Aiškėja galimi Plungės ligoninės pertvarkos scenarijai

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Plungės li­go­ninės va­do­vybė tei­gia de­dan­ti vi­sas pa­stan­gas, kad li­go­ninė iš­liktų ak­ty­vaus gy­dy­mo įstai­ga
Ša­lies svei­ka­tos įstai­gos su di­de­liu ne­ri­mu lau­kia pa­va­sa­rio Sei­mo se­si­jos, per ku­rią ža­da­ma su­teik­ti tei­sinį pa­grindą jau dau­giau nei pus­metį ap­ta­rinė­ja­mai svei­ka­tos įstaigų re­for­mai. Kaip ji pa­veiks Plungės li­go­ninę, kalbė­ta ant­ra­dienį per Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sėdį.„Ki­lo šio­kia to­kia pa­ni­ka“

Kaip po­sėdžio me­tu sakė li­go­ninės at­sto­vas Gied­rius Ra­ma­naus­kas, apie gy­dy­mo įstaigų re­formą pra­dėta kalbė­ti pra­ėju­sios va­sa­ros vi­du­ry­je. Ta­da at­skrie­jo ži­nia, kad Plungės li­go­ninė at­ski­ria­ma nuo Šiau­lių re­gio­no, ku­riam bu­vo pri­skir­ta pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus, ir „pri­kli­juo­ja­ma“ prie Klaipė­dos re­gio­no.
Ly­giag­re­čiai ini­ci­juo­ta rea­ni­ma­ci­jos ir chi­rur­gi­jos sky­rių per­tvar­ka. Su­da­ry­tas žemė­la­pis, ku­rios li­go­ninės ir to­liau teiks pilną rea­ni­ma­ci­jos ir chi­rur­gi­jos pa­slaugų pa­ketą. „Ta­me sąra­še ne­be­bu­vo mūsų li­go­ninės. Sa­vai­me aiš­ku, ki­lo šio­kia to­kia pa­ni­ka. Vy­ko kon­sul­ta­ci­jos su vi­ce­mi­nist­re Dan­guo­le Jan­kaus­kie­ne. Re­gis, pa­vy­ko tam tikrą ži­nutę jai per­teik­ti“, – sakė me­di­kas.
Pa­sak jo, mi­nis­te­ri­ja nustatė tam tik­ras gai­res, kiek pa­slaugų per me­tus li­go­ninės tu­ri su­teik­ti, kad iš­liktų kaip ak­ty­vaus gy­dy­mo įstai­gos. Vie­ni tų kri­te­rijų esą nu­teikė op­ti­mis­tiš­kai, ki­ti gi bu­vo ir yra ne­pa­sie­kia­mi mūsiš­kei li­go­ni­nei.
An­tai bu­vo nu­ro­dy­ta, kad vaikų sky­riu­je tu­ri būti 900 sta­cio­na­ri­za­cijų per me­tus. Pa­sak G. Ra­ma­naus­ko, kol dar veikė, iki­pan­de­mi­niais me­tais Plungės li­go­ninės vaikų sky­riu­je per me­tus būda­vo gy­do­ma 120–130 mažųjų li­go­niukų, tad aki­vaiz­du, kad ši kar­telė – ge­ro­kai per aukš­tai už­kel­ta.
Chi­rur­gi­jos sky­riams bu­vo nu­sta­ty­tas rei­ka­la­vi­mas per me­tus at­lik­ti bent 1 000 ope­ra­cijų. Iki pan­de­mi­jos Plungės li­go­ninė­je jų per me­tus būda­vo at­lie­ka­ma 1 400–1 600. Pliu­sas ir tai, kad gy­dy­tojų am­žiaus vi­dur­kis Plungės li­go­ninė­je ge­ro­kai ma­žes­nis nei ša­ly­je.
„Tai ro­do, kad mūsų Chi­rur­gi­jos sky­rius tu­ri jauną ko­lek­tyvą su per­spek­ty­va ir nėra grėsmės, kad ne­be­bus kam dirb­ti po 5-erių metų. Tą mi­nis­te­ri­ja lyg­tais iš­gir­do“, – vi­lia­si G. Ra­ma­naus­kas.


