Savaitgalį iškovoti du medaliai

Čem­pio­na­to rengėjų nuo­trau­ka
Man­tas Ska­ruls­kis – ant­ras iš de­šinės
Rugsė­jo 8–11 die­no­mis Bra­tis­la­vo­je (Slo­va­ki­ja) vy­ko did­žiau­sias pa­sau­ly­je tarp­tau­ti­nis jau­nu­čių irk­la­vi­mo čem­pio­na­tas „Olym­pic ho­pes“, ku­ria­me varžė­si irk­luo­to­jai iš 40 pa­sau­lio vals­ty­bių.

Šia­me čem­pio­na­te Lie­tu­vos jau­nu­čių irk­la­vi­mo rink­ti­nei at­sto­va­vo ke­tu­ri Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro irk­luo­to­jai: Do­mi­ny­kas Raz­ma, Ado­mas Lau­ri­nai­tis, Lai­mo­nas Tiš­kus ir Man­tas Ska­ruls­kis. Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Ar­vy­das Vait­kus ir Ed­mun­das Gel­čins­kas.

Lie­tu­vos jau­nie­ji irk­luo­to­jai, ku­rių iš vi­so bu­vo 64, šia­me čem­pio­na­te iš vi­so iš­ko­vo­jo du auk­so, vieną si­dab­ro ir du bron­zos me­da­lius.

Du me­da­lius į Plungę par­vežė Man­tas Ska­ruls­kis. Jis su ke­tur­vie­te ka­no­ja, ku­rios įgulą, be plun­giš­kio, su­darė Dai­nius Me­dek­ša, Adas Ste­fa­no­vič ir Ki­ril Su­cho­ru­kov, auk­są iš­ko­vo­jo 500 m nuo­to­lio tra­so­je. Ta pa­ti ke­tu­rių as­menų įgu­la pri­zi­nin­ke ta­po ir 200 m nuo­to­lio tra­so­je – iš­ko­vo­ta tre­čio­ji vie­ta.