Plungiškis kovotojas parvežė auksą

Klu­bo „MMA Knight ma­na­ge­ment“ nuo­trau­ka
Ti­tas Ma­žu­lis iš­ko­vo­jo is­to­rinę per­galę
Plungė­je įsikūręs „MMA Knight Ma­na­ge­ment“ klu­bas pra­ne­ša, kad jo auklė­ti­nis Ti­tas Ma­žu­lis iš­ko­vo­jo is­to­rinę per­galę Vo­kie­ti­jos ADCC čem­pio­na­te.

Lie­tu­vos ko­vo­to­jas trium­fa­vo jau­nių (iki 17 metų) vai­kinų svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 60 kg. T. Ma­žu­lis fi­na­le su­si­kovė su uk­rai­nie­čiu Le­vu Ni­ki­ti­nu ir nu­galė­jo jį skaus­min­gu veiks­mu. Ko­va tru­ko 2 mi­nu­tes 11 se­kund­žių.
Čem­pio­na­te kovė­si klubų iš Vo­kie­ti­jos, JAV, Bra­zi­li­jos, Suo­mi­jos, Ny­der­landų, Prancū­zi­jos, Ita­li­jos, Lie­tu­vos, Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos, Nor­ve­gi­jos, Da­ni­jos, Ai­ri­jos ir Švei­ca­ri­jos at­sto­vai.
Ge­riau­siai pa­si­rodė „Ger­man Top Team“ eki­pa (Vo­kie­ti­ja), laimė­ju­si 8 auk­so, 12 si­dab­ro ir 6 bron­zos me­da­lius.