COVID-19 statistika „pieno riebumą“ rodė ir Plungės rajone

Po tre­čia­die­nio Re­gistrų cent­ro CO­VID-19 sta­tis­ti­kos sve­tainė­je im­ti skelb­ti nau­ji gra­fi­kai, at­spin­din­tys skir­tumą tarp sta­tis­ti­nio ir dek­la­ruo­to ser­gan­čiųjų skai­čiaus. Gra­fi­ke – Plungės ra­jo­no duo­me­nys, ro­dan­tys, kad nea­ti­ti­kimų būta jau nuo lapk­ri­čio mėne­sio
Vy­riau­sy­bei pa­skel­bus apie ga­li­mybę lais­vin­ti ka­ran­ti­no su­var­žy­mus at­si­žvel­giant į ser­ga­mu­mo ko­ro­na­vi­ru­su sta­tis­tiką skir­tin­go­se ša­lies sa­vi­val­dybė­se, vie­šo­jo­je erdvė­je pa­si­pylė pra­ne­ši­mai apie merų išaiš­kin­tus sta­tis­ti­kos nea­ti­ti­ki­mus. Tarp to­kių – ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė. Vie­tos vald­žiai ėmus aiš­kin­tis, kiek pas mus iš tikrųjų yra ser­gan­čiųjų ko­ro­na­vi­ru­su, ser­ga­mu­mo ro­dik­liai kri­to... ko­ne sep­ty­nis kar­tus.

Ra­gi­no me­di­kus at­sa­kin­giau žiūrė­ti į sa­vo darbą
Pir­mo­ji šią dis­ku­siją pra­dėjo Šir­vintų ra­jo­no sa­vi­val­dybės merė Ži­vilė Pins­ku­vienė. Praė­ju­sią sa­vaitę ji pa­skelbė iš­siaiš­ki­nu­si, kad į ser­gan­čiųjų CO­VID-19 sąra­šus tebė­ra įtrauk­ta ne­ma­žai to­kių, ku­rie jau se­niai pa­svei­ko. Esą nors Na­cio­na­li­nis vi­suo­menės svei­ka­tos cent­ras (NVSC) ofi­cia­liai dek­la­ruo­ja, kad sa­vi­val­dybė­je yra 115 ser­gan­čiųjų, nu­sta­ty­ta, kad rea­liai dėl ko­ro­na­vi­ru­so te­be­si­gy­do gal tik 40. Li­ku­sie­ji – prie­š kurį laiką jau pa­sveikę, tik kaž­kodėl iš ser­gan­čiųjų re­gist­ro neiš­re­gist­ruo­ti as­me­nys.
Išaiškė­jus šiam fak­tui Šir­vintų merė kalbė­jo, kad gy­dy­mo įstai­gos, re­gist­ruo­jan­čios su­si­rgi­mus ir pa­svei­ki­mus, turėtų at­sa­kin­giau žiūrė­ti į sa­vo darbą, nes to­kia išk­reip­ta sta­tis­ti­ka ki­ša koją il­gai lauk­tiems ka­ran­ti­no lais­vi­ni­mams. Esą dėl to nu­ken­čia nie­kuo dėti žmonės, ne­ga­lin­tys grįžti prie sa­vo darbų.
O kaip pas mus?
Pa­vie­ši­nus šią in­for­ma­ciją, ser­ga­mu­mo sta­tis­ti­ka su­si­rūpin­ta ir ki­to­se sa­vi­val­dybė­se. Plungės ra­jo­nas – ne išim­tis.
„Ar norė­tumė­te, kad at­sa­kin­gi Plungės sa­vi­val­dybės dar­buo­to­jai ar me­ras as­me­niš­kai per­žvelgtų ser­gan­čiųjų CO­VID-19 sąra­šus, kaip tai pa­darė Šir­vintų ir Kre­tin­gos me­rai?“ – tokį klau­simą ant­ra­dienį feis­bu­ko grupė­je „Kas vyks­ta Plungė­je“ už­davė vie­nas jos na­rys.
