Vėl nesutarimai dėl prioritetinių sporto šakų

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuo­trau­ka
Į prio­ri­te­ti­nių spor­to šakų sąrašą siū­ly­ta įtrauk­ti ir ripką
Per­nai pa­va­sarį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Spor­to ta­ry­bai svars­tant, ko­kios mūsų ra­jo­ne kul­ti­vuo­ja­mos spor­to ša­kos turėtų būti prio­ri­te­tinės, ki­lo daug dis­ku­sijų. Spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) va­do­vas Al­vy­das Vir­ši­las tąkart pik­ti­no­si, kad prio­ri­te­ti­nių spor­to šakų sąra­šas pa­reng­tas at­mes­ti­nai ir ne­tei­sin­gai, nes su­rink­ta ne­pa­kan­ka­mai med­žia­gos, pa­grind­žian­čios, kodėl būtent ta ar ki­ta spor­to ša­ka tu­ri būti įtrauk­ta į šį sąrašą. „Išs­kirs­ty­ti pa­gal vieną kri­te­rijų – pa­sie­ki­mus – mažų ma­žiau­sia ne­tei­sin­ga“, – aiš­ki­no jis.
Šie­met prie prio­ri­te­ti­nių šakų sąra­šo vėl grįžta, mat jis bu­vo pa­tvir­tin­tas tik me­tams. Ir nors šįkart spor­to ša­kos išs­kirs­ty­tos pa­gal dau­giau kri­te­rijų, ne­pa­si­ten­ki­ni­mo taip pat neiš­veng­ta. Kaip ir per­nai, nau­jai su­da­ry­tu sąra­šu la­biau­siai ne­pa­ten­kin­tas bu­vo SCR di­rek­to­rius.

 

Pa­ti­ko ne vi­siems

Praė­ju­siais me­tais, at­nau­ji­nant prio­ri­te­ti­nių spor­to šakų sąrašą, nu­spręsta jį pa­da­lin­ti į dvi da­lis. Pir­mo­jo­je bu­vo nu­ro­dy­tos ko­man­dinės (fut­bo­las ir krep­ši­nis), o ant­ro­jo­je – in­di­vi­dua­lios spor­to ša­kos (dziu­do, irk­la­vi­mas, šach­matų spor­tas, mo­tok­ro­sas ir leng­vo­ji at­le­ti­ka). Šis sąra­šas bu­vo pa­reng­tas iša­na­li­za­vus anks­tes­nių dvejų metų kiek­vie­nos spor­to ša­kos at­stovų re­zul­ta­tus.
Ta­da pir­ma­sis tokį su­skirs­tymą su­kri­ti­ka­vo A. Vir­ši­las, aiš­kinęs, kad sąra­šas turėtų būti su­da­ry­tas at­si­žvel­gus į tre­ne­rius, spor­to ba­zes, ma­siš­kumą ir re­zul­ta­tus. Ne­va ši­tie da­ly­kai yra ker­ti­niai ak­me­nys, į ku­riuos at­si­re­mia spor­to ša­kos gy­va­vi­mas ir per­spek­ty­vos.
Prie­kaiš­ta­vo jis ir dėl to, kad tarp in­di­vi­dua­lių prio­ri­te­ti­nių spor­to šakų pui­kuo­ja­si mo­tok­ro­sas, bent jau tuo me­tu ne­turėjęs tre­ne­rių, o leng­vo­ji at­le­ti­ka, tu­rin­ti pui­kius tre­ne­rius ir ne vieną leng­vaat­letį, ku­ris pri­klausė Lie­tu­vos rink­ti­nei, ne­įtrauk­ta.
„Tai kodėl ta­da ne­įtrau­kia­me rip­kos? Jos žaidė­jai – Lie­tu­vos čem­pio­nai, pri­zi­nin­kai!“ – kri­ti­kos per­nai su­da­ry­tam sąra­šui ne­gailė­jo SRC va­do­vas. Ir pa­siekė, kad leng­vo­ji at­le­ti­ka vis tik būtų vie­na iš prio­ri­te­ti­nių spor­to šakų Plungė­je.


