Atsisveikinti su susikompromitavusiu ligoninės vadovu neskubama

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Meras tei­gia spren­dimą dėl A. Mar­tu­se­vi­čiaus priim­sian­tis tik iš­vydęs STT ty­ri­mo iš­va­das
Jau tam­pa įpras­ta po kiek­vie­no Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdžio, at­ėjus me­tui Ta­ry­bos na­rių klau­si­mams ir pa­si­sa­ky­mams, tei­rau­tis, kas girdė­ti dėl teisė­sau­gi­ninkų aki­ra­tin pa­puo­lu­sio Plungės li­go­ninės di­rek­to­riaus An­ta­no Mar­tu­se­vi­čiaus. Išim­ti­mi ne­ta­po ir pa­sku­ti­ny­sis Ta­ry­bos po­sėdis. Ne­pa­kitęs li­ko ir me­ro bei kai ku­rių Ta­ry­bos na­rių po­žiū­ris į tai, turėtų trauk­tis su­si­komp­ro­mi­tavęs įstai­gos va­do­vas ar lik­ti ir lauk­ti teisė­sau­gi­ninkų at­lie­ka­mo ty­ri­mo iš­vadų.
„Že­mai­tis“ domė­jo­si, kaip klos­to­si kitų 8-ių ša­lies gy­dy­mo įstaigų va­dovų, ku­riems Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­ba (STT) taip pat pa­reiškė įta­ri­mus stam­baus mas­to ty­ri­me dėl ne­skaid­rių viešųjų pir­kimų ir ky­ši­nin­ka­vi­mo, rei­ka­lai.Nu­ša­li­no tik nuo di­rek­to­riaus pa­reigų

Pri­min­si­me, kad ži­nia, jog ke­lio­li­ka ša­lies gy­dy­mo įstaigų pa­te­ko STT aki­ra­tin, pa­vie­šin­ta ko­vo pra­džio­je. Kiek vėliau tar­ny­ba išp­la­ti­no pra­ne­šimą, jog įta­ri­mai dėl ne­skaid­rių viešųjų me­di­ci­ninės įran­gos pir­kimų pa­reikš­ti 9-ių ša­lies gy­dy­mo įstaigų va­do­vams. Tarp jų – ir A. Mar­tu­se­vi­čiui.
Pro­ku­ro­ro pra­šy­mu teismas Plungės li­go­ninės va­do­vą 6-iems mėne­siams (iki rugsė­jo) nu­ša­lino nuo pa­reigų. Tą pa­tį, tik 3 mėne­siams, sa­vo po­tvar­kiu padarė ir ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Net­ru­kus po to jis kreipė­si į pro­ku­ratūrą ir ga­vo išaiš­ki­nimą, kad minė­ta­sis nu­ša­li­ni­mas neuž­ker­ta ke­lio A. Mar­tu­se­vi­čiui grįžti į li­go­ninę at­lik­ti kitų sa­vo – ne di­rek­to­riaus – pa­reigų: iki nu­ša­li­ni­mo įstai­gos va­do­vas taip pat dir­bo echos­ko­puo­to­ju li­go­ninės kon­sul­ta­cinė­je po­lik­li­ni­ko­je ir bu­din­čiu chi­rur­gu.
Nors tąkart daug kas stebė­jo­si to­kiu me­ro suin­te­re­suo­tu­mu pa­dėti su­si­komp­ro­mi­ta­vu­siam va­do­vui grįžti į li­go­ninę, klau­si­mas, ar jis pa­si­nau­dos šia ga­li­my­be, li­ko at­vi­ras.


