Gyventojus žada pradėti skiepyti jau kitą savaitę

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
65-erių ir vy­res­ni as­me­nys ra­gi­na­mi skam­bin­ti sa­vo šei­mos gy­dy­to­jui dėl skie­po nuo CO­VID-19
Praė­jusį sa­vait­galį į vie­šumą iš­ki­lus skan­da­lin­gai in­for­ma­ci­jai apie tai, kad nuo ko­ro­na­vi­ru­so Ši­lalė­je kar­tu su me­di­kais bu­vo pa­skie­py­ti ir ke­li vers­li­nin­kai bei jų šeimų na­riai, sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­cijų di­rek­to­riams pa­ves­ta kont­ro­liuo­ti vak­ci­na­ci­jos pro­cesą. Ar pa­na­šių at­vejų ne­pa­si­taikė ir pas mus bei kiek apkritai pasistūmėta į priekį, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go KAU­NO.

– Be visų kitų pa­reigų, jums da­bar te­ko at­sa­ko­mybė kont­ro­liuo­ti ir vak­ci­na­ci­jos pro­cesą. Kaip tai vyks­ta?
– Taip, ta griež­ta kont­rolė at­si­ra­do tik po pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio. Ra­jo­ne vei­kian­čioms gy­dy­mo įstai­goms nu­rodė­me vi­sus ke­ti­namų skie­py­ti as­menų sąra­šus siųs­ti Sa­vi­val­dybės gy­dy­to­jai. Ji ir žiūrės, ar tie sąra­šai su­da­ry­ti lai­kan­tis mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tos prio­ri­te­tinės tvar­kos. Kol kas tuo už­siims vie­na, ta­čiau svars­tom su­da­ry­ti bent trijų as­menų ko­mi­siją.
– Kaip be­būtų, skie­py­ti nuo ko­ro­na­vi­ru­so mūsų ra­jo­ne pra­dėta jau pra­ėju­sią sa­vaitę – sau­sio 6–8 die­no­mis pa­skie­py­tas 161 li­go­ninės me­di­kas ir 14 Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­tojų. Ar domė­jotės, kas pa­te­ko tarp tų pirmų lai­mingųjų?
– Li­go­ninės esa­me už­sip­rašę sku­bos tvar­ka at­si­ųsti pa­skie­pytųjų ir dir­ban­čiųjų sąra­šus. Gavę juos ir galė­si­me ver­tin­ti, ar tarp pa­skie­pytųjų kaž­ko­kiu būdu ne­pa­te­ko tų as­menų, ku­rių ten ne­turė­jo būti.
Tiesą sa­kant, vak­ci­nas Plun­gei per­da­vu­si Res­pub­li­kinė Šiau­lių li­go­ninė jau ga­vo drausmės už tai, kad bu­vo nu­rod­žiu­si li­go­ninėms skie­py­ti visą per­so­nalą. Nors pa­gal mi­nist­ro įsa­kymą pir­mi turė­jo būti tu­rin­tie­ji sąly­ti su CO­VID-19 li­go­niais, grei­to­sios dar­buo­to­jai, dir­ban­tie­ji rea­ni­ma­ci­jos, pri­ėmi­mo sky­riuo­se, ta­da – pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­rių pa­cien­tai bei dar­buo­to­jai.
– Ar šią sa­vaitę Plungę pa­sieks dau­giau vak­ci­nos?
– Taip, šią sa­vaitę turė­tu­me gau­ti dar 600 vak­cinų. Ka­dan­gi da­bar leid­žia­ma iš fla­ko­no išt­rauk­ti ir šeštąją dozę, jos už­teks pa­skie­py­ti 700 žmo­nių – visų ra­jo­no so­cia­linės glo­bos įstaigų (Sto­nai­čių pen­sio­na­to, se­ne­lių glo­bos namų, Plungės kri­zių cent­ro) gy­ven­to­jus ir dar­buo­to­jus, dir­ban­čiuo­sius mo­bi­lia­ja­me ty­rimų punk­te, taip pat pir­minės svei­ka­tos prie­žiū­ros centrų (po­lik­li­nikų) dar­buo­to­jus bei vais­ti­nin­kus, odon­to­lo­gus.
Pa­bai­gus skie­py­ti šias gru­pes bus pe­rei­ta prie vy­res­nio am­žiaus ar sun­kių ligų tu­rin­čių as­menų vak­ci­na­ci­jos.
– No­ri­te pa­sa­ky­ti, kad jau šią ar kitą sa­vaitę ri­zi­kos grupės as­me­nys ga­li tikė­tis su­lauk­ti šei­mos gy­dy­to­jo skam­bu­čio su kvie­ti­mu at­vyk­ti skie­py­tis?
–  Ma­no pa­ta­ri­mas šiems as­me­nims būtų ne­lauk­ti, kol pa­kvies, bet pa­tiems skam­bin­ti sa­vo šei­mos gy­dy­to­jui ir pra­šy­ti, kad už­ra­šytų skie­pui. Tie­sa, dieną prie­š skiepą dar reikės at­vyk­ti į po­lik­li­niką pa­si­da­ry­ti grei­to­jo ko­ro­na­vi­ru­so tes­to dėl an­tikūnų. Tik ga­vus nei­giamą at­sa­kymą kitą dieną pa­skir­tu lai­ku bus ga­li­ma at­vyk­ti skie­po.
– Kur gy­ven­to­jai bus skie­pi­ja­mi?
– Vak­ci­na­ci­ja vyks se­no­sios po­lik­li­ni­kos pa­sta­te, esan­čia­me ša­lia Plungės li­go­ninės. Bus pa­ruoš­ti 2–3 ka­bi­ne­tai. Tam li­go­ninė yra pa­sky­ru­si 10 sa­vo slau­gy­tojų. Tie­sa, tik so­cia­linės glo­bos ir slau­gos įstaigų gy­ven­to­jams nie­kur vyk­ti ne­reikės – juos ap­lan­kys ir pa­skie­pys pir­mi­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros centrų, su ku­riais tos įstai­gos tu­ri su­da­riu­sios su­tar­tis, me­di­kai.
– O kaip bus su tais vy­res­nio am­žiaus, vie­ni­šais žmonė­mis, ku­rie ne­turės ga­li­my­bių at­vyk­ti skie­po į Plungę?
– Dėl jų kol kas jo­kių nu­ro­dymų dar ne­sa­me gavę. Grei­čiau­siai Sa­vi­val­dy­bei bus pa­ves­ta pa­si­rūpin­ti to­kių as­menų pa­vėžėji­mu. Tik­rai nė vie­nas ne­liks nu­skriaus­tas – jei tik norės skie­py­tis, bus ras­ta būdų, kaip tą pa­da­ry­ti.