Šis vie­šai iš­kel­tas klau­si­mas tuoj pat su­laukė dau­gybės ko­men­tarų. Vie­ni rašė, kad tą būti­na pa­da­ry­ti, ki­ti gyrė šitą ini­ci­ja­vu­sius kitų sa­vi­val­dy­bių me­rus. Bu­vo ir to­kių, ku­rie teigė jau pa­vargę nuo me­lo ir ne­ti­kin­tys, kad kaž­ko­kie „per­žvel­gi­mai“ ga­li ką nors pa­keis­ti – esą vald­žia vi­sais lai­kais žong­li­ra­vo sta­tis­ti­ka taip, kaip jai bu­vo pa­to­gu, tad ir šio­ji pan­de­mi­ja – jo­kia išim­tis.
Ras­ta daug klaidų
Į šiuos ko­men­ta­rus ne­tru­ko su­rea­guo­ti ir ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis bei Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas. Abu rašė, kad ser­ga­mu­mo sta­tis­ti­ka Plungės ra­jo­ne per­žiūrė­ta jau prie­š kurį laiką. Ir iš­ties nu­sta­ty­ta nea­ti­ti­kimų.
„Tie­siog sau­sio pa­bai­go­je pa­prašė­me pir­mi­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros centrų, kad pa­tik­rintų ofi­cia­lius ser­gan­čiųjų sąra­šus. Ras­ta daug klaidų, daug 2019 m. spalio–lapkričio mėne­siais sir­gu­sių žmo­nių, ku­rių pa­svei­ki­mas ne­bu­vo už­fik­suo­tas in­for­ma­cinė­je sis­te­mo­je. Šiuo me­tu nea­ti­ti­ki­mai bai­gia­mi tai­sy­ti“, – dėstė A. Kli­šo­nis.
„Mes jau prie­š dvi sa­vai­tes per­žvelgėm ir iš­siaiš­ki­no­me, ka­me pro­ble­mos. Nuo 500 ser­gan­čiųjų nu­kri­to­me iki 200. Vie­na, ne po­li­ti­kai val­do ekst­re­ma­lią si­tua­ciją, o ci­vi­linės sau­gos įsta­ty­me nu­ma­ty­ti as­me­nys. Tai yra ESK (Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ko­mi­si­ja) ir ESOC (Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ope­ra­cijų cent­ras). Po­li­ti­kai tik su­si­ren­ka lau­rus“, – rašė M. Kau­nas, ne­pra­leis­da­mas pro­gos mes­ti ak­me­nu­ko į merų daržą.
Kas turėtų pri­siim­ti at­sa­ko­mybę?
Vis dėlto ne kaž­kie­no su­si­rink­ti lau­rai žmonėms rūpi. Dis­ku­si­jo­je to­liau tei­rau­ta­si, ar minė­tie­ji Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ko­mi­si­jos ir Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ope­ra­cijų cent­ro va­do­vai (pir­ma­jai va­do­vau­ja tas pa­ts M. Kau­nas, ant­ra­jai – jo pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas) ne­turėtų pri­siim­ti at­sa­ko­mybės už tai, kad žmonės taip il­gai klai­din­ti me­la­gin­ga in­for­ma­ci­ja?
„Ar tu­rint tei­sin­gus pan­de­mi­jos ro­dik­lius vald­žia būtų turė­ju­si teisę įves­ti ri­bo­ji­mus, že­mi­nan­čius Lie­tu­vos pi­lie­čius, žlug­dan­čius verslą, draud­žian­čius laisvą judė­jimą, bend­ra­vimą tarp suau­gu­sių vaikų ir tėvų? Ir ar tik­rai Plungės ra­jo­ne dar ser­ga per 200 gy­ven­tojų, jei kas­dien re­gist­ruo­ja­mi 0–3 at­ve­jai, o pa­sveiks­ta­ma ir į darbą grįžta­ma po ~10 dienų nuo simp­tomų pra­džios?“ – klau­si­mus vieną po ki­to kėlė dis­ku­si­jos da­lyvė Vil­ma.
