Plungiškei – kelialapis į Europos čempionatą

Ka­ratė kio­ku­šin mo­kyk­los „Sho­dan“ nuo­trau­ka
Gi­ta Va­lan­čiūtė su tre­ne­riais
Ge­gužės 7 dieną Kėdai­nių are­no­je vy­ko Lie­tu­vos ka­ratė kio­ku­šin jau­nu­čių, jau­nių ir jau­ni­mo čem­pio­na­tas. Šia­me čem­pio­na­te da­ly­va­vo spor­ti­nin­kų iš visų Lie­tu­vos ka­ratė klubų ir bu­vo išaiš­kin­ti stip­riau­si, ku­rie at­sto­vaus Lie­tu­vai Eu­ro­pos čem­pio­na­te. Tarp jų pa­te­ko Plungės ka­ratė kio­ku­šin klu­bo „Sho­dan“ auklė­tinė Gi­ta Va­lan­čiūtė, čem­pio­na­te iš­ko­vo­ju­si si­dab­ro me­dalį.

U16 am­žiaus ir +65 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je plun­giškė Gi­ta jau pir­mo­sio­se ko­vose už­tik­rin­tai įveikė dvi var­žo­ves. Fi­na­le nu­si­lei­du­si klaipė­die­tei, ji ta­po Lie­tu­vos vi­ce­čem­pio­ne bei iš­ko­vo­jo vietą Lie­tu­vos rink­tinė­je ir teisę at­sto­vau­ti Lie­tu­vai lapk­ritį Bul­ga­ri­jo­je vyk­sian­čia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­te.

Tre­ne­riai As­ta Daus­kurtė ir Žy­gi­man­tas Šniau­kas džiau­gia­si ir did­žiuo­ja­si auklė­tinės dar­bu tre­ni­ruo­čių me­tu ir iš­ko­vo­ta per­ga­le čem­pio­na­te.