Nors kri­te­rijų dau­giau, bet sąra­šas vėl blo­gas

Per­nai drėbda­mas mintį dėl rip­kos A. Vir­ši­las, ko ge­ro, ne­si­tikė­jo, kad ki­tais me­tais ši spor­to ša­ka iš tikrųjų at­si­durs tarp prio­ri­te­ti­nių. O būtent taip ir nu­ti­ko.
Kaip ir bu­vo pra­šy­ta, su­da­rant prio­ri­te­ti­nių spor­to šakų sąrašą šiais me­tais nu­spręsta at­si­žvelg­ti į dau­giau kri­te­rijų. Tai­gi šįkart sąra­šas, ku­ris iš pra­džių ma­ny­ta, ga­lios ket­ve­rius me­tus, su­da­ry­tas pa­gal du as­pek­tus – meist­riš­kumą ir ma­siš­kumą.
Kaip paaiškė­jo per ne­se­niai vy­kusį Spor­to ta­ry­bos po­sėdį, re­mian­tis to­kia tvar­ka, šie­met prio­ri­te­ti­nių ko­man­di­nių spor­to šakų sąra­šas pa­si­pil­dytų ne kuo ki­tu, o būtent rip­ka – lie­tu­viš­ku ri­ti­niu. Pa­gausėtų ir in­di­vi­dua­lių spor­to šakų sąra­šas – mažų ma­žiau­siai pa­si­pil­dytų orien­ta­vi­mo­si spor­tu.
Dėl pa­sta­ro­sios spor­to ša­kos ga­na ka­te­go­rišką nuo­monę be­ne pir­ma­sis su­sku­bo iš­sa­ky­ti A. Vir­ši­las. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, orien­ta­vi­mo­si spor­to tarp prio­ri­te­ti­nių ne­turėtų būti, nes dau­gu­ma orien­ta­ci­ninkų tik at­sto­vau­ja Plun­gei, bet čia ne­gy­ve­na, be to, dau­gelis aukštų re­zul­tatų pa­sie­ku­sių orien­ta­ci­ninkų – vy­res­nio am­žiaus, nėra ir Lie­tu­vos rink­ti­nei pri­klau­san­čių.
SRC va­do­vas pa­si­sakė ir dėl rip­kos, ku­ri taip pat esą ne­turėtų būtų tarp prio­ri­te­ti­nių spor­to šakų, nes šio­je spor­to ša­ko­je nėra di­delės kon­ku­ren­ci­jos. „Kon­ku­ren­cin­gu­mas svar­bus ro­dik­lis bet ku­ria­me spor­te. Yra skir­tu­mas, ar tau rei­kia kon­ku­ruo­ti su 56 ra­jo­nais ir mies­tais, kaip yra krep­ši­ny­je, ar, kaip rip­ko­je, – tik su sep­ty­niais“, – aiš­ki­no A. Vir­ši­las. Ir siūlė pa­ga­liau ap­si­spręsti, ko­kias spor­to ša­kas no­ri­me vys­ty­ti. Jo nuo­mo­ne, pir­miau­sia tą rei­kia nu­spręsti, o tuos kri­te­ri­jus tai­ky­ti tik kaip pa­pil­do­mus sver­tus, prii­mant ga­lu­tinį spren­dimą.
Jam pri­tarė ir ki­ti po­sėdžio da­ly­viai, ku­rie pra­kal­bo apie ga­li­mybę įsi­ves­ti ati­tin­ka­mus koe­fi­cien­tus, ta­da to­kių pro­blemų, kaip šiuo at­ve­ju, ne­kiltų.


