Tam davė, tam davė, o tam – neliko

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Kaip vi­sa­da, spor­to plėtrai skirtų lėšų skirs­ty­mas su­kėlė ne­ma­žai dis­ku­sijų. Iš kairės: J. Nek­ra­šas, V. La­pis ir R. Ma­čiui­tis
Pi­ni­gi­niai rei­ka­lai re­tai kam yra ma­lonūs, kai jie su­si­ję su da­ly­bo­mis. Mat vi­sa­da at­si­ran­da ma­nan­čiųjų, jog vie­niems at­riek­ta per daug, o ki­tiems – per ma­žai. Ši ten­den­ci­ja iš­ryškė­jo ir per ne­se­niai vy­kusį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės spor­to ta­ry­bos po­sėdį, kai te­ko pa­skirs­ty­ti spor­to plėtrai skir­tas lėšas. Be­ne did­žiau­sio ne­pa­si­ten­ki­ni­mo būta dėl ko­ne „kiek­vie­no­je ei­lutė­je“ įsi­tai­siu­sio VšĮ „Plungės fut­bo­las“. Sua­be­jo­ta, ar įstai­ga iš­ties su­ren­gia tiek ren­gi­nių, kiek nu­ro­do pra­šy­da­ma pi­nigų. „Ka­len­do­riu­je tiek dienų nėra, kiek jie ren­gi­nių pri­ra­šo “, – rėžė Spor­to ta­ry­bos na­rys Ro­lan­das Ma­čiui­tis, išp­ro­vo­kavęs spren­dimą, kad ki­ta­me po­sėdy­je „Plungės fut­bo­las“ pri­sta­tytų sa­vo veik­los ata­skaitą, at­sklei­sian­čią visą įstai­gos „vir­tuvę“.Ga­vai pi­ni­gus – at­si­skai­tyk

R. Ma­čiui­čio tei­gi­mu, ko­kia be­būtų ei­lutė, ten įra­šy­tas „Plungės fut­bo­las“. Iš­ties šiais me­tais įstai­ga, pre­ten­duo­da­ma į Spor­to plėtros pro­gra­mos lėšas, pa­teikė be­veik tris de­šim­tis pa­raiškų. Ir pa­na­šiai, pa­sak dau­gu­mos po­sėdžia­vu­siųjų, būna kiek­vie­nais me­tais, nors nie­kas ne­ži­no, ar tie ren­gi­niai, prie ku­rių or­ga­ni­za­vi­mo pri­si­dėta iš to­li gra­žu ne be­ribės rėmi­mo „ki­šenės“, iš­ties įvyks­ta. Esą įstai­ga tu­ri tokį gerą pro­jektų „ra­šy­toją“, kad su­ge­ba išplėš­ti pi­nigų iš kiek­vie­nos „ki­šenėlės“. Dėl to ne­va nu­skriaud­žia­mos ki­tos įstai­gos ir or­ga­ni­za­ci­jos. „Pas­kui ir būna: tam davė, tam davė, o tam – ne­li­ko“, – kalbė­jo po­sėdžia­vu­sie­ji.
Aiš­ku­mo „Plungės fut­bo­lo“ veik­lo­je pa­si­ge­do ir ki­tas Spor­to ta­ry­bos na­rys – Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) krep­ši­nio tre­ne­ris Vir­gi­li­jus La­pis. „Jei vyks­ta ren­gi­niai, ge­rai, bet te­gu pa­ro­do, pri­sta­to. Galbūt vis­kas ten ge­rai. Po­li­ti­kai mėgsta skaid­rumą, mes – aiš­kumą“, – nuo­monę dėstė tre­ne­ris.
Tam pri­tarė ir mo­tok­ro­so klu­bo „Že­mai­ti­ja“ va­do­vas Sau­lius Stan­kus. Ga­vai pi­ni­gus – at­si­skai­tyk. Anot jo, to­kia pra­kti­ka turėtų būti įves­ta, ypač, kai pra­šo­ma ga­na so­lid­žių sumų. Tam pritarė ir Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ju­lius Nek­ra­šas. Nu­tar­ta, kad ki­to po­sėdžio me­tu sa­vo veiklą pri­sta­tys būtent „Plungės fut­bo­las“. „O kitą kartą bus kaž­kas ki­tas. Pa­gal po­reikį“, – kalbė­jo pir­mi­nin­kas, kurį pa­laikė ir ko­le­gos.


