Pasveikino sugrįžus iš pasaulio čempionato

Nuot­rau­ka iš feis­bu­ko
M. Ta­mu­šauską (kairė­je) ir J. Stonkų pa­svei­ki­no me­ras A. Kli­šo­nis
Praė­ju­sio ant­ra­die­nio po­pietę Vil­niaus oro uos­te nu­si­lei­do pa­sau­lio čem­pio­na­te Ma­la­go­je, Is­pa­ni­jo­je, ket­virtą vietą iš­ko­vo­ju­si Lie­tu­vos sep­ty­nio­lik­me­čių vai­kinų krep­ši­nio rink­tinė, ku­rio­je mūsų ša­liai at­sto­va­vo net du plun­giš­kiai.

Sa­ra­go­so­je vy­ku­sia­me čem­pio­na­te mūsiš­kiai laimė­jo bron­zos me­da­lius – tai yra aukš­čiau­sias Lie­tu­vos sep­ty­nio­lik­me­čių pa­sie­ki­mas nuo 2016 metų.

Ilgą laiką be pra­laimė­jimų žy­gia­vu­si Lie­tu­vos rink­tinės ko­man­da pus­fi­na­ly­je nu­si­lei­do JAV, o ko­vo­je dėl bron­zos turė­jo pri­pa­žin­ti Prancū­zi­jos bend­raam­žių pra­na­šumą.

Kaip be­būtų, laimė­ti bron­zos me­da­liai at­nešė dielį džiaugsmą bei pa­si­did­žia­vimą Lie­tu­vai, bet dar di­desnį – Plun­gei, mat at­sto­vau­ti Lie­tu­vai į rink­tinę bu­vo pa­kvies­ti net du plun­giš­kiai: Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) tre­ne­ris Min­dau­gas Ta­mu­šaus­kas sėkmin­gai dir­bo rink­tinės tre­ne­rių šta­be, o SRC auklė­ti­nis Jus­tas Ston­kus vi­so čem­pio­na­to me­tu bu­vo vie­nu iš rink­tinės ly­de­rių ir re­zul­ta­ty­viau­sių žaidėjų.

Praė­ju­sią sa­vaitę iš Is­pa­ni­jos grįžęs tre­ne­ris M. Ta­mu­šaus­kas bei jau­no­ji krep­ši­nio žvaigždė J. Ston­kus, taip pat jį at­lydėję tėve­liai bu­vo pa­kvies­ti ap­si­lan­ky­ti Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je, kur juos pa­svei­ki­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir SRC va­do­vas Al­vy­das Vir­ši­las.