Iš 209-ių li­ko tik... 65
Net­ru­kus at­mos­fe­ra dar la­biau už­kai­to, mat tre­čia­dienį Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas pra­nešė, kad nors NVSC nu­ro­do, jog pas mus šiuo me­tu ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 209 gy­ven­to­jai, Plungės ra­jo­no gy­dy­mo įstai­gos tei­gia nuo šio vi­ru­so gy­dan­čios... 65 as­me­nis.
Kur likę 144? „Ne­ži­nau net, kaip tą pa­ko­men­tuot. Aiš­kin­simės“, – ne ma­žiau nei šią ži­nią iš­girdę gy­ven­to­jai su­trikęs bu­vo ir pa­ts M. Kau­nas.
Ir nors dieną prie­š tai me­ras A. Kli­šo­nis už į vie­šumą ėmu­sius lįsti tik­ruo­sius skai­čius dėko­jo šei­mos gy­dy­to­jams, „ku­rie ša­lia sa­vo sun­kaus tie­sio­gi­nio dar­bo iš­taisė ofi­cia­lios sta­tis­ti­kos klai­das“, pa­ma­žu ėmė aiškė­ti, jog ne kas ki­tas, o būtent medikai yra at­sa­kin­gi už šią pai­niavą. Es­vei­ka­tos sis­te­mo­je pa­mir­šus pa­žymė­ti, jog as­muo pa­svei­ko, jis ir to­liau „sėkmin­gai“ pa­pil­do ser­gan­čiųjų sta­tis­tiką.
Skai­čiuo­ja­mi ne ser­gan­tie­ji, bet nau­jai už­sikrėtę
Į vie­šumą iš­lin­dus minė­tiems fak­tams im­ta kalbė­ti, kad jei ne šios „me­la­gie­nos“, ša­lis galbūt būtų per­žie­mo­ju­si su ge­ro­kai ma­žes­niais su­var­žy­mais.
Vis dėlto M. Kau­nas at­krei­pia dėmesį į tai, kad nu­sta­tant epi­de­mio­lo­ginę si­tua­ciją skai­čiuo­ja­mi ne ser­gan­tys as­me­nys, bet per pa­sku­ti­nes dvi sa­vai­tes nu­sta­ty­ti nau­ji už­sikrė­ti­mai, ten­kan­tys 100-ui tūkstan­čių gy­ven­tojų. Ver­ti­nant šį ro­diklį bus sprend­žia­ma ir dėl ka­ran­ti­no lais­vi­nimų.
„Da­bar šis ro­dik­lis pas mus sie­kia 160, bet ti­kimės kitą sa­vaitę pa­siek­ti 100“, – vi­lia­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.
To­kiu at­ve­ju būtų ga­li­ma tikė­tis, kad Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je būtų pra­dėtas tai­ky­ti Vy­riau­sybės pa­tvir­tin­to ka­ran­ti­no švel­ni­ni­mo pla­no B (ar­ba gel­to­na­sis) sce­na­ri­jus, leid­žian­tis or­ga­ni­zuo­ti mišrų mo­kymą (nuo­to­linį de­ri­nant su kon­tak­ti­niu), ne­for­malųjį ug­dymą 5-ių as­menų grupė­se, lau­ko ka­vi­nių ir par­duo­tu­vių, tu­rin­čių at­skirą įėjimą, veiklą, in­di­vi­dua­lias tre­ni­ruo­tes su tre­ne­riu bei šei­mos šven­tes.
Judė­ji­mo ri­bo­jimą tarp sa­vi­val­dy­bių nu­tar­ta pa­nai­kin­ti tik pa­sie­kus A (ar­ba ža­liąjį) sce­na­rijų – kai 100-ui tūkst. gy­ven­tojų per dvi pa­starą­sias sa­vai­tes teks ma­žiau nei 25 at­ve­jai naujų su­si­rgimų. Be to, to­kiu at­ve­ju jau būtų ne­bep­ri­va­lo­mas ir vei­do kau­kių dėvėji­mas at­vi­ro­se erdvė­se. Bet iš­liktų rei­ka­la­vi­mas su kaukė­mis būtų vie­šo­se už­da­ro­se erdvė­se.