„Kad tik nu­gnyb­ti tą ka­peiką“

Nespė­jus pas­kirs­ty­ti spor­to rėmi­mo lėšas, žod­žio pa­prašė į po­sėdį pa­vėlavęs Plungės SRC sun­kio­sios at­le­ti­kos tre­ne­ris Eval­das Za­niaus­kas. Jis ėmė Spor­to ta­ry­bai emo­cin­gai prie­kaiš­tau­ti dėl „nu­skriaus­tos“ jo auklė­tinės.
Gra­sin­da­mas fe­de­ra­ci­jo­mis, eti­kos ko­mi­si­jo­mis ir ki­to­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis tre­ne­ris ko­vo­jo, kad sėkmin­gai į prie­kį žen­gian­čiai jau­na­jai sun­kiaat­le­tei būtų ski­ria­ma to­kia pre­mi­ja, ko­kia pri­klau­so pa­gal tai, ko­kio­se var­žy­bo­se ji da­ly­va­vo ir pa­siekė gerų re­zul­tatų. Tre­ne­ris ak­cen­ta­vo, kad per­spek­ty­vi spor­ti­ninkė mo­terų sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tuo­se tris kar­tus yra iš­ko­vo­ju­si vi­ce­čem­pionės ti­tulą.
O būtent šis fak­tas ir užk­liu­vo Spor­to ta­ry­bos na­riams, be­ne ko­vo pa­bai­go­je spren­du­siems, ko­kio­mis pre­mi­jo­mis būtų ga­li­ma pa­ska­tin­ti ge­riau­sius mūsų kraš­to spor­ti­nin­kus. Sua­be­jo­ta, ar jau­no­ji kan­di­datė į pre­miją gud­rau­jant nėra nu­ro­do­ma, kaip da­ly­va­vu­si suau­gu­siųjų čem­pio­na­te. Net svars­ty­ta ją pa­ša­lin­ti iš kan­di­datų gau­ti pre­miją sąra­šo. Ta­čiau pir­mi­nin­kas J. Nek­ra­šas ne­bu­vo toks ka­te­go­riš­kas. Jis siūlė at­si­žvelg­ti į sun­kiaat­letės am­žių ir tik pa­ska­tin­ti ją kad ir ma­žes­ne pi­nigų su­ma. Taip spor­ti­nin­kei nu­tar­ta skir­ti 150 eurų, nors pa­gal čem­pio­natą, ku­ria­me ji da­ly­va­vo ir laimė­jo si­dab­ro me­dalį, kaip ir pri­klau­sytų be­maž dvi­gu­bai di­desnė pi­nigų su­ma.
Būtent tai ir iš­šaukė E. Zaniaus­ko ne­pa­si­ten­ki­nimą. Tre­ne­ris lie­jo nuo­skau­das, kad mer­gaitė ne­ver­ti­na­ma. „Kad tik nu­gnyb­ti tą ka­peiką“, – pik­ti­no­si jis ir ti­ki­no ne­sup­ran­tan­tis, kodėl per­spek­ty­vi spor­ti­ninkė, ge­rai pa­si­rod­žiu­si tarp suau­gu­sių sun­kiaat­le­čių, taip skriaud­žia­ma. „Kodėl aš dar­bo me­tu tu­riu įro­dinė­ti, kad bal­ta yra bal­ta, o juo­da yra juo­da. Kaip ko­kia šiukšlė su­men­ki­na­ma vai­kas“, – karš­čia­vo­si E. Za­niaus­kas.
J. Nek­ra­šas pa­starąjį ra­mi­no ir siūlė neaiš­ku­mus spręsti tak­tiš­kai, o ne rėkau­ti. Pir­mi­nin­kas pa­ti­ki­no, kad jau bu­vo ap­si­tar­ta šiai spor­ti­nin­kei visgi skir­ti di­desnę – 300 eurų – ska­ti­ni­mo pre­miją. Sun­kiai be­si­tvar­dan­čiam tre­ne­riui pri­min­ta, kad Spor­to ta­ry­ba skirs­to sa­vi­val­dos lėšas, todėl tu­ri teisę nu­spręsti, kam ir kiek at­seikė­ti.


