Paaiškėjo Plungės rajono šachmatų čempionato nugalėtojas

Plungės šach­matų klu­bo „Bokš­tas“ nuo­trau­ka
Šach­matų čem­pio­na­to nu­galė­to­jas M. Pras­pa­liaus­kas
Kovo–gegužės mėne­siais vy­ko Plungės ra­jo­no šach­matų čem­pio­na­tas. Ja­me da­ly­va­vo 17 įvai­raus am­žiaus šach­ma­ti­ninkų.

Par­ti­jos bu­vo žaid­žia­mos sek­ma­die­niais nuo 11-os va­lan­dos. Par­ti­jai ski­ria­ma pu­sant­ros va­lan­dos, pri­de­dant po 30 se­kund­žių už kiek­vieną pa­da­rytą ėjimą. Var­žy­bos vy­ko švei­ca­riš­ka sis­te­ma, bu­vo žaid­žia­mi 7 ra­tai.

Po at­kak­lių kovų po 6 taš­kus su­rin­ko du žaidė­jai: Ma­tas Pras­pa­liaus­kas ir Al­gi­man­tas Skie­rus. Pa­pil­do­mi ro­dik­liai lėmė, kad 2022 metų Plungės ra­jo­no šach­matų čem­pio­nu ta­po Ma­tas, o Al­gi­man­tas pa­si­puošė ant­ro­sios vie­tos ap­do­va­no­ji­mu. Taš­ku nuo jų at­si­li­ko Ug­nius Ža­li­mas – jam ati­te­ko tre­čia vie­ta.

Tarp jau­nu­čių pir­mas bu­vo Ka­ro­lis Ka­pic­kis, tarp mer­ginų ge­riau­siai pa­si­rodė Bar­bo­ra Ged­vi­laitė, tarp sen­jorų – Ni­ko­la­jus Ro­go­vo­jus, o tarp vaikų – Liu­tau­ras Luotė.