Salės tinklinio turnyre triumfavo plungiškės

Plungės SRC nuotrauka
Plungės merginų tinklinio komanda su treneriu A. Damuliu
Ko­vo 11 dieną Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ras (SRC) su­rengė mer­ginų salės tink­li­nio tur­nyrą, ku­ris bu­vo skir­tas Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­mybės at­kūri­mo die­nai pa­minė­ti.

Tur­ny­re da­ly­va­vo ko­man­dos iš Skuo­do kūno kultū­ros ir spor­to cent­ro (KKSC), Aly­taus spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC), Klaipė­dos vaikų ir jau­ni­mo tink­li­nio spor­to klu­bo „Smiltė“, Pa­lan­gos spor­to cent­ro (SC) ir šei­mi­ninkų ko­man­da – Plungės SRC.
Vi­sos ko­man­dos tar­pu­sa­vy­je su­žaidė po kartą.
Tur­ny­ro nu­galė­to­jo­mis ta­po Aloy­zo Da­mu­lio tre­ni­ruo­ja­mos Plungės SRC tink­li­ninkės. Jos nu­galė­ju­sios vi­sas var­žo­ves su­rin­ko 8 taš­kus ir ta­po turn­y­ro čem­pionė­mis.
Antrą vietą užėmė Pa­lan­gos SC, tre­čią – Skuo­do KKSC.
Ge­riau­sia ko­man­dos žaidė­ja Plungės SRC ko­man­do­je iš­rink­ta Au­gustė Sen­kutė. Ge­riau­sios tur­ny­ro žaidė­jos pri­zas ati­te­ko Plungės SRC tink­li­nin­kei Kor­ne­li­jai Šu­ky­tei.