Puikus buriuotojų sezonas

Plun­gės SRC nuo­trau­ka
Do­mas Gu­daus­kas ir Me­da bei Ele­na Ab­ru­ty­tės su tre­ne­riu jau­nių bu­ria­vi­mo čem­pio­na­te
Pa­si­bai­gus va­sa­rai Plun­gės irk­luo­to­jai džiau­gia­si ne vie­na sva­ria per­ga­le, pel­ny­ta įvai­rio­se re­ga­to­se ir čem­pio­na­tuo­se.

Ge­gu­žės 10–12 die­no­mis Ni­do­je vy­ko Lie­tu­vos bu­ria­vi­mo tau­rės re­ga­ta. Jo­je da­ly­va­vu­si Plun­gės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) at­sto­vė Me­da Ab­ru­ty­tė ap­do­va­no­ta ant­ro­sios vie­tos, o Ele­na Ab­ru­ty­tė – tre­čio­sios vie­tos tau­re.

Lie­pos 6 die­ną Kau­ne su­reng­ta­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vai­kų bu­ria­vi­mo čem­pio­na­te Me­da Ab­ru­ty­tė iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį.

Rugp­jū­čio 30–rugsėjo 1 die­no­mis Kau­ne Lie­tu­vos Res­pub­li­kos jau­nių bu­ria­vi­mo čem­pio­na­te U12 am­žiaus gru­pė­je Do­mas Gu­daus­kas ap­do­va­no­tas bron­zos, Me­da Ab­ru­ty­tė – si­dab­ro me­da­liu, o Ele­na Ab­ru­ty­tė – bron­zos me­da­liu.

Vai­kus tre­ni­ruo­ja ir var­žy­boms ruo­šia Plun­gės SRC tre­ne­ris Jo­nas Pet­ro­nis.