Galvosūkis dėl greitosios pastato

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Svars­to­ma mi­nis­te­ri­jai pa­si­ūly­ti pa­tal­pas se­no­jo­je po­lik­li­ni­ko­je
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM), už­si­mo­ju­si iki kitų metų vi­du­rio ap­jung­ti vi­sas ša­ly­je vei­kian­čias greitąją me­di­ci­ninę pa­galbą (GMP) tei­kian­čias įstai­gas į vieną, žen­gia pir­muo­sius žings­nius šios re­for­mos link. Sa­vi­val­dybės ra­gi­na­mos su­skub­ti dar per rugsėjį mi­nis­te­ri­jai per­duo­ti visų GMP turtą. To­kio ra­gi­ni­mo su­lau­ku­si Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė iš­si­gan­do, kad pri­si­da­rys gėdos, mi­nis­te­ri­jai do­va­no­ju­si... ga­ražą, ku­ria­me daug metų vei­kia mūsiškė grei­to­ji.

Ką pa­si­ūly­ti mi­nis­te­ri­jai – ga­ra­žo pa­skir­ties ap­gailė­ti­nos būklės pa­statą, ku­ria­me glaud­žia­si Plungės GMP, ar ko­kias ki­tas pa­tal­pas, svars­ty­ta pra­ėju­sią sa­vaitę po­sėdžiau­jant Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­kalų ko­mi­te­to na­riams.

Kaip juos in­for­ma­vo Tur­to sky­riaus vedė­ja Ži­vilė Bie­liaus­kienė, rugpjūtį iš SAM gau­tas ra­gi­ni­mas vals­tybės ži­nion per­duo­ti Plungės GMP turtą, mat vi­sos grei­to­sios nuo 2023 metų lie­pos bus ap­jung­tos į vieną viešąją įstaigą, pa­vald­žią mi­nis­te­ri­jai.

Tur­to sky­riaus vedė­ja pri­minė, kad ne taip se­niai Plungė­je virė dis­ku­si­jos, ką da­ry­ti su ga­ra­že be­si­glaud­žian­čia greitą­ja: re­no­vuo­ti šį pa­statą ar sta­ty­ti naują. Ga­liau­siai lyg bu­vo nu­spręsta greitąją per­kel­ti į senąjį po­lik­li­ni­kos pa­statą, pri­klau­santį li­go­ni­nei, ta­čiau ir ta link­me nie­ko rim­tes­nio, išs­ky­rus kal­bas, ne­nu­veik­ta.

Todėl su­si­darė įdo­mi si­tua­ci­ja – mi­nis­te­ri­ja esą ma­to, kad Plungės GMP yra re­gist­ruo­ta J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 91, se­no­sios po­lik­li­ni­kos pa­sta­te, ir, ko ge­ro, ti­ki­si pe­rim­ti šias pa­tal­pas. Ž. Bie­liaus­kienė sakė band­žiu­si įspėti mi­nis­te­riją, kad do­ku­men­tuo­se re­gist­ruo­tas ad­re­sas nea­ti­tin­ka fak­ti­nio – grei­to­ji vei­kia ki­ta­me pa­sta­te, ta­čiau iš šios ne­su­lau­ku­si jo­kios grįžta­mo­sios reak­ci­jos.

Vedė­ja už­si­minė tei­ra­vu­sis ir kitų sa­vi­val­dy­bių, kaip šios el­gia­si. Vie­nos nu­rodė esą jau per­da­vu­sios GMP turtą vals­tybės ži­nion, ki­tos ka­te­go­riš­kai at­sakė ne­ke­ti­nan­čios ati­duo­ti sa­vo tur­to. Žod­žiu, kaip sa­ko­ma, aiš­ku, kad nie­kas neaiš­ku. Kol kas ži­no­ma tik tiek, kad re­for­ma pra­dėta įgy­ven­din­ti, o kaž­ko­kio aiš­kes­nio veiksmų pla­no nei Sa­vi­val­dybė, nei Plungės GMP iki šiol  ne­ga­vu­si.

Į dis­ku­siją įsit­rau­ku­si vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė įspėjo, kad ga­li at­si­tik­ti ir taip, jog po re­for­mos grei­to­ji veiks ne Plungė­je, o, pa­vyzd­žiui, Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, Pla­te­liuo­se ar Rie­ta­ve.

„Lie­tu­vo­je bus vie­nin­gas cent­ra­li­zuo­tas greitųjų tink­las, tad neaiš­ku, kaip mi­nis­te­ri­ja jį išdės­tys, ir neaiš­ku, kur jiems tų pa­talpų rei­kia“, – kalbė­jo ji.

Pa­si­gir­dus siū­lymų mi­nis­te­ri­jai per­duo­ti pa­statą, ku­ria­me da­bar vei­kia GMP, ir ne­be­suk­ti dėl to sau gal­vos, sua­be­jo­ta, ar to­kiu būdu Sa­vi­val­dybė ne­pa­da­rys sau meš­kos pa­slau­gos.

„Jei Rie­ta­ve at­si­ras koks ge­res­nis pa­sta­tas, ta­da pa­siims Rie­tavą ir Plungė­je grei­to­sios ne­bep­la­nuos, o pla­nuos kur nors, tar­kim, Pla­te­liuo­se – aš taip įsi­vaiz­duo­ju, kam jie da­bar pra­šo per­duo­ti turtą. Kad galėtų at­lik­ti in­ven­to­ri­za­ciją ir pa­gal ją dėlio­ti pla­nuo­jamą tinklą“, – sa­vo nuo­monę iš­sakė Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas.

Iš­si­gandę, kad Plungė iš­ties ga­li lik­ti be grei­to­sios, ko­mi­te­to na­riai grei­tai su­metė kitą planą – pa­si­ūly­ti mi­nis­te­ri­jai pa­tal­pas se­no­jo­je po­lik­li­ni­ko­je, kur galėtų įsi­kur­ti grei­to­ji. Klau­si­mas tik, ar to­kiam su­ma­ny­mui pri­tars minėtąjį pa­statą val­dan­ti li­go­ninė. Ga­liau­siai su­tar­ta šį klau­simą ap­tar­ti su ja ir tik ta­da for­mu­luo­ti pa­si­ūlymą mi­nis­te­ri­jai.