Plungės jūra bangavo nuo yrių

Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro nuo­trau­ka
Van­de­ny­je virė „vi­kingų“ ko­vos
Poil­sio zo­na prie „Plungės jūros“ Kaušė­nuo­se pra­ėjusį šeš­ta­dienį ta­po trau­kos cent­ru. Į va­sa­ros spor­to šventę su­plaukė ir pa­si­var­žy­ti, ir tas ko­vas pa­ma­ty­ti no­rin­tys pra­mogų mėgėjai, dau­ge­lis kar­tu at­si­vežė ir šei­mas. Tie­sa, vai­kams la­biau nei ap­link vi­suo­se kam­puo­se vyks­tan­čios pa­plūdi­mio tink­li­nio, fut­bo­lo, bai­da­rių var­žy­bos rūpėjo bur­bulų ir putų šou – ar ga­li būti kas ge­riau už dūkynę pu­to­se su vi­sais rūbais, dėl ku­rios ir tėvai ne­pyks. Bet kai į vi­kingų lai­vus su­sėdo šios re­ga­tos da­ly­viai, visų dėme­sys nu­kry­po į van­denį.
Čia emo­ci­jos vi­sa­da lie­ja­si per kraš­tus – tiek li­ku­siųjų ant kran­to, tiek išp­lau­ku­siųjų. O šeš­ta­dienį jos tie­siog kun­ku­lia­vo, kai pra­ėju­sių metų vi­kingų plau­ki­mo nu­galė­to­jams alsė­diš­kiams ke­lią į fi­nišą pa­sto­jo... kel­mas. Už­tat Plungės sa­vi­val­dybės mo­te­rys, „Vėtros“ var­du, į krantą par­plaukė be kliū­čių ir ap­gynė per­nai iš­ko­votą laimė­tojų taurę.Pra­mogų ne­trūko

Aist­ros virė ne tik van­de­ny­je, bet ir ant kran­to, kur po aikš­te­les lakstė ka­muo­liai. Kol vie­ni stebė­jo, kaip se­ka­si tuos ka­muo­lius val­dy­ti fut­bo­lo 3x3 ir pa­plūdi­mio tink­li­nio tur­nyrų da­ly­viams, ki­ti galė­jo ne­mo­ka­mai iš­ban­dy­ti irk­len­tes ir bai­da­res, da­ly­vau­ti orien­ta­vi­mo­si var­žy­bo­se tu­ris­tinė­mis bai­darė­mis, stebė­ti pa­ro­domąjį bai­da­rių ir ka­nojų plau­kimą ar virvės trau­kimą ka­ta­ma­ra­nais, o gal pa­pra­šy­ti au­tog­ra­fo gar­saus plun­giš­kio olim­pie­čio, mat sa­vo ap­si­lan­ky­mu, kaip ir per­nai, šventę pa­gerbė kanojininkas Hen­ri­kas Žus­tau­tas.
Kas ne­si­domė­jo spor­tu, galė­jo ap­si­lan­ky­ti Plungės vi­suo­menės svei­ka­tos biu­ro pa­la­pinė­je, iš­girs­ti svei­ka­tos pa­ta­rimų ar net laimė­ti pri­zų. O Plungės LIONS klu­bo vir­ta ir už ačiū da­lin­ta žu­vienė vi­lio­jo vi­sus, mėgstan­čius žuvį.


Įdo­miau­sia da­lis – vi­kingų re­ga­ta

Svar­biau­sios ir dau­giau­siai emo­cijų do­va­no­jan­čios vi­kingų re­ga­tos plau­ki­me iš vi­so da­ly­va­vo net 16 ko­mandų – 3 mo­terų ir 13 vyrų, tad dai­lio­sios ly­ties at­stovėms pa­si­sekė – jos iš­kart ga­vo „ke­lia­lapį“ į fi­na­li­nes var­žy­bas. Už­tat vy­rams dėl to­kios teisės reikė­jo ge­ro­kai pa­ko­vo­ti. Ir ne vi­sa­da per­galę le­mia grei­ti bei stiprūs yriai... Kad ir kaip ko­vin­gai bu­vo nu­si­tei­ku­si „Al sie­du“ ko­man­da, sėkmei nu­si­su­kus, į fi­nalą ji ne­pa­te­ko dėl ne­lem­to kel­mo. Jis var­žy­tis to­liau pa­maišė, bet alsė­diš­kių nuo­tai­kos ne­su­ga­di­no. O vi­kingų re­ga­tos taurę į viršų kėlė ją tarp vyrų iš­ko­vojęs klaipė­diš­kis „Vol­vo“ klu­bas, ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko so­cial­de­mok­ratų, tre­čio­ji – UAB LHM ko­man­doms, ket­vir­ti bu­vo Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­rai.
Čia jiems no­sis nu­šluostė ko­legės – „Vėtros“ ko­man­da, – tarp mo­terų re­ga­tos plau­ki­me, kaip ir per­nai, išplė­šu­sios gar­bingą pirmąją vietą. Vi­ce­čem­pio­ne ta­po Plungės vers­lių mo­terų ko­man­da, tre­čio­sios li­ko „Ine­sos“ mo­te­rys.