Lau­kia per­tvar­kos

Tos gy­dy­mo įstai­gos, ku­rios ti­ki­si šią re­formą iš­gy­ven­ti be di­des­nių pra­ra­dimų, turės įgy­ven­din­ti ne­ma­žai per­tvarkų. Kaip kalbė­jo G. Ra­ma­naus­kas, mūsiškė li­go­ninė tam yra pa­si­ruo­šu­si, pla­nuo­ja­moms plėsti rea­ni­ma­cinėms pa­la­toms bus ga­li­ma iš­nau­do­ti tuš­čias li­ku­sias bu­vu­sio Vaikų ligų sky­riaus erd­ves.
„O pa­ti svar­biau­sia ir reikš­min­giau­sia vie­ta – nau­ji rei­ka­la­vi­mai sku­bios pa­gal­bos sky­riams, – kalbė­jo li­go­ninės at­sto­vas. – Pan­de­mi­ja pa­rodė, jog čia yra būti­na at­ski­ra in­fek­cinė zo­na, kad ne­si­mai­šytų karš­čiuo­jan­tys ir ki­ti pa­cien­tai. Spau­di­mas ma­žin­ti hos­pi­ta­li­za­ci­jas dik­tuo­ja ir tai, kad rei­kia per­kel­ti dalį sta­cio­na­ri­nių pa­slaugų, kai jų įma­no­ma iš­veng­ti, į Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rių, pri­tai­kant jo dalį stebė­ji­mo pa­la­toms.“
Be to, at­si­ra­do rei­ka­la­vi­mas šia­me sky­riu­je turė­ti at­skirą rea­ni­ma­cinę pa­latą, kur būtų at­lie­ka­mi gai­vi­ni­mo veiks­mai. Aki­vaiz­du, kad esa­mo­se pa­tal­po­se šios nau­jovės neiš­si­teks, tad li­go­ninė pla­nuo­ja prie sky­riaus sta­ty­ti prie­statą.
„Pa­teikėm vi­ziją vi­ce­mi­nist­rei, lyg ir ga­vom pri­ta­rimą. Ti­kimės, kad iš tų 880 mln. eurų re­for­mos fon­do gau­sim kaž­kiek lėšų ir mes“, – sakė G. Ra­ma­naus­kas.
O kalbė­da­mas apie tai, kas jau pa­da­ry­ta, jis pa­minė­jo nuo šių metų pra­dėtą teik­ti am­bu­la­to­rinės slau­gos pa­slaugą. Tam vieną ko­mandą su­for­ma­vo Plungės li­go­ninė, kitą – Plungės svei­ka­tos cent­ras.


