­gas spor­tui skir­tos šventės ati­da­ry­mas tra­di­ciš­kai pra­si­dėjo visų da­ly­vių ei­se­na. Skam­bant pa­ki­liai or­kest­ri­nei mu­zi­kai jau­ni ir vy­res­ni spor­to en­tu­zias­tai į ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ir pra­mogų zoną žengė iš­did­žiai iškėlę at­sto­vau­ja­mos įstai­gos vėliavą. Per bu­vusį cent­rinį sta­dioną žy­gia­vo ne tik Plungės kraš­to mo­kyklų, bet ir lop­še­lių-dar­že­lių ko­lek­ty­vai.
Gau­siai su­si­rin­ku­sius Svei­ka­tin­gu­mo die­nos da­ly­vius svei­ki­no Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ju­lius Nek­ra­šas ir ki­ti ren­gi­nio sve­čiai, pa­si­džiaugę, jog Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­rui 2018-ai­siais gimė to­kio gra­žaus ir pra­smin­go ren­gi­nio idė­ja. Į su­si­rin­ku­siuo­sius kreipė­si ir Plungės SRC di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las. Vi­si ak­cen­ta­vo spor­to svarbą kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­me ir džiaugė­si ren­gi­nio me­tu su­tei­kia­ma ga­li­my­be jau­na­jai kar­tai pa­žin­ti ra­jo­ne kul­ti­vuo­ja­mas spor­to ša­kas, pa­bend­rau­ti su tre­ne­riais ar net iš­ban­dy­ti spor­tinį in­ven­to­rių.
Kaip ir anks­tes­niais me­tais, taip ir šie­met vi­si su­si­rin­ku­sie­ji bu­vo pa­kvies­ti į ma­sinę mankštą. Ją su did­žiu­liu už­si­de­gi­mu at­li­ko tiek dar­že­li­nu­kai, tiek moks­lei­viai, tiek jų pe­da­go­gai. Tie­sa, dar­že­li­nu­kai ir pa­tys pri­statė pa­ro­domąją spor­tinę pro­gramą, po ku­rios išt­ver­min­giau­sie­ji pa­kvies­ti priim­ti iššūkį ir su­da­ly­vau­ti olim­pinės my­lios bėgi­mo-ėji­mo rung­ty­je – įveik­ti 1,9 km at­stumą.
Ži­no­ma, ne­trūko ir kitų spor­ti­nių rung­čių, ku­rio­se jėgas galė­jo iš­ban­dy­ti vi­si no­rin­tie­ji. Su­reng­ta ir lo­te­ri­ja, ku­rio­je da­ly­vau­ti teisę ga­vo vi­si, iš­bandę at­skirų spor­to šakų at­rak­ci­jas. Kuo dau­giau jų iš­ban­dei, tuo di­desnę ga­li­mybę laimė­ti turė­jai. O pa­si­steng­ti bu­vo dėl ko – lo­te­ri­jos laimė­tojų laukė ne tik įvai­rios do­va­nos, bet ir pi­ni­gi­niai pri­zai.
Po spor­ti­nių rung­čių ir at­rak­cijų šventės da­ly­viai pa­kvies­ti su­si­pa­žin­ti su dviem ži­no­mais spor­ti­nin­kais – plun­giš­kiu krep­ši­nin­ku Ig­nu Ra­zu­čiu ir bu­vu­siu Olim­pi­nių žai­dy­nių da­ly­viu leng­vaat­le­čiu Aud­riu­mi Raiz­giu, ki­lu­siu iš Plungės. Vy­rai pri­si­minė sa­vo spor­ti­nio ke­lio pra­džią, pir­muo­sius tre­ne­rius, kalbė­jo, ko­kią vietą jų gy­ve­ni­me uži­ma spor­tas.
Tri­šuo­li­ninką A. Raizgį at­si­da­vi­mas spor­tui ir tikė­ji­mas tuo, ką da­ro, at­vedė iki pat Olim­pi­nių žai­di­nių, ta­čiau ne ma­žiau spor­te pa­si­žymėjęs ir I. Ra­zu­tis. Be­si­do­min­tys krep­ši­niu pri­si­me­na, jog per­nai Prancū­zi­jos sos­tinė­je Pa­ry­žiu­je įvy­ku­sia­me FI­BA 3x3 Eu­ro­pos taurės čem­pio­na­te Lie­tu­vos ko­man­da, ku­rio­je žaidė ir šis plun­giš­kis, nu­skynė is­to­rinę per­galę – mūsiš­kiai iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lius. Ši ant­ro­ji vie­ta – be­ne aukš­čiau­sia ša­lies is­to­ri­jo­je.