Ant stalo vėl – Vaikų ligų skyriaus darbo klausimas

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
D. Luo­tienė išdėstė li­go­ninės norą teik­ti tik die­nos sta­cio­na­rinį vaikų gy­dymą
Praė­jusį ant­ra­dienį vykęs Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sėdis vir­to tik­ra po­li­ti­nių rie­tenų are­na. Ne­galė­da­mi su­si­tar­ti, ką skir­ti nau­ju ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku (buvęs pir­mi­nin­kas Gin­ta­ras Ba­gu­žis šių pa­reigų dėl užim­tu­mo at­si­sakė), po­li­ti­kai pa­ra­ly­žia­vo ko­mi­te­to darbą, nors dar­bot­varkė­je bu­vo nu­ma­ty­ta svars­ty­ti ne vieną svarbų kau­simą. Tarp jų – ir Plungės li­go­ninės Vaikų ligų sky­riaus li­kimas.

Me­rui Aud­riui Kli­šo­niui ne­be pirmą kartą at­si­sa­kius į ko­mi­te­to pir­mi­nin­kus teik­ti kurį nors val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­stovą, šios na­riai pa­li­ko nuo­to­li­niu būdu vy­kusį po­sėdį. Ne­be­li­kus kvo­ru­mo, tą pa­tį pa­da­ry­ti bu­vo ra­gi­na­mi ir du likę ko­mi­te­to na­riai – li­be­ralė Ire­na Tau­čienė ir so­cial­de­mok­ra­tas Ta­das Šet­kaus­kis, ta­čiau me­ro nu­ro­dy­mu jie tęsė po­sėdį lyg nie­ko ne­būtų įvykę.
Ži­no­ma, jo­kių spren­dimų to­kios su­dėties ko­mi­te­tas priim­ti ne­be­galė­jo, tad vi­si tądien dar­bot­varkė­je nu­ma­ty­ti klau­si­mai tik ap­tar­ti. Vie­nas jų – dėl to­li­mes­nio Plungės li­go­ninės Vaikų ligų sky­riaus dar­bo.
Šį klau­simą pri­sta­čiu­si li­go­ninės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guolė Luo­tienė pri­minė, jog po trum­pos per­trau­kos pra­ėjusį rugsėjį sky­rius vėl at­nau­ji­no sa­vo veiklą, ta­čiau per du mėne­sius pa­tir­ta ne­ma­žai fi­nan­si­nių nuo­sto­lių.
Esą spa­lio mėnesį sta­cio­na­re gy­dy­ti 8 vai­kai, lapk­ri­čio – nė vie­no. Per spalį iš vi­so su­teik­ta pa­slaugų 22-iems vai­kams, per lapk­ritį – tik 5-iems, dėl to spalį pa­tir­ta 13,6 tūkst. eurų nuo­sto­lių, lapk­ritį – 9,9 tūkstan­čio.
Ki­ta pro­ble­ma – žmo­giš­kie­ji iš­tek­liai. Esą nuo sau­sio mėne­sio gy­dy­to­ja Ste­fa­ni­ja Ščiu­po­kienė pla­nuo­ja išei­ti už­tar­nau­to poil­sio, tad sky­rius liks be pe­diat­ro.
Li­go­ninės no­ras ir pra­šy­mas – reor­ga­ni­zuo­ti Vaikų ligų sky­rių, pa­lie­kant tik die­nos sta­cio­na­ro pa­slau­gas. Tai reiš­kia, kad į li­go­ninę at­vykę ar grei­to­sios pri­sta­ty­ti vai­kai Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je būtų ap­žiūrė­ti bu­din­čio te­ra­peu­to ir pa­gal po­reikį nu­krei­pia­mi ar­ba die­nos sta­cio­na­ro pa­slau­goms, ar­ba į kitą gy­dy­mo įstaigą.
D. Luo­tienė sakė ap­ta­ru­si šį mo­delį su dviem gy­dy­to­jais, ku­rie su­tiktų dirb­ti dar­bo die­no­mis ir va­lan­do­mis bei teik­ti die­nos sta­cio­na­ro pa­slau­gas – vie­no­kio ar ki­to­kio gy­dy­mo ar diag­nos­ti­nių pro­cedūrų rei­ka­lin­gi ma­žie­ji pa­cien­tai į li­go­ninę at­vyktų ry­te, o va­ka­re grįžtų na­mo. Ir taip – tiek dienų, kiek pa­skirtų gy­dy­to­jas.
„O bu­din­čio pe­diat­ro ras­ti mums ne­pa­vy­ko. Kalbė­jomės ne su vie­nu, ta­čiau kai už budė­ji­mo va­landą pra­šo­ma net 15-os eurų į ran­kas... Mes net rea­ni­ma­to­lo­gui tiek ne­mo­ka­me“, – sakė di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja.
Posėd­žio na­riams ki­lo klau­simų, kas rūpin­sis vai­ko per­ve­ži­mu, jei paaiškės, kad jam rei­kia rim­tes­nio gy­dy­mo Klaipė­dos vaikų ar ki­to­je li­go­ninė­je?
D. Luo­tienė at­sakė, kad tokį vaiką tikriausiai per­veš grei­to­ji, ta­čiau po­sėdy­je da­ly­va­vu­si Plungės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­torė Ra­sa Mon­čienė paaiš­ki­no, kad grei­ta­jai pri­klau­so per­vež­ti pa­cien­tus tik esant sku­bios būti­no­sios pa­gal­bos po­rei­kiui.
„Galė­tu­me vež­ti ir iš sta­cio­na­ro to­li­mes­niam gy­dy­mui, bet tik to­kiu at­ve­ju, jei už to­kią pa­slaugą būtų su­mo­ka­ma“, – pri­dūrė ji.
„Tuo­met mes pa­tys per­ve­šim“, – kons­ta­ta­vo D. Luo­tienė.
Posėd­žiau­ti likę ko­mi­te­to na­riai I. Tau­čienė ir D. Šet­kaus­kis su­ti­ko, kad to­kia sky­riaus per­tvar­ka galbūt būtų lo­giš­kas spren­di­mas, ta­čiau tuo­jau su­laukė Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no pa­ba­ri­mo, kad vie­nu du for­muo­ti vie­no­kios ar ki­to­kios nuo­monės jie ne­ga­li. Bet ko­kiu at­ve­ju dėl sky­riaus li­ki­mo pa­si­sa­ky­ti turės pil­nos su­dėties ko­mi­te­tas.