Eilė tyrimui – kaip deficito laikais

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Jau­čian­tys CO­VID-19 simp­to­mus skund­žia­si ty­ri­mo Plungė­je tu­rin­tys lauk­ti ir sa­vaitę
„Ne­sup­ran­tu, kaip vei­kia re­gist­ra­ci­jos sis­te­ma iš­si­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so ir kam ji ap­skri­tai rei­ka­lin­ga, jei tik klai­di­na žmo­nes?“ – to­kiais žod­žiais sa­vo laišką pra­dėjo „Že­mai­čio“ skai­ty­to­ja. Ir to­liau išdėstė, su ko­kiais iššū­kiais su­si­dūrė norė­da­ma už­si­re­gist­ruo­ti CO­VID-19 tes­tui. Pa­si­ro­do, tai nėra taip jau pa­pras­ta, kaip tei­gia įvai­rių ins­ti­tu­cijų at­sto­vai, nuo­lat ra­gin­da­mi tes­tuo­tis – tiek jau­čiant ga­li­mus li­gos simp­to­mus, tiek pro­fi­lak­tiš­kai.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo pir­ma­die­nio va­karą pa­si­ju­tu­si pra­stai, tad jau kitą rytą skubė­ju­si už­si­ra­šy­ti ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mui. Mat da­bar karš­čiuo­jan­tie­ji be to ty­ri­mo nė į po­lik­li­niką ne­prii­ma­mi, pas šei­mos gy­dy­toją ne­re­gist­ruo­ja­mi, tad ki­tos išei­ties kaip ir nėra.
„Sis­te­ma rodė, kad tre­čia­dienį tes­tui yra lais­vos 26 vie­tos, ket­vir­ta­dienį – net 42, tad bu­vau tik­ra, jog priims be pro­blemų. Bet pri­si­re­gist­ra­vu­si in­ter­ne­tu sve­tainė­je 1808.lt. ir nu­rod­žiu­si, jog no­riu tir­tis Plungės mo­bi­lia­ja­me punk­te, iš­vy­dau, kad ne tik tre­čia­dienį ar ket­vir­ta­dienį, bet ir li­ku­sio­mis šios sa­vaitės die­no­mis laisvų vietų iš vi­so ne­bėra...“
Pa­ma­niu­si, kad gal sis­te­ma strin­ga ar­ba ji ne­mo­kan­ti tin­ka­mai ja nau­do­tis, plun­giškė su­sku­bo skam­bin­ti karštą­ja ko­ro­na­vi­ru­so li­ni­ja 1808, bet ir ten iš­gir­do tą pa­tį – Plungė­je šią sa­vaitę vi­sos vie­tos užim­tos, at­si­ras tik kitą pir­ma­dienį.
„Ko­kia pra­smė re­gist­ruo­tis po sa­vaitės, jei grei­čiau­siai jau ir taip būsiu pa­svei­ku­si? Ir kam ap­skri­tai ta in­for­ma­cinė sis­te­ma, ku­ri klai­di­na žmo­nes ir yra ma­žiau tiks­li nei ki­tos sa­vaitės orų pro­gnozės?“ – tei­ra­vo­si mo­te­ris.
Nie­ko ne­laukęs šiuos jos klau­si­mus „Že­mai­tis“ per­davė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui, Ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ko­mi­si­jos ope­ra­cijų cent­ro va­do­vui Man­tui Čes­naus­kui.
Jis iš­syk at­sakė ži­nan­tis Plungės mo­bi­lia­ja­me punk­te su­si­da­riu­sią si­tua­ciją – dėl to esą gau­ta ir dau­giau nu­si­skun­dimų, todėl su­skub­ta aiš­kin­tis, dėl ko strin­ga punk­to dar­bas.
Pa­sak M. Čes­naus­ko, prie­š kurį laiką, mažė­jant ser­ga­mu­mui ir didė­jant pro­fi­lak­ti­nių ty­rimų po­rei­kiui, nu­spręsta pe­ror­ga­ni­zuo­ti punk­to darbą, ski­riant 3,5 va­lan­dos pro­fi­lak­ti­niams an­ti­genų tes­tams ir pa­lie­kant tik pus­va­landį PGR tes­tams, ku­rie dau­giau skir­ti CO­VID-19 simp­to­mus jau­čian­tiems as­me­nims.
„Da­bar si­tua­ci­ja vėl kei­čia­si: didė­ja ser­ga­mu­mas, at­si­ran­da po­rei­kis at­lik­ti dau­giau PGR testų, o švie­ti­mo ir ki­ti dar­buo­to­jai in­ten­sy­viai skie­pi­ja­si, tad jiems ne­lie­ka prie­volės pro­fi­lak­tiš­kai tes­tuo­tis. Todėl ir su­si­darė si­tua­ci­ja, kad mo­bi­lia­ja­me punk­te yra laisvų vietų, ta­čiau jos skir­tos pro­fi­lak­ti­niam tes­ta­vi­mui, o tiems, ku­riems rei­ka­lin­gas PGR tes­tas, ten­ka lauk­ti eilė­je.“
M. Čes­naus­kas teigė jau su­taręs su mo­bi­lio­jo punk­to koor­di­na­to­re, kad būtų ma­ži­na­mos pro­fi­lak­ti­nio tes­ta­vi­mo apim­tys ir skir­ta dau­giau lai­ko be­si­re­gist­ruo­jan­tiems PGR ty­ri­mui. Taip pat esą rea­guo­jant į esamą si­tua­ciją di­di­na­mos punk­to dar­bo apim­tys pri­de­dant ant­rąją pa­mainą, tad du kar­tus per sa­vaitę punk­tas dirbs ir po pietų, iki 16 va­lan­dos.
„Bet ku­riuo at­ve­ju stebė­si­me si­tua­ciją, ser­ga­mu­mo di­na­miką ir ban­dy­si­me pri­si­tai­ky­ti, nors tai ir la­bai su­dėtin­ga – po­rei­kiai kei­čia­si grei­tai ir rei­kia su­de­rin­ti skir­tingų tes­ta­vi­mo būdų apim­tis“, – pa­bai­go­je pri­dūrė M. Čes­naus­kas.