Sportuojančiųjų negins į gatvę

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
„Že­mai­tis su­ve­ny­ro“ salės nuo­mos su­tar­tis pra­tęsta dar 5-eriems me­tams
„De­ry­boms su­gai­šom mėnesį bran­gaus lai­ko. Kol pa­baig­sim rei­ka­lin­gus dar­bus, praeis gal dar mėnuo, bet svar­biau­sia, kad su­tar­tis jau pa­tęsta, spor­tuo­jan­čiųjų ne­reikės gin­ti į gatvę“, – pa­siek­tu re­zul­ta­tu – pen­ke­riems me­tams pra­tęsta „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ spor­to salės nuo­ma – džiau­gia­si Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las.

Pri­min­si­me, kad „Že­mai­tis“ rugpjū­čio pa­bai­go­je rašė apie Plungės krep­ši­nin­kus su­ne­rim­ti pri­ver­tu­sią ži­nią, kad ne­be­ke­ti­na­ma pra­tęsti „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ salės nuo­mos su­tar­ties, mat salės sa­vi­nin­kas už­si­mo­jo pa­di­din­ti nuo­mą bei per­spėjo, kad pra­si­dėjus šil­dy­mo se­zo­nui salė ne­be­bus šil­do­ma.

Plungės SRC su­sku­bo domė­tis, kiek kai­nuotų įreng­ti salė­je naują šil­dy­mo sis­temą, ta­čiau iš Sa­vi­val­dybės su­laukė siū­ly­mo ap­skri­tai at­si­sa­ky­ti salės nuo­mos, o krep­ši­nin­kus per­kel­ti tre­ni­ruo­tis į mo­kyklų sa­les.

„Jau ir taip tos salės per­pil­dy­tos. Sa­vi­val­dybės va­do­vai mums sa­ko: „Spaus­kitės“. Ži­no­ma, įma­no­ma pa­si­spaus­ti, bet ta­da krep­ši­nio tre­ni­ruotės vai­kams truks iki 22–23 va­lan­dos. Ar be­liks no­rin­čiųjų spor­tuo­ti?!“ – ta­da su­ne­rimęs dėl to­kio siū­ly­mo kalbė­jo A. Vir­ši­las.

Ne­pa­si­ten­ki­nimą bran­di­na­ma per­mai­na reiškė ir krep­ši­nio tre­ne­riai bei va­di­no ją krep­ši­nio ge­no­ci­du. Ne vie­nas stebė­jo­si, kad pa­lik­ti krep­ši­nin­kus be jų pa­grin­dinės salės nu­spręsta būtent da­bar, kai va­sarą lyg iš gau­sybės ra­go pa­si­pylė jaunųjų plun­giš­kių laimė­ji­mai Pa­sau­lio ir Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tuo­se.

„Čia rei­kia ge­rai ap­gal­vo­ti, kaip išspręs­ti, nes pa­blo­gin­ti si­tua­ciją la­bai leng­va. Plungės SRC tre­ne­rių re­zul­ta­tai – ge­ri, pa­gal pa­sie­ki­mus Lie­tu­vo­je esam 10-uke. Rei­kia tą įver­tin­ti ir steng­tis iš­lai­ky­ti tokį lygį“, – kalbė­jo krep­ši­nio tre­ne­ris Eu­ge­ni­jus Ti­mo­fe­je­vas.

Vis tik da­bar ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad Sa­vi­val­dybės va­do­vai įsik­lausė į krep­ši­nio bend­ruo­menės nuo­monę ir su­gebė­jo ras­ti vi­sas pu­ses ten­ki­nantį spren­dimą. Ant­ra­dienį A. Vir­ši­las informavo, kad „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ salės nuo­mos su­tar­tis pra­tęsta dar 5-eriems me­tams, su ga­li­my­be ją nu­trauk­ti po po­ros metų, jei sa­vi­nin­kas nu­spręs par­duo­ti salę ar­ba jei Sa­vi­val­dybė pa­ga­liau pa­sta­tys pla­nuo­jamą uni­ver­sa­lią salę gre­ta bai­gia­mo įreng­ti nau­jo­jo ba­sei­no.

„Vi­sas pro­ce­sas bu­vo tik­rai su­dėtin­gas. Ja­me da­ly­va­vu­si Sa­vi­val­dybės ju­ristė sakė to­kių var­gi­nan­čių de­rybų dar ne­turė­ju­si. Salės sa­vi­nin­kas, ma­tyt, pa­jutęs spau­dimą, pra­dėjo ka­binė­tis dėl sumų, dėl kitų da­lykų, bet šian­dien jau tu­rim re­zul­tatą – su­tar­tis pra­tęsta“, – api­bend­ri­no A. Vir­ši­las.

Ki­tas žings­nis – at­nau­jin­ti senąją šil­dy­mo sis­temą, įreng­ti naują dy­ze­li­nio ku­ro ka­tilą. Esą dar­bai at­sieis apie 30–40 tūkst. eurų ir užt­ruks ma­žiau­siai mėnesį, ta­čiau, pa­sak SRC di­rek­to­riaus, pa­lei­dus naująją sis­temą, spor­tuo­jan­tie­ji šio­je salė­je iš kar­to pa­jus tei­gia­mus po­ky­čius. Spor­ti­nin­kams ne­be­reikės šal­ti, mat salė­je nuo­lat bus pa­lai­ko­ma tin­ka­ma tem­pe­ratū­ra.