„Gal jis ne­be­siruo­šia dirbt?“

Ma­tyt, norė­da­mi dau­giau aiš­ku­mo, ir užp­raė­jusį ket­vir­ta­dienį, Ta­ry­bos po­sėdžiui be­si­bai­giant, kai ku­rie po­li­ti­kai tei­ra­vo­si me­ro, ar yra ko­kių ži­nių dėl A. Mar­tu­se­vi­čiaus. At­sa­ky­da­mas A. Kli­šo­nis pa­minė­jo, kad li­go­ninės di­rek­to­riaus ne­dar­bin­gu­mas tęsis iki bir­že­lio 4-os die­nos. Kas bus po jo įvar­din­tos da­tos, me­ras ne­užsiminė, todėl val­dan­čio­sios dau­gu­mos na­riai jį to­liau my­go gar­siai įvar­din­ti, ko­kia yra jo pa­ties as­me­ninė po­zi­ci­ja dėl A. Mar­tu­se­vi­čiaus ga­li­mybės grįžti dirb­ti į li­go­ninę.
„Ma­no pa­ties pa­ve­di­mu jis nu­ša­lin­tas nuo dar­bo trims mėne­siams, kol vyks­ta ty­ri­mas. Jei­gu reikės, bus pra­tęsta iki rugsė­jo, kiek nu­ma­ty­ta teisė­jo pa­skir­ta­me nu­ša­li­ni­me. Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri teisę gin­tis. Ma­nau, kad esam ta ša­lis, ku­ri ger­bia teisės ak­tus. Todėl lau­kiu teisė­sau­gos iš­vadų ir tik su jo­mis su­si­pa­žinęs priim­siu spren­dimą“, – at­sakė me­ras.
„Bet yra ir ki­ta pra­kti­ka Lie­tu­voj, – pri­minė vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė, turė­da­ma ome­ny tą faktą, kad ne vie­nas STT įta­rimų su­laukęs gy­dy­mo įstai­gos va­do­vas jau yra at­leis­tas iš pa­reigų ar­ba pa­si­traukė sa­vo no­ru. – Pa­tys ži­nom, kad yra la­bai su­dėtin­ga si­tua­ci­ja li­go­ninėj, jai rei­kia va­do­vo. Juo­lab kad pan­de­mi­ja. Ar jūsų po­kal­bis yra koks buvęs tuo klau­si­mu, ką gal­vo­ja va­do­vas – gal jis ne­be­si­ruo­šia dirbt?“
„Ger­bia­ma As­ta, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­na pla­čiai skam­ba žo­dis mo­bin­gas. Ir jei­gu žmo­gui, ku­ris šiuo me­tu yra biu­le­te­ny, ku­ris pra­ėjo ke­letą ope­ra­cijų, būtų da­ro­mas spau­di­mas, tą tvar­kin­gai būtų ga­li­ma įvar­din­ti kaip mo­bingą“, – sa­vo laikė­si A. Kli­šo­nis.
To­kia me­ro po­zi­ci­ja gar­siai stebė­jo­si kon­ser­va­to­rius Ado­mas Za­muls­kis bei pri­minė, kad kar­tais įstai­gos ar įmonės, li­ku­sios be va­do­vo, su­by­ra ir per sa­vaitę, o čia ty­ri­mas tęsis mėne­sių mėne­siais, gal net me­tus ar dau­giau. „To­kia neei­linė si­tua­ci­ja, Plungės is­to­ri­joj gal pir­mas toks nu­ti­ki­mas. Nie­kam to ne­lin­kim <...> Dėko­jam tiems dar­buo­to­jams, ku­rie dir­ba ir den­gia“, – kalbė­jo jis.


Trys įta­ria­mie­ji jau ne­be­dir­ba

Kaip jau minė­ta, STT pra­nešė sa­vo at­lie­ka­ma­me ty­ri­me pa­reiš­ku­si įta­ri­mus 9-ių ša­lies gy­dy­mo įstaigų va­do­vams, tarp jų – ir A. Mar­tu­se­vi­čiui. „Že­mai­tis“ domė­jo­si, kaip klos­to­si li­ku­siųjų 8-ių rei­ka­lai, kol lau­kia­ma STT ty­ri­mo iš­vadų.
Kovą skelb­ta, kad teis­mo spen­di­mu nuo pa­reigų lai­ki­nai nu­ša­lin­tas ne tik A. Mar­tu­se­vi­čius, bet ir Kėdai­nių li­go­ninės di­rek­to­rius Sta­sys Skau­mi­nas. Tie­sa, teis­mas jo at­žvil­giu ne­bu­vo toks griež­tas – kėdai­niš­kis nuo pa­reigų nu­ša­lin­tas tik 3 mėne­siams (vie­nin­te­lis A. Mar­tu­se­vi­čius nu­ša­lin­tas iš­kart 6-iems). Ta­čiau nė ne­su­laukęs šio ter­mi­no pa­bai­gos S. Skauminas bu­vo at­leis­tas iš pa­reigų Kėdai­nių me­ro Va­len­ti­no Ta­mu­lio. Žur­na­lis­tams me­ras teigė, kad tokį spren­dimą pri­ėmė su­si­pa­žinęs su ty­ri­mo med­žia­ga. Šiuo me­tu yra pa­skelb­tas kon­kur­sas ir Kėdai­nių li­go­ni­nei ieš­ko­ma nau­jo di­rek­to­riaus.
Pa­na­šiai si­tua­ci­ja su­si­klostė ir Jo­na­vos li­go­ninė­je. STT įta­rimų su­laukęs tuo­me­tis jos va­do­vas Pau­lius Van­si­la­vi­čius iš pa­reigų pa­si­traukė pra­ėjus vos sa­vai­tei po to, kai ši skan­da­lin­ga is­to­ri­ja iš­ki­lo į vie­šumą. Tokį spren­dimą jis sakė pri­ėmęs po po­kal­bio su Jo­na­vos me­ru Min­dau­gu Sin­ke­vi­čiu­mi. Jo­na­vos sa­vi­val­dybės va­do­vai tąkart ko­men­ta­vo ne­no­rin­tys, kad jos val­do­mas įstai­gas lydėtų skan­dalų šlei­fas.
Su sa­vo pa­rei­go­mis ku­riam lai­kui te­ko at­si­svei­kin­ti ir Res­pub­li­kinės Šiau­lių li­go­ninės di­rek­to­riui Re­mi­gi­jui Ma­žei­kai. Tie­sa, nu­ša­lin­tas jis bu­vo ne dėl STT at­lie­ka­mo ty­ri­mo, ta­čiau dėl prie­š ke­lias sa­vai­tes ki­lu­sio skan­da­lo, kai iš gy­ve­ni­mo sa­vo no­ru pa­si­traukė ga­li­mai mo­bingą šio­je gy­dy­mo įstai­go­je pa­ty­ru­si vie­na jos me­di­kių. O dėl STT pa­reikštų įta­rimų R. Ma­žei­ka pa­ša­lin­tas iš  Lie­tu­vos Pre­zi­den­tui pa­ta­rian­čios svei­ka­tos eks­pertų ta­ry­bos.
Trum­pam nuo pa­reigų bu­vo nu­ša­lin­ti ir Šeš­kinės po­lik­li­ni­kos di­rek­torė Dai­va Ka­no­pienė bei Vil­niaus kli­ni­kinės li­go­ninės di­rek­to­rius Ne­ri­man­tas Mar­ke­vi­čius. Vis dėlto Vil­niaus mies­to me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius juos į darbą grąži­no, prie­š tai įteikęs įspėji­mus dėl ža­los įstaigų re­pu­ta­ci­jai, pa­si­tikė­ji­mo jo­mis su­men­ki­ni­mo. Jei per 12 mėne­sių jie pa­da­rys pa­na­šių pa­žei­dimų, ga­li būti at­leis­ti iš pa­reigų.
Rad­vi­liš­kio pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­torė Ire­na Jo­nu­šienė taip pat bu­vo nu­ša­lin­ta mėne­siui, ta­čiau da­bar to­liau ei­na šias pa­rei­gas. Ir tik dviejų sos­tinės įstaigų – Ne­men­činės ir Nau­ji­ninkų po­lik­li­nikų – va­dovų Ole­go Ka­ča­no ir Vi­li­jos Kris­ti­nos Ži­do­nienės kėdės dėl jiems pa­reikštų įta­rimų ne­virp­telė­jo nė tru­pu­čio – jie vie­nin­te­liai iš­vengė nu­ša­li­ni­mo ir to­liau va­do­vau­ja šioms įstai­goms.