Ki­ti van­dens spor­to rung­čių nu­galė­to­jai

Orien­tuo­tis spor­tinė­mis bai­darė­mis van­de­ny­je ge­riau­siai sekė­si Man­tui Par­ga­liaus­kui ir Jus­tui Dau­gin­čiui, ant­rąją vietą užėmė Ri­čar­das Vait­kus ir Eri­kas Vait­kus, tre­čiąją – H. Žus­tau­tas ir Emi­lis Dial­lo.
Olim­pietį H. Žus­tautą gerbė­jai galė­jo iš­vys­ti ir var­žan­tis bai­da­rių ir ka­nojų pa­ro­domųjų irk­la­vi­mo var­žybų vyrų grupė­je, kur jis, be abe­jo, ta­po nu­galė­to­ju. Antrąją vietą iš­ko­vo­jo Do­mi­ny­kas Raz­ma, tre­čio­ji ati­te­ko Man­tui Ska­ruls­kiui. Jau­nu­čių ir mer­ginų grupė­je grei­čiau­siai fi­ni­ša­vo Eri­kas Luk­šas, Be­nas Ru­pei­ka ir Leo­nar­das Vil­kas, ati­tin­ka­mai užėmę pirmąją, ant­rąją ir tre­čiąją vie­tas. Tarp pra­de­dan­čiųjų irk­luo­tojų ge­riau­siai pa­si­rodė Ro­kas Mi­ko­lai­tis, ant­rąją vietą pelnė Ka­ro­lis Ka­pic­kis, tre­čiąją iš­ko­vo­jo Taut­vy­das Nar­kus.
Virvės trau­ki­mas ka­ta­ma­ra­nais – taip pat dėme­sio ver­ta ne­įpras­tinė rung­tis. Čia stip­riau­si „trau­ki­kai“ bu­vo „Vil­kai“, už jų pa­li­ko ant­rąją vietą iš­ko­vojęs „Von­denų Neptūns“, tre­čiąją ir ket­virtąją vie­tas ati­tin­ka­mai pelnė „Šer­no il­tys“ ir Šiau­lių „Vol­vo“ klu­bas.


Ge­riau­si fut­bo­li­nin­kai ir tink­li­nin­kai

Paplū­di­mio tink­li­nio aikš­telė­je dėl Nau­sod­žio se­niū­no Gin­ta­ro Do­mar­ko taurės rungė­si tink­li­nin­kai ir tink­li­ninkės. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus paaiškė­jo, kad tarp mo­terų nie­kas ne­su­gebė­jo pri­lyg­ti Lau­ros Žli­bi­naitės ir Si­gutės Ka­žu­kaus­kaitės dve­je­tui. Vi­ce­čem­pionės – sesės Eve­li­na ir Sa­man­ta Lu­ko­šiūtės, „bron­zinės“ tink­li­ninkės – Mo­ni­ka Uba­vi­čiūtė ir Indrė Zu­ba­vi­čiūtė.
Stip­riau­si tink­li­nin­kai vy­rai – Ge­di­mi­nas Šu­kys ir Ma­rius Gri­cius, ant­rąją vietą išplėšė jiems ma­žai nu­si­leidę bro­liai Rai­mon­das ir Min­dau­gas Lau­ri­nai­čiai, tre­čiąją iš­ko­vo­jo Da­rius Ga­ba­lis ir Da­rius Rip­kaus­kas.
Stip­riau­sių fut­bo­lo ko­mandų ri­kiuotė: „Pau Glam“, „El Sam­bo“, „Mu­ča­čo“ ir  MKOJ.