Rungėsi dėl Dianos Žiliūtės taurės

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­trau­ka
Azar­tiš­kai lenk­ty­nia­vo ir vai­kai
Rugp­jū­čio 14 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai ­rin­ko­si į tra­di­ci­nes lenk­ty­nes dvi­ra­čiais Dia­nos Ži­liū­tės tau­rei lai­mė­ti. Pa­sau­lio dvi­ra­čių čem­pio­nė ir šie­met da­vė star­tą lenk­ty­nėms, o ali­nan­tis karš­tis ne­sut­ruk­dė vi­siems da­ly­viams sėk­min­gai fi­ni­šuo­ti.

 

Šie­met prie star­to li­ni­jos da­ly­viai iš­si­ri­kia­vo 8 am­žiaus gru­pė­se. Kiek­vie­nam už­si­re­gist­ra­vu­siam da­ly­viui ati­te­ko do­va­nų po ke­pu­rai­tę, ku­rias Dia­na par­ve­žė iš sau­lė­to­sios Ita­li­jos.

Jau­niau­sių­jų, iki 5 me­tų, am­žiaus gru­pė­je sėk­min­gai tra­są įvei­kė Ad­ri­jus Vol­ka­vi­čius, Ro­kas ir Ąžuo­las Va­si­liaus­kai, Adas Vai­če­kaus­kas ir Žy­gi­man­tas Grik­šas. Pas­ta­ra­sis – vos 3 me­tų am­žiaus, tad bu­vo jau­niau­sias da­ly­vis, sėk­min­gai įvei­kęs tra­są.

6–8 m. am­žiaus gru­pė­je ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Be­nas Va­si­liaus­kas. O grei­čiau­si bu­vo Me­da Vai­če­kaus­kai­tė ir Sal­vi­jus Sa­bec­kas.

9–11 m. am­žiaus gru­pė­je tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Jo­ris Sa­bec­kas, ant­rą­ją – Gy­tis Vi­li­mas ir Aus­tė­ja Sa­ka­laus­ky­tė, o grei­čiau­si gru­pė­je bu­vo Lie­pa Miš­ki­ny­tė bei Lu­kas Smil­ge­vi­čius.

12–14 m. gru­pė­je tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko To­mui Sa­ka­laus­kui, ant­ro­ji – Ma­tui Smil­ge­vi­čiui. Čem­pio­no tau­rę į vir­šų kė­lė Gab­rie­lius Nor­vai­šas.

15–17 m. gru­pė­je ant­rą­ją vie­tą užė­mė Ne­das Ba­nys, o gru­pės čem­pio­nais ta­po Ila­ri­ja Ži­liū­tė ir Ta­das Mi­ka­laus­kas.

18–34 m. gru­pė­je tre­ti at­va­žia­vo Vi­ta­li­ja Vai­če­kaus­kie­nė ir Aud­rius Vol­ka­vi­čius, ant­ri – Ra­min­ta Va­si­liaus­kie­nė ir Mo­des­tas Mei­žys. O grei­čiau­si gru­pė­je bu­vo ir pir­mo­sio­mis vie­to­mis džiau­gė­si Jus­ti­na Po­ciū­tė bei Ra­mū­nas Sta­nys.

35–49 m. am­žiaus gru­pė­je tre­čią­ją vie­ta iš­ko­vo­jo Vai­da Vol­ka­vi­čie­nė ir Min­dau­gas Smil­ge­vi­čius, ant­ra­ja vie­ta džiau­gė­si Jur­gi­ta Smil­ge­vi­čie­nė ir Jo­nas Mi­šei­kis. Gru­pės čem­pio­nais ta­po Si­gi­ta Vai­čia­kie­nė ir Man­tas Kėb­la. Šio­je gru­pė­je sa­vo jė­gas iš­ban­dė ir D. Ži­liū­tė, tra­sos įvei­ki­mo lai­kas – 5 mi­nu­tės ir 24 se­kun­dės.

50 m. ir vy­res­nių­jų gru­pė­je tre­ti bu­vo Al­do­na Pau­laus­kie­nė ir Da­nie­lius Po­cius, ant­ri –  Ro­žė Sta­nie­nė ir Sau­lius Ži­lius. Na, o gru­pės čem­pio­nais ta­po šei­my­nis Bi­ru­tės ir Os­val­do Vit­kų due­tas.
Šie­met grei­čiau­sias tra­so­je bu­vo Ra­mū­nas Sta­nys.

Nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­tais pri­zais, o jau­niau­sias lenk­ty­nių da­ly­vis Žy­gi­man­tas Grik­šas pra­džiu­gin­tas Dia­nos duk­ros Ila­ri­jos do­va­no­tu spor­ti­niu šal­mu.