Vėl nu­skriaus­tos se­niū­ni­jos ir bend­ruo­menės

Iš vi­so pa­sie­ku­sių spor­ti­ninkų ir jų tre­ne­rių ska­ti­ni­mo pre­mi­joms nuo bend­ro spor­to plėtros lėšų „py­ra­go“, kurį šie­met su­da­ro 70 tūkst. eurų, nu­tar­ta at­riek­ti 16 750 eurų. Spor­ti­ninkų pre­mi­jos pa­gal čem­pio­na­to svarbą ir užimtą vietą sie­kia nuo 100 iki 500 eurų. Tre­ne­riui – pusė jo pa­ruoš­tam spor­ti­nin­kui skir­tos su­mos. 16 750 eurų pa­si­da­lins 10 dziu­distų, 6 orien­ta­ci­nin­kai, 5 sun­kiaat­le­čiai, 2 šach­ma­ti­nin­kai, 8 irk­luo­to­jai, 3 mo­tok­ro­si­nin­kai, 1 leng­vaat­le­tis ir 1 au­to­mo­bi­lių spor­to at­sto­vas.
Iš bendrų Spor­to plėtros pro­gra­mos lėšų, be ska­ti­ni­mo pre­mijų, 1,5 tūkst. Eur at­seikė­ta spor­ti­ninkų pa­ger­bi­mo šven­tei, 4 tūkst. Eur skir­ti mo­tok­ro­so tra­sos nuo­mai, 3 500 Eur – prio­ri­te­tinėms spor­to ša­koms rem­ti, 2 tūkst. Eur – „Jaunųjų vil­čių“ pro­gra­mai, ku­rią ne pir­mus me­tus įgy­ven­di­na Plungės SRC.
Likę 42 250 Eur skir­ti skir­tingų spor­to šakų ra­jo­no pir­me­nybėms, ša­lies, tarp­tau­ti­nio ly­gio ren­gi­niams, ra­jo­no, ap­skri­ties ly­gio svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti. Ži­no­ma, at­seikė­ta ir in­di­vi­dua­lių bei dvi­ko­vi­nių spor­to šakų, ko­man­di­nių spor­ti­nių žai­dimų ir tech­ni­nių spor­to šakų, to­kių kaip au­tok­ro­sas ir mo­tok­ro­sas, klu­bams. Klu­bams kliu­vo dau­giau nei 23 tūkst. eurų. Iš jų net 13 900 Eur iš­ke­liaus būtent ko­man­di­nių spor­ti­nių žai­dimų klu­bams: fut­bo­lui – 5 tūkst. Eur, tiek pat krep­ši­niui, li­ku­sie­ji – reg­biui ir lie­tu­viš­kam ri­ti­niui. Le­do ri­tu­lio at­sto­vai pa­raiš­kos ne­pa­teikė, tad jų veik­lai lėšų ne­nu­ma­ty­ta.
Nu­skriaus­tos, kaip ir kiek­vie­nais me­tais, li­ko kai­mo bend­ruo­menės bei se­niū­ni­jos. Kiek­vie­na iš jų turės pra­si­suk­ti vos su nė pu­sant­ro šim­to eurų ne­sie­kian­čio­mis su­melė­mis. Anot kai ku­rių po­sėdžia­vu­siųjų, dėl to­kių pi­nigų net pa­raiš­kos reng­ti ne­rei­kia var­gin­tis. „Ką tu ga­li nu­veik­ti su pu­sant­ro šim­to eurų?“ – ne­sup­ra­to po­sėdžia­vu­sie­ji.