Pateko į diviziono finalinį ketvertą

Plungės SRC nuo­trau­ka
Plungės SRC U15 krep­ši­nio ko­man­da ir jos tre­ne­ris V. La­pis
Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) U15 krep­ši­nio ko­man­da, ku­rią tre­ni­ruo­ja Vir­gi­li­jus La­pis, le­mia­mo­se rung­tynė­se dėl pa­tei­ki­mo į U15 vai­kinų krep­ši­nio čem­pio­na­to B di­vi­zio­no fi­na­linį ket­vertą įveikė Vil­niaus KM-V ko­mandą re­zul­ta­tu 94:79.

Laimėję se­ri­jo­je iki dviejų per­ga­lių 2:1, plun­giš­kiai ke­liau­ja į di­vi­zio­no fi­na­linį ket­vertą.
Per­ga­lin­go­se rung­tynė­se re­zul­ta­ty­viau­siai rung­ty­nia­vo Gab­rie­lius Pe­čiu­lis, su­rinkęs 29 taš­kus ir at­ko­vojęs 15 ka­muo­lių, Ar­nas Vaiš­ta­ras, ku­ris su­rin­ko 27 taš­kus ir at­ko­vo­jo 10 ka­muo­lių, 13 taškų pelnęs No­jus Jo­nu­tis ir taš­ku už jį ma­žiau su­rinkęs Do­vy­das Du­žins­kas.
Fi­na­lo ket­ver­tas vyks ba­land­žio 22–24 die­no­mis.