Šateikiškius futbolininkus pasveikino meras

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Ša­tei­kiš­kiai me­rui pa­do­va­no­jo sa­vo au­tog­ra­fais pa­puoštą fut­bo­lo ka­muolį
Penk­ta­dienį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis su­si­ti­ko su Ša­tei­kių pa­grin­dinės mo­kyk­los vai­kinų salės fut­bo­lo ko­man­dos na­riais, ku­rie ne­se­niai da­ly­va­vo svar­bio­se fut­bo­lo žai­dynė­se ir iš jų grįžo pelnę ket­virtąją vietą. Į Sa­vi­val­dybę jau­nuo­sius fut­bo­li­nin­kus at­lydė­jo jų tre­ne­ris Aloy­zas Pau­laus­kas bei mo­kyk­los lai­ki­no­ji di­rek­torė As­ta Pla­tau­nienė.

Lie­tu­vos mo­kyklų vai­kinų žai­dy­nių „MrGo­las“ su­per­fi­na­las vy­ko prie­š pat did­žią­sias metų šven­tes – gruod­žio 12-ąją. Kad pa­tektų į jį, ša­tei­kiš­kiai, kaip pa­tys sakė, turė­jo nuei­ti ilgą ir ne­lengvą ke­lią var­žan­tis su ki­to­mis ko­man­do­mis.

Kiek­vie­na fut­bo­li­ninkų ko­man­da iki su­per­fi­na­lo turė­jo rung­tis dar dvie­juo­se eta­puo­se – sa­vi­val­dy­bių ir ap­skri­čių. Trys eta­pai – šių­me­tinė nau­jovė, mat pra­ėjusį se­zoną var­žy­bos baigė­si re­gionų fi­na­lais.

Ša­tei­kiš­kių fut­bo­li­ninkų tre­ne­ris, kūno kultū­ros mo­ky­to­jas A. Pau­laus­kas sakė, kad jo ug­dy­ti­niams te­ko var­žy­tis su vy­res­niais fut­bo­lo en­tu­zias­tais, nes Ša­tei­kių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai at­sto­vau­jan­ti vai­kinų ko­man­da su­da­ry­ta iš aš­tun­tokų ir de­šim­tokų. Bet tai jau­nie­siems spor­ti­nin­kams ne­ta­po kliū­ti­mi. Jie pui­kiai pa­si­rodė tiek ra­jo­ni­nia­me, tiek ap­skri­ties eta­puo­se. Abu juos ša­tei­kiš­kiai įveikė be di­des­nių sun­kumų ir taip pra­si­skynė ke­lią iki pat fi­na­lo.

Tiek tre­ne­ris, tiek vai­ki­nai ne­slėpė, jog vien da­ly­va­vi­mas Lie­tu­vos su­per­fi­na­le jiems – did­žiu­lis laimė­ji­mas. Juk ne kas­dien ma­žos mo­kyk­los ko­man­da tu­ri ga­li­mybę su­si­rung­ti su did­žiųjų miestų spor­ti­nin­kais.

A. Pau­laus­kas pa­sa­ko­jo, jog ša­tei­kiš­kiais fut­bo­li­nin­kais žavė­jo­si ir var­žybų ko­men­ta­to­riai. Jie ne­galė­jo at­si­stebė­ti, kaip to­kia ma­ža mo­kyk­la su­gebė­jo išg­ry­nin­ti to­kią stip­rią fut­bo­li­ninkų ko­mandą, ku­riai ne­reikė­jo nei savų me­dikų, nei pa­dėjėjų, kad iš­ko­votų teisę da­ly­vau­ti fi­na­le ir ja­me pui­kuo­tis tarp ly­de­riau­jan­čių ko­mandų. Juk vos per plauką ša­tei­kiš­kiai neužėmė pri­zinės vie­tos.

Laimė­jus ket­virtąją vietą tarp ge­riau­sių Lie­tu­vos jaunųjų fut­bo­li­ninkų, ša­tei­kiš­kius pa­svei­ki­no ne tik Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­listė Ju­li­ja Čiu­že­lienė, bet ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Pa­sak jo, šią ko­man­da aukštų pa­sie­kimų link ve­da ne tik jos na­rių spor­ti­nis pa­si­ren­gi­mas, no­ras būti ge­riau­siais, bet ir jų tre­ne­ris, ku­ris ne­skai­čiuo­ja nei sa­vo lai­ko, nei ener­gi­jos dir­bant su jau­nai­siais spor­ti­nin­kais.

Už pui­kius spor­ti­nius pa­sie­ki­mus, Ša­tei­kių ir Plungės var­do gar­si­nimą, me­ras pa­dėkos raš­tus įteikė salės fut­bo­lo ko­man­dos žaidė­jams Gi­tui Ma­čer­niui, To­mui Kup­šiui, Man­tui Sausd­ra­vui, Gin­ta­rui Balt­ri­mui, Lau­ry­nui Ma­te­vi­čiui, Lu­kui Rip­kaus­kui ir Mi­kui Sa­liui. Ats­ki­ros pa­dėkos bei me­da­lio su­laukė ir vai­kinų tre­ne­ris A. Pau­laus­kas. Jis pa­si­žadė­jo ir to­liau džiu­gin­ti aukš­tais pa­sie­ki­mais, juo la­biau kad au­ga nau­ja fut­bo­li­ninkų pa­mai­na.

Į Sa­vi­val­dybę su do­va­no­mis at­vy­ko ir pa­tys spor­ti­nin­kai. Jie me­rui pa­do­va­no­jo fut­bo­lo ka­muolį, kurį pa­puošė sa­vo au­tog­ra­fais. At­sis­vei­kin­da­mi su Sa­vi­val­dybės at­sto­vais, ša­teikš­kiai ti­ki­no, jog ir to­liau da­ly­vaus salės fut­bo­lo žai­dynė­se, iš ku­rių ne­ža­da grįžti be laimė­jimų.

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Fut­bo­li­ninkų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja įpras­min­ta bend­ra nuo­trau­ka