Pli­ka sta­tis­ti­ka nėra ge­rai

To­kios nuo­monės bu­vo ir Spor­to ta­ry­bos po­sėdy­je da­ly­vavęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas. „Per­nai bu­vo­me su­kri­ti­kuo­ti, kad per ma­žai kri­te­rijų, nu­sta­tant prio­ri­te­tus, šie­met jų įsit­raukė­me dau­giau, bet vis tiek ne­pa­vyks­ta pa­siek­ti ob­jek­ty­vu­mo. Nuo­lat at­si­ran­da spor­to šakų, kaip vi­si su­pran­ta­me, ku­rios kon­ku­ruo­ja ne vi­sai ta­me pa­čia­me lyg­me­ny­je. Tu­riu gal­vo­je pir­mo­je vie­to­je tarp ko­man­di­nių spor­to šakų at­si­dūrusį ri­tinį. Lyg ir turė­tu­me teik­ti Ta­ry­bai jį kaip prio­ri­te­tinę spor­to šaką, bet ky­la pa­grįstų abe­jo­nių“, – sa­vo nuo­monę dėstė jis, kar­tu pri­tar­da­mas koe­fi­cientų įve­di­mui. Anot M. Čes­naus­ko, tai dar ga­li­ma pa­da­ry­ti, juk sąrašą ke­ti­na­ma su­da­ry­ti ket­ve­riems me­tams, todėl būti­na jį išg­ry­nin­ti.
Ta­čiau po­sėdžiui pir­mi­nin­kavęs Ju­lius Nek­ra­šas ne­bu­vo linkęs dels­ti. Be to, jo ma­ny­mu, net ir skai­čiuo­jant pa­gal ati­tin­ka­mus koe­fi­cien­tus, nau­ja­sis sąra­šas ne­la­bai skirtų­si nuo per­nykš­čio. Todėl siūlė prie ko­man­di­nių spor­to šakų pa­lik­ti krep­šinį ir fut­bolą, o prie in­di­vi­dua­lių – mo­tok­rosą, bai­da­rių-ka­nojų irk­la­vimą, lengvąją at­le­tiką, šach­ma­tus ir dziu­do. Orien­ta­vi­mo­si spor­tas dėl tų pa­čių prie­žas­čių, ku­rias iš­var­di­jo SRC di­rek­to­rius, anot J. Nek­ra­šo, tu­ri būti išb­rauk­tas. Esą svar­biau­sias kri­te­ri­jus vis tik turėtų iš­lik­ti ma­siš­ku­mas. Dar nu­spręsta, kad nau­ja­sis sąra­šas ga­lios ne ket­ve­rius, o dve­jus me­tus.


Pa­laikė Spor­to ta­rybą

Prio­ri­te­ti­nių spor­to šakų sąra­šas ap­tar­tas ir per pra­ėju­sią sa­vaitę vy­kusį Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį. Šio na­riai pa­laikė Spor­to ta­ry­bos po­zi­ciją. Ta­čiau Aud­riui Mi­siū­nui ki­lo klau­si­mas, kam ap­skri­tai toks sąra­šas rei­ka­lin­gas, ar ki­to­se sa­vi­val­dybė­se taip pat to­kie su­da­rinė­ja­mi. Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, to­kie sąra­šai – at­gy­ve­na.
Bet Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­listė Ju­li­ja Čiu­že­lienė paaiš­ki­no, kad Plungės sa­vi­val­dybė nėra vie­nin­telė, ku­ri nu­si­sta­to prio­ri­te­ti­nes spor­to ša­kas. Tai esą rei­ka­lin­ga tam, jog, at­si­ra­dus pa­pil­domų lėšų, jas būtų ga­li­ma skir­ti būtent šioms ša­koms rem­ti, jų var­žy­boms reng­ti.
Per­nai prio­ri­te­tinėms spor­to ša­koms pa­pil­do­mai pa­skirs­ty­ta po 1 200 eurų. Di­desnės pa­ra­mos jos ga­li tikė­tis ir šiais me­tais, nes Spor­to rėmi­mo pro­gra­mos re­zer­ve – 5 tūkst. eurų.