Plungiškius krepšininkus lydėjo sėkmė

Plungės SRC nuo­trau­ka
Jau­nie­ji plun­giš­kiai krep­ši­nin­kai ir jų tre­ne­ris V. La­pis
Sa­vait­ga­lį vy­ko MKL jau­nu­čių U-16 vai­kinų krep­ši­nio čem­pio­na­to A di­vi­zio­no var­žy­bos, jo­se da­ly­va­vo ir Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) krep­ši­nin­kai.

Vir­gi­li­jaus La­pio tre­ni­ruo­ja­mi 2007-ai­siais gimę vai­ki­nai žaidė su Ute­nos DSC. Plun­giš­kiai 74–59 nu­galė­jo ute­niš­kius ir šventė pirmąją per­galę A di­vi­zio­ne.

Efek­ty­viai žaidė Žy­gi­man­tas Bon­daus­kis, pelnęs 16 taškų ir at­likęs 6 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. Gab­rie­lius Pe­čiu­lis įmetė14 taškų ir at­ko­vo­jo 9 ka­muo­lius. Ar­no Vaiš­ta­ro sąskai­to­je – 13 taškų ir 8 at­ko­vo­ti ka­muo­liai. Do­vy­das Du­žins­kas iš var­žovų per­ėmė 7 ka­muo­lius. Ed­vi­nas Pui­do­kas prie per­galės pri­si­dėjo 8 at­ko­vo­tais ka­muo­liais.