Ra­do, kuo pa­keis­ti

Kaip jau minė­ta, dar neaiš­ku, kas bus nu­spręsta dėl A. Mar­tu­se­vi­čiaus. „Že­mai­čio“ ket­vir­ta­dienį kal­bin­ta lai­ki­no­ji li­go­ninės di­rek­torė Dan­guolė Luo­tienė sakė kol kas jo­kios in­for­ma­ci­jos, jog A. Mar­tu­se­vi­čius norėtų grįžti dirb­ti kaip me­di­kas, ne­ga­vu­si nei iš jo pa­ties, nei iš Sa­vi­val­dybės.
Pak­laus­ta, ar li­go­ninė išties ­stin­ga echos­ko­puo­tojų ir bu­din­čių chi­rurgų (per anks­tesnį Ta­ry­bos po­sėdį me­ras A. Kli­šo­nis kalbė­jo, kad li­go­ni­nei, vi­sad trūkstan­čiai spe­cia­listų, būtų per di­delė pra­ban­ga il­ges­niam lai­kui lik­ti be ge­ro echos­ko­puo­to­jo), D. Luo­tienė sakė dėl to bėdos ne­ma­tan­ti. Pa­sak jos, di­rek­to­rių prie ehos­ko­po pa­keitė jo mo­kinė gy­dy­to­ja An­ge­li­na Duob­lienė, esant rei­ka­lui, ga­li­ma pa­si­telk­ti ir ki­tus šią sritį iš­ma­nan­čius li­go­ninės me­di­kus.
Lai­ki­nai kuo pa­keis­ti ras­ta ir įta­ria­muo­ju ta­me pa­čia­me ty­ri­me esantį li­go­ninės viešųjų pir­kimų spe­cia­listą Ed­vardą Bie­rontą, ku­ris taip pat pus­me­čiui nu­ša­lin­tas nuo pa­reigų.
Kiek il­gai reikės to pa­va­da­vi­mo – neaiš­ku. STT pra­ne­ša te­betę­sian­ti iki­teis­minį ty­rimą dėl ga­li­mai ne­skaid­rių gy­dy­mo įstaigų viešųjų pir­kimų ir ky­ši­nin­ka­vi­mo. Ja­me įtarimai šiuo me­tu pareikšti dviem ju­ri­di­niams ir 74-iems fi­zi­niams as­me­nims. Iš jų 47 yra privačių įmonių at­sto­vai ar privatūs as­me­nys, 27 – svei­ka­tos priežiūros įstaigų dar­buo­to­jai, iš kurių 9, kaip minė­ta, – įstaigų va­do­vai.