Naujos sudėties Sporto taryba buvo ypatingai dosni

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­tr.
Nau­juo­ju Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­ku pa­skir­tas J. Nek­ra­šas
Ne­se­niai vy­kęs Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Spor­to ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo pir­mi­nin­ko ir jo pa­va­duo­to­jo rin­ki­mais. Pas­ta­ruo­ju iš­rink­tas Spor­to ta­ry­bos sen­bu­vis Al­gir­das Pe­čiu­lis, o pir­mi­nin­ko pa­rei­gos pa­ti­kė­tos nau­jo­kui – Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui Ju­liui Nek­ra­šui. Mo­ty­vuo­ta tuo, kad jis – jau­nas, veik­lus bei en­tu­zias­tin­gas, to­dėl pui­kiai tin­ka šiai kė­dei.

Tie­sa, kei­tė­si ne tik Spor­to ta­ry­bos va­do­vai, bet ir ki­ti jos na­riai. Nuo šiol ra­jo­no spor­to rei­ka­lais rū­pin­sis Ta­ry­bos na­rys Gin­ta­ras Ba­gu­žis, Grumb­lių se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nės „Var­na­kal­nis“ na­rė Ali­na Bru­žie­nė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, spor­to klu­bo „Už Plun­gę“ va­do­vas Vir­gi­li­jus La­pis, šach­ma­tų klu­bo „Bokš­tas“ va­do­vas Ro­lan­das Ma­čiui­tis, mo­tok­ro­sos klu­bo „Že­mai­ti­ja“ va­do­vas Sau­lius Stan­kus, nau­jie­ji pir­mi­nin­kas ir jo pa­va­duo­to­jas bei skan­da­lin­go­mis ap­lin­ky­bė­mis iš Nau­so­džio se­niū­no po­sto pa­si­trau­ku­sį Da­rių Prei­bį pa­kei­tęs Žli­bi­nų se­niū­ni­jos at­sto­vas Mar­ty­nas Stan­či­kas.

Spor­to ta­ry­bos „vai­rą“ į sa­vo ran­kas pe­rė­męs J. Nek­ra­šas iš­kart pa­siū­lė nau­jo­vę – pir­miau­sia su­si­pa­žin­ti su vi­sais gau­tais pra­šy­mais, o tik ta­da spręs­ti, ku­riuos jų ten­kin­ti. Tam pri­ta­rė ir ki­ti Ta­ry­bos na­riai.

Su­si­pa­ži­nus su pra­šy­mais, ku­rie tra­di­ciš­kai bu­vo su­si­ję su pi­ni­gais, paaiš­kė­jo, kad lė­šų po­rei­kis ge­ro­kai vir­ši­ja ga­li­my­bes. Mat dar prieš pra­de­dant nag­ri­nė­ti gau­tas pa­raiš­kas, pir­mi­nin­kas pra­ne­šė, kad Spor­to ta­ry­bos „ki­še­nė­je“ šie­met li­kę vos 220 eu­rų, o vien spor­to klu­bas „Plun­gės olim­pie­čiai“ už­si­pra­šė net 20 tūkst. eu­rų. O kur dar ki­ti pra­šy­mai.

Po­sė­džia­vu­sie­ji kiek leng­viau at­si­du­so iš­gir­dę, jog mo­te­rų klu­bas „Red­li­pas“ į Spor­to plėt­ros pro­gra­mą grą­ži­no 200 eu­rų, ku­rie bu­vo skir­ti tur­ny­rui su­reng­ti. Pi­ni­gų ne­pri­rei­kė, nes tur­ny­ras neį­vy­ko. Dar 5 000 eu­rų pro­gra­mą pa­pil­dė Sa­vi­val­dy­bė. Tad nu­spręs­ta vi­sus šiuos pi­ni­gus su­dė­ti į bend­rą „ka­ti­lą“ ir ta­da iš­da­lin­ti.

Nors mi­nė­tie­ji 5 000 eu­rų pri­dė­ti at­si­žvel­gus bū­tent į „Plun­gės olim­pie­čių“ pra­šy­mą, J. Nek­ra­šas siū­lė pir­miau­sia ten­kin­ti vi­sus ki­tus gau­tus pra­šy­mus, o li­ku­sią su­mą skir­ti mi­nė­tam spor­to klu­bui. O kai bus gau­tos nau­jos Spor­to plėt­ros pro­gra­mai skir­tos lė­šos, iš jų klu­bui kom­pen­suo­ti da­bar paim­tą su­mą. Kad to­kiu bū­du ne­liks nu­skriaus­tų, su­ti­ko ir ki­ti Ta­ry­bos na­riai.

Re­zer­ve tu­ri­mi pi­ni­gai, kaip ir ža­dė­ta anks­tes­nės su­dė­ties Spor­to ta­ry­bo­je, ati­te­ko de­vy­nioms se­niū­ni­joms, pa­va­sa­rį da­ly­va­vu­sioms Plun­gės ra­jo­no mė­gė­jų spor­to žai­dy­nė­se. Kiek­vie­nai iš jų skir­ta po 120 eu­rų pa­deng­ti star­ti­nio mo­kes­čio iš­lai­das.

Vė­liau ten­kin­ti ki­ti pra­šy­mai: 300 eu­rų, Plun­gės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro pra­šy­mu, skir­ti šach­ma­ti­nin­kų Ma­to Pras­pa­liaus­ko ir Ago­tos Kont­ri­mai­tės ke­lio­nės į Eu­ro­pos Są­jun­gos jau­nių šach­ma­tų čem­pio­na­tą iš­lai­doms pa­deng­ti.

Ten­kin­tas ir nuo pa­va­sa­rio kant­riai stal­čiu­je gu­lė­jęs mo­tok­ro­so klu­bo „Že­mai­ti­ja“ pra­šy­mas skir­ti 210 eu­rų dvie­jų spor­ti­nin­kų – Do­man­to Jaz­daus­ko ir Va­len­to Va­si­liaus­ko – vien­kar­ti­nėms li­cen­ci­joms ap­mo­kė­ti. Jau­nie­ji mo­tok­ro­si­nin­kai da­ly­va­vo Eu­ro­pos mo­to­cik­lų kro­so čem­pio­na­to eta­pe, vy­ku­sia­me Šiau­liuo­se, kur D. Jaz­daus­kas užė­mė tre­čią­ją vie­tą, o v. Va­si­liaus­kas – de­šim­tą­ją.

Nau­jo­sios Spor­to ta­ry­bos spren­di­mu ten­kin­ti vi­sus ma­žes­nius pra­šy­mus džiau­gė­si ir VšĮ „Plun­gės fut­bo­las“, pra­šęs 500 eu­rų. Šio­mis lė­šo­mis bus kom­pen­suo­ta da­lis fut­bo­li­nin­kų ke­lio­nės į tarp­tau­ti­nį tur­ny­rą Če­ki­jo­je iš­lai­dų.