„Rietavo rankelė 2022“

Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­trau­ka
Var­žybų aki­mir­ka
Rugpjū­čio 20 d. į Rie­ta­vo mies­to Laisvės aikštę su­gužė­jo ne­ma­žai stip­ruo­lių, pa­no­ru­sių iš­ban­dy­ti sa­vo jėgas rankų len­ki­mo tur­ny­re „Rie­ta­vo ran­kelė 2022“.

Mo­terų iki 60 kg grupė­je tre­čiąją vietą iš­ko­vo­jo Ju­li­ja Jan­čiaus­kaitė, ant­rąją – Mo­ni­ka Ju­dei­kytė, pirmąją – Pau­li­na Mic­kutė.

Mo­terų grupė­je iki 70 kg ant­ra li­ko Ga­bi­ja Pie­ky­tė, laimė­to­ja pa­skelb­ta Iza­belė Zobė­laitė. Bendroje įskaitoje tre­čio­sios vie­tos laimė­to­ja ta­po Iza­belė Zobė­laitė, ant­ro­sios – Mo­ni­ka Ju­dei­kytė, na, o pri­mo­sios vie­tos ap­do­va­no­ji­mu džiaugė­si Pau­li­na Mic­kutė.

Vyrų iki 60 kg grupė­je tre­čias bu­vo Jus­ti­nas Ra­pa­lis, ant­ras – Gied­rius Čiu­že­lis, pir­mas – Ed­ga­ras Ma­la­ka­no­vas. Vyrų iki 70 kg ka­te­go­ri­jo­je tre­čiąją vietą užėmė Graž­vy­das Leng­vi­nas, ant­rąją – Ma­tas Bra­zas, pirmąją – Vi­tol­das Šiaud­vy­tis. Vyrų iki 80 kg grupė­je tre­čia­s bu­vo Ma­rius Lyg­nu­ga­ris, ant­ras – Vi­tol­das Šiaud­vy­tis, pir­mas – Ro­ber­tas Šer­mukš­nis.

Vyrų iki 90 kg grupė­je tre­čiąją vietą pelnė No­jus Ru­ba­vi­čius, ant­rąją – Man­tas Vai­če­kaus­kas, pirmąją – To­mas Sta­nius. Vyrų iki 100 kg grupė­je ant­ras li­ko Kęstas Žel­vys, pir­mas – Mar­ty­nas Kas­pe­ra­vi­čius. Vyrų, sve­rian­čių dau­giau nei 100 kg, grupė­je ant­ra­s li­ko Ar­vy­das Bra­zas, o pirmą­ja vie­ta džiaugė­si Gied­rius Jo­ku­baus­kas.

Bendroje įskai­to­je tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Man­tui Vai­če­kaus­kui, ant­ro­ji – Mar­ty­nui Kas­pe­ra­vi­čiui, pi­mo­ji – Gied­riui Jo­ku­baus­kui.

Nu­galė­to­jai ir pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­tais pri­zais.