Stalgėniškiai džiaugiasi turėdami dvi savo kaimo šventes

Nuot­rau­kos iš Vi­li­jos Raz­mie­nės as­me­ni­nio ar­chy­vo
Nuo šiol stal­gė­niš­kiai ža­da švęs­ti ne tik Pet­ri­nes, bet ir Šv. Ro­ko at­lai­dus
Iki šiol Stal­gė­nų kai­mo žmo­nės švęs­da­vo tik Pet­ri­nes, o šie­met su­ma­ny­ta tran­kiau pa­mi­nė­ti ir ki­tus at­lai­dus – Šv. Ro­ką. Tad praė­ju­sį sek­ma­die­nį po pa­mal­dų vi­si bu­vo kvie­čia­mi prie kul­tū­ros na­mų, kur skam­bė­jo dai­nos ir mu­zi­ka, su­ko­si šo­kė­jų po­ros. Po ren­gi­nio stal­gė­niš­kiai džiau­gė­si šie­met tu­rė­ję dvi kai­mo šven­tes. Ir, ži­no­ma, vy­lė­si, kad nuo šiol tra­di­ci­nės bus jau ne tik Pet­ri­nių, bet ir Šv. Ro­ko at­lai­dų links­my­bės.

Kaip sa­kė Ku­lių kul­tū­ros cent­ro Stal­gė­nų fi­lia­lo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Vi­li­ja Raz­mie­nė, Šv. Ro­ko at­lai­dus stal­gė­niš­kiai šven­čia nuo se­no, ta­čiau iki šiol tik pa­si­mels­da­vo ir iš­si­skirs­ty­da­vo. O šie­met ji su­ma­niu­si dar ir šven­tę su­reng­ti. „Kiek ži­nau, prieš ku­rį lai­ką ši šven­tė vyk­da­vo, ta­čiau vė­liau bu­vo pri­ge­su­si. Tad ko­dėl jos neat­gai­vin­ti, juo­lab kad žmo­nių at­ski­rai kvies­ti ne­rei­kia, vi­si į at­lai­dus atei­na, at­va­žiuo­ja“, – pa­sa­ko­jo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė.

Šv. Ro­ko at­lai­dų Mi­šias Stal­gė­nų baž­ny­čio­je au­ko­jo da­bar šią pa­ra­pi­ją ap­tar­nau­jan­tis Rie­ta­vo Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čios kle­bo­nas An­ta­nas Gut­kaus­kas. Kar­tu su juo į Stal­gė­nus bu­vo at­vy­kęs ir Rie­ta­vo baž­ny­čios cho­ras, ku­riam va­do­vau­ja Juo­zas Bars­tei­ga. Rie­ta­viš­kiams cho­ris­tams tal­ki­no Dau­gė­dų vo­ka­li­nio an­samb­lio mo­te­rys.

Po šv. Mi­šių vi­si rin­ko­si prie kul­tū­ros na­mų, kur lau­kė links­mo­ji da­lis. Tie­sa, prieš kon­cer­tą vi­sus pa­svei­ki­no ir ge­ros nuo­tai­kos pa­lin­kė­jo Sei­mo na­riai Jur­gis Raz­ma ir Jo­nas Var­ka­lys, Stal­gė­nų se­niū­nas Arū­nas Jur­kus, ku­ni­gas A. Gut­kaus­kas. Stal­gė­niš­kiai, svei­kin­da­mi sa­vo kle­bo­ną, pa­si­džiau­gė jo ini­cia­ty­vu­mu – kad jis no­ri ir baž­ny­ti­nį cho­rą su­bur­ti, ir pa­sto­ra­ci­nę ta­ry­bą įsteig­ti.

Sma­gų kon­cer­tą stal­gė­niš­kiams do­va­no­jo gau­sus bū­rys Kvė­dar­nos kul­tū­ros cent­ro sa­vi­veik­li­nin­kų. Jų at­vy­ko net sep­ty­ni ko­lek­ty­vai: Al­du­tės ir Al­bi­no Rim­kų šei­my­ni­nis due­tas, an­samb­lis „Ne vien ret­ro“, mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Aleg­ro“, vy­rų due­tas, tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Ka­da­gys“, folk­lo­ro an­samb­lis „Vo­lun­gė“ ir gy­vo gar­so gru­pė „Šta­bas“.

Po kvė­dar­niš­kių į sce­ną li­po ar­ti­mes­ni kai­my­nai – Mi­la­šai­čių kai­mo me­no ko­lek­ty­vas „Sruo­ja“ ir pus­se­se­rių due­tas „Ri­ta ir Gra­ži­na“ iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos.

Kai ši­tiek ko­lek­ty­vų, tai ir skam­bių dai­nų, ir tran­kios mu­zi­kos, ir sma­gių šo­kių ne­trū­ko. Be to, ir skir­tin­go sko­nio žiū­ro­vų po­rei­kiai bu­vo pa­ten­kin­ti.

Pa­si­do­mė­jus, ko­dėl stal­gė­niš­kiai į sve­čius kvie­tė bū­tent Kvė­dar­nos sa­vi­veik­li­nin­kus, V. Raz­mie­nė at­sa­kė: „Aš va­do­vau­ju kai­mo ka­pe­lai „So­džius“, o ši drau­gau­ja su kvė­dar­niš­kiais. Mes nuo­lat vie­ni pas ki­tus va­žiuo­ja­me, bend­ra­dar­biau­ja­me, pa­de­da­me. Šį­kart iš Kvė­dar­nos su­lau­kė­me net 39 sa­vi­veik­li­nin­kų. O šį sa­vait­ga­lį jau mes pas juos va­žiuo­si­me.“