Sporto bėgte čempionate iškovotas sidabras

Ai­do AR­DZI­JAUS­KO nuo­trau­ka
A. Prei­bys (tre­čias iš de­šinės) 24 va­landų bėgi­mo čem­pio­na­te užėmė 22-ąją vietą
Dau­giau nei 400 spor­ti­ninkų iš vi­sos Lie­tu­vos šeš­ta­dienį star­ta­vo Lie­tu­vos orien­ta­vi­mo­si spor­to bėgte čem­pio­na­te, il­go­je tra­so­je Dūkštų miš­ke, Vil­niaus ra­jo­ne. Čem­pio­na­te pui­kiai sekė­si jau­na­jam plun­giš­kiui orien­ta­ci­nin­kui Gin­tau­tui Si­mo­na­vi­čiui.

 

Spor­ti­nin­kai įveikė il­gas, su­dėtin­gas ir kal­vo­tas tra­sas, ve­dan­čias per Ne­ries re­gio­ninį par­ką. Sėkmin­gai su šio­mis tra­so­mis su­si­do­ro­jo ir G. Si­mo­na­vi­čius – ber­niukų grupė­je jis iš­ko­vo­jo ant­rąją vietą.

Plungės orien­ta­vi­mo­si spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Da­nutė Za­les­kienė ir Jo­li­ta Do­mar­kienė.