Ga­li­mi du sce­na­ri­jai

Išk­lausęs li­go­ninės at­sto­vo pa­si­sa­ky­mo ko­mi­te­to na­rys Ta­das Šet­kaus­kis sakė pa­si­gedęs konk­re­tu­mo. „Jei­gu aš ge­rai su­pra­tau, šian­dien nėra vi­sai aiš­ku, ko­kias pa­slau­gas teiks Plungės li­go­ninė ir ko­kių ne­teks?“ – klausė jis.
At­sa­ky­da­mas G. Ra­ma­naus­kas ak­cen­ta­vo, kad ga­li­mi du sce­na­ri­jai. Sėkmės at­ve­ju Plungės li­go­ninė­je liktų Rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­rius, būtų ga­li­ma ir to­liau teik­ti chi­rur­gi­nes, trau­ma­to­lo­gi­nes bei LOR (ausų, no­sies, gerklės) pa­slau­gas, taip pat iš­liktų vi­daus ligų sta­cio­na­ro ir slau­gos bei rea­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos.
Ant­ra­sis va­rian­tas, de­ja, at­neštų di­de­lių pra­ra­dimų vi­sam Plungės ra­jo­nui.
„Jei mums ne­pa­vyks at­si­lai­ky­ti prie­š mi­nis­te­riją ir Vy­riau­sybę, mūsų Rea­ni­ma­ci­jos sky­rius bus per­tvar­ky­tas į In­ten­sy­vios te­ra­pi­jos, kas reikštų, kad galė­tu­me teik­ti tik die­nos chi­rur­gi­jos pa­slau­gas, vie­toj trau­ma­to­lo­gi­jos liktų tik die­nos or­to­pe­di­jos chi­rur­gi­ja, ne­bebūtų vi­daus ligų sta­cio­na­ro. Ir liktų tik slau­gos li­go­ninė su Priė­mi­mo sky­rium bei, kaip minė­jau, ne­di­de­le apim­tim – am­bu­la­to­rinės bei die­nos chi­rur­gi­jos pa­slau­gos“, – ne­linksmą sce­na­rijų piešė G. Ra­ma­naus­kas.
Bet pri­dūrė tikįs, jog bus pa­lai­min­tas pir­ma­sis va­rian­tas: „Pir­ma­sis pla­nas neuž­leid­žiant nė žings­nio po­zi­cijų yra la­bai rea­lus ir įgy­ven­di­na­mas.“
Posė­dy­je da­ly­vavęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis dėko­jo li­go­ni­nei, pui­kiai at­li­ku­siai namų dar­bus. „Da­bar lau­kia ga­lu­ti­nis ver­ti­ni­mas ir dis­ku­si­ja su mi­nis­te­ri­ja. O ši sa­vo ruož­tu teiks Sei­mui pa­va­sa­rio se­si­jo­je svars­ty­ti teisės ak­tus, ku­rie ir reg­la­men­tuos svei­ka­tos re­formą. La­bai svar­bu, kaip bus kei­čia­mi skai­čiai (rei­ka­lau­jamų su­teik­ti pa­slaugų – aut.), su­si­ję su chi­rur­gi­ja ir trau­ma­to­lo­gi­ja. Vis­kas dar yra pro­ce­se“, – sakė jis.


Atei­ty – ir Psi­cho­lo­ginės pa­gal­bos cent­ras?

Li­go­ninės ryž­tu iš­lai­ky­ti esa­mas pa­slau­gas pa­si­džiaugė ir ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­tis Rai­mon­das Do­vil­tis. Bei at­kreipė dėmesį į tai, kad dar lau­kia ser­gan­čiųjų Alz­hei­me­riu ir demen­cija gy­dy­mo plėtra. Dis­ku­tuo­ja­ma prie bu­vu­sio in­fek­ci­nio (da­bar – slau­gos) sky­riaus sta­ty­ti tam prie­statą.
Pir­mi­nin­kas ra­gi­no gal­vo­ti ir apie ga­li­mybę plėsti pa­slau­gas su­si­du­rian­tiems su psi­cho­lo­ginė­mis pro­ble­mo­mis. Esą tam tiktų se­no­sios po­lik­li­ni­kos ant­ra­me aukš­te esan­čios lais­vos pa­tal­pos.
Be to, R. Do­vil­tis pa­si­džiaugė, kad li­go­ninė­je re­mon­tuo­ja­mos skir­tingų sky­rių pa­la­tos, ge­ri­na­mos sąly­gos pa­cien­tams ir per­so­na­lui. „Ki­ti ra­jo­nai mums pa­vy­di“, – sakė jis bei ra­gi­no ir to­liau iš­lai­ky­ti tą kryptį.
Ta­čiau G. Ra­ma­naus­kas ak­cen­ta­vo, kad dar per anks­ti gal­vo­ti apie nau­jas pa­slau­gas, kol nėra aiš­ku, ar pa­vyks iš­lai­ky­ti tu­ri­mas. Pa­sak jo, apie Psi­cho­lo­ginės pa­gal­bos centrą bus ga­li­ma pla­čiau kalbė­ti kitą­met ar dar vėliau, o da­bar prio­ri­te­tas – Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riaus